18.09.2014

Proč otevřená data a jaký mají přínos pro veřejnou správu?

V budoucnu se otvírání dat a zveřejňování informací většina subjektů veřejné správy nevyhne. Zveřejňování dat přináší, kromě prestiže i důvěryhodnost úřadu. Je také možné minimalizovat četnost dotazů na různé typy informací. (Foto: tungphoto / FreeDigitalPhotos.net)

V budoucnu se otvírání dat a zveřejňování informací většina subjektů veřejné správy nevyhne. Zveřejňování dat přináší, kromě prestiže i důvěryhodnost úřadu. Je také možné minimalizovat četnost dotazů na různé typy informací. Pokud bude možné propojit data s jinými úřady a subjekty, získáme další nové poznatky a pohledy. Naskýtá se zde možnost cesty, kdy informace, které se dnes předávají v listinné podobě, zasílají emailem nebo předávají přes různé portály, by stát mohl získat sám svojí aktivitou s možností propojit dat s dalšími subjekty bez dalších nároků na veřejnou správu. 

Otevřená data jsou data zveřejněná na internetu, která musí být úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, zpřístupněná a dosažitelná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a současně dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Otevřená a propojitelná data

Již v roce 2012 byly v oblasti otevřených dat v České republice podniknuty aktivity v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí. Jednou z těchto aktivit byl i vznik tzv. akčního plánu. Tento plán také mimo jiné stanovil zpřístupnění dat a informací, včetně zajištění právní a technické otevřenosti dat, vytvoření infrastruktury otevřených dat a jejich pravidel v oblasti veřejných zakázek s tím, že bude vytvořen a udržován katalog otevřených dat, který umožní snadné vyhledávání datových množin různých orgánů veřejné správy. Výsledkem akčního plánu bylo vytvoření katalogizace otevřených dat veřejné správy v České republice a metodiky publikace otevřených dat. Bližší informace lze nalézt na http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/Koncepce-katalogizace-otevrenych-dat-VS-CR---zkracena-verze.pdf a http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf. 

V této souvislosti je nutné upozornit, že do dnešního dne centrální katalog otevřených dat nebyl zprovozněn.

Na úrovni Evropské unie jsou otevřená data podporována směrnicí 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru a novelizovanou směrnicí 2013/37/EU ze dne 26. června 2013. Směrnice stanoví, že členské státy do 18. července 2015 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Nejvýznamnějšími body novelizované směrnice jsou:

Obecná zásada

Dokumenty (data), na které se směrnice vztahuje, musí být v souladu s podmínkami směrnice opakovaně použitelné pro komerční i nekomerční účely.

Strojová čitelnost

„Subjekty veřejného sektoru poskytují své dokumenty v jakémkoliv již existujícím formátu nebo jazyce, a pokud je to možné a vhodné, v otevřeném a strojově čitelném formátu spolu s jejich metadaty. Formát i metadata by měla co nejvíce splňovat formální otevřené normy“.

Tato směrnice bude v České republice realizována formou změn zákonů č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, část o otevřených datech připravuje Ministerstvo vnitra a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vnitra představilo úkoly a harmonogram pro rok 2014, který předpokládá, že bude aktualizována metodika publikace otevřených dat, zpracován katalog otevřených dat, vytvořeny a zveřejněny výukové materiály a také školení pro zaměstnance orgánů veřejné moci, včetně metodické podpory pro vybrané orgány veřejné moci. Termín realizace projektu je plánován v termínu říjen 2014 až listopad 2015.

Předpokládá se, že v programovém období 2014 – 2020 vznikne povinnost respektovat a aplikovat principy open data pro všechny relevantní subjekty.

Ing. Luděk Galbavý, člen Komise pro informatiku