04.11.2009

Prioritou ministerstva vnitra bude i nadále eGoverment

Ve dnech 14. - 15. října 2009 se v Benešově u Prahy uskutečnila  konference věnovaná eGovermentu s názvem „eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy?“. Konference se konala pod záštitou ministra vnitra, který se ve svém projevu zmínil, že eGovernment patří mezi jeho priority.

Ve dnech 14. - 15. října 2009 se v Benešově u Prahy uskutečnila  konference věnovaná eGovermentu s názvem „eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy?“. Konference se konala pod záštitou ministra vnitra, který se ve svém projevu zmínil, že eGovernment patří mezi jeho priority.

Ministr vyjádřil přesvědčení, že některé projekty týkající se elektronizace veřejné správy dotáhne do konce mandátu této vlády. Dále zhodnotil některé již realizované projekty, z nichž za nejúspěšnější označil Czech Point, přestože u tohoto záměru byla zvolena nešťastná varianta u zveřejněné výzvy. Namísto toho, aby byl ve výzvě uvedený pouze jeden žadatel o dotaci, přenesla se tato povinnost na obce, čímž došlo ke zpracování pěti tisíc žádostí o finanční podporu na zřízení pracoviště Czech Point. Do budoucna chce ministerstvo těmto problémům zabránit.
Realizace dalšího projektu eGovermentu, kterým jsou základní registry, bude zpožděný, lhůta bude posunuta jako u datových schránek.
Ministr vnitra dále přislíbil, že se bude snažit uvolnit více peněz do území a to tak, že část finančních prostředků, která je určena na centrální úřady, bude přesunuta na kraje a obce.
V souvislosti se základními registry Svaz měst a obcí prosazuje, aby případná realizace úprav stávajících informačních systémů, které budou datově navázány na základní registry, nezatěžovala rozpočet samospráv. Tyto činnosti by měly, stejně jako úpravy informačních systémů centrálních orgánů, být financovány buď ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu, nebo ze státního rozpočtu. 
E-Government je Svazem měst a obcí ČR vnímán jako nástroj pro zkvalitňování, zjednodušení, zrychlení a zvýšení transparentnosti veřejné správy. Je však třeba odmítnout, aby finanční a organizační náklady spojené s realizací opatření prosazovaných státem znamenaly nucený zásah do rozpočtů obcí, zejména v současné napjaté situaci.