04.07.2018

Nové povinnosti pro obce v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Vláda schválila návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je především transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26

 

Vláda schválila návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je především transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Smyslem nové úpravy je zlepšení přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací především pro osoby se zdravotním postižením a nahrazení již překonané úpravy.

Orgány územních samosprávných celků mají povinnost uveřejňovat informace způsobem umožňující dálkový přístup již dnes v takové formě, aby se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením, přístupnost mobilních aplikací není prozatím nijak řešena. Mezi základní principy patří dosažení maximální přístupnosti informací poskytovaných povinnými subjekty a nastavení takového technického prostředí, aby osoby se zdravotním postižením mohly s internetovými stránkami, aplikacemi (včetně těch mobilních) a jejich obsahem pracovat co nejvíce rovnoprávně (například u videí či obrázku vystihnout základní informaci textem; důraz na designovou přístupnost, navigaci a ovladatelnost). Obecně bude za přístupnou považována taková internetová stránka či mobilní aplikace, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní handicap za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který jí vyhovuje, efektivně používat, a dosáhne tak svého cíle.

Povinné subjekty budou muset na svých internetových stránkách zveřejnit prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek nebo mobilních aplikací, které bude obsahovat seznam internetových stránek nebo mobilních aplikací, které povinný subjekt spravuje, sdělení o rozsahu splnění požadavků na přístupnost internetových stránek nebo mobilních aplikací, důvod, pro který internetové stránky nebo mobilní aplikace spravované povinným subjektem nesplňují požadavky na jejich přístupnost a případné náhradní řešení, informaci, kam se osoba může obrátit v případě, že se domnívá, že nejsou splněny požadavky na přístupnost internetových stránek nebo mobilních aplikací, a informaci, kam se může daná osoba obrátit v případě, že po jejím oznámení nebyla zjednána náprava, tj. internetová stránka nebo mobilní aplikace nebyla učiněna přístupnou.

Výjimku z výše uvedených povinností bude moci subjekt uplatnit v případě, že by mu splnění povinnosti způsobovalo nepřiměřenou zátěž (finanční, organizační), vždy by měl však obsah internetové stránky nebo mobilní aplikace zpřístupnit v co nejvyšší možné míře.

Navrhovaná účinnost zákona je od 23. září 2018. Vznikne-li tedy například nový povinný subjekt, který své internetové stránky uveřejní až po 23. září 2018, budou se na tyto internetové stránky aplikovat ustanovení o jejich přístupnosti a prohlášení o přístupnosti již od 23. září 2019. Na původní internetové stránky (tedy zveřejněné před 23. zářím 2018) se uvedená pravidla budou vztahovat až od 23. září 2020. U mobilních aplikací je situace přehlednější tím, že je stanoveno jedno datum aplikovatelnosti povinností, a to 23. červen 2021. Na internetové stránky územního samosprávného celku, které byly zveřejněny před 23. zářím 2018, se přechodně na dva roky použije vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, přestože tato vyhláška bude ke dni 23. září 2018 zrušena.  Na internetové stránky územního samosprávného celku, které budou zveřejněny po 23. září 2018, se stanovuje roční přechodné období, ve kterém se použije zmiňovaná vyhláška o přístupnosti. Navrhovanému zákonu budou mimo územních samosprávných celků podléhat také dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené uzemním samosprávným celkem. Návrh zákona nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.