18.02.2014

Obce mohou zvýšit bezpečnost dat – ministerstvo vyhlásilo výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - Konsolidace IT a nové služby v rámci technologických center obcí. Obce tak mohou posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce. K dispozici je celkem 250 milionů korun. (Foto: twobee / FreeDigitalPhotos.net)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - Konsolidace IT a nové služby v rámci technologických center obcí. Obce tak mohou posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce. K dispozici je celkem 250 milionů korun.

Výzva navazuje na projekty technologických center, díky nimž řada obcí zavedla v minulých letech elektronickou spisovou službu, digitalizaci dat nebo datové sklady. Aktuálně se mohou obce soustředit na další modernizaci stávající úrovně ICT. Výzva podporuje nový rozvoj služeb technologických center, nákup a instalaci bezpečnostních prvků, konsolidaci hardware serverů se softwarovými aplikacemi a elektronizaci procesů a dat.

Výzva č. 22 IOP - konsolidace IT a nové služby v rámci technologických center (TC) obcí

Téma: Informační a komunikační technologie (ICT)
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Cílem podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy.

Alokace výzvy je 250 000 000,- Kč.

Podporované aktivity: 
1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

Oprávnění žadatelé:
Obce (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) - poprvé všechny obce bez rozdílu

Forma a výše podpory:
Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemci se na financování projektu podílí 15% spolufinancováním způsobilých výdajů.

Zahájení a ukončení realizace projektu: 
Zahájením realizace projektu se rozumí termín zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s projektem, nejdříve 1. 1. 2007.
Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 11. 2015.

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu: 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 milion Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 6 milionů Kč.

Projektové žádosti budou přijímány do 30. června 2014, přičemž každý zájemce může podat pouze jeden projekt ve výši způsobilých výdajů od jednoho do šesti milionů korun.

Detailní informace najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu