27.03.2012

Jak to bude se základními registry od 1. července 2012?

Ministerstvo vnitra přistupuje k realizaci projektů e-Governmentu ve velmi krátkém časovém období a s velmi omezenými finančními prostředky, což se již plně projevilo u projektu elektronických občanských průkazů, kdy obce tento projekt z větší části financují ze svých rozpočtů. Do dalšího, téměř vybudovaného

Ministerstvo vnitra přistupuje k realizaci projektů e-Governmentu ve velmi krátkém časovém období a s velmi omezenými finančními prostředky, což se již plně projevilo u projektu elektronických občanských průkazů, kdy obce tento projekt z větší části financují ze svých rozpočtů. Do dalšího, téměř vybudovaného projektu základních registrů budou muset vložit opět vlastní finanční prostředky v případech, kdy bude vyžadována úhrada za připojení do KIVS. Některé úřady budou nuceny vysoutěžit připojení u jiných dodavatelů, protože nebude možné se připojit např. optikou z Policie ČR. Pro města a obce je takové trvalé zatížení jejich rozpočtů na přenesený výkon státní správy neakceptovatelné.

Spuštěním základních registrů se zavádí velká systémová změna. Bohužel je harmonogram prací na základních registrech  prakticky jednostranný ve smyslu „stát versus ostatní“ a důležité detaily jsou řešeny až na poslední chvíli. Harmonogram prací nezahrnuje skutečnost, že obce musí řešit v souvislosti se základními registry i své agendy např. poplatek ze psů, a není v něm ani vymezena doba pro přípravu agend samosprávy, které potřebuje pro svoji činnost.

Ohlášení agend ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, je povinné i v případě, že obec při výkonu svých činností má v úmyslu využívat údaje ze základních registrů. Avšak v současnosti používaný způsob ohlašování agend je pro města a obce velmi složitý a zejména pro malé obce téměř nepoužitelný, např. postup při opravách chyb.Hlavním důvodem je nedostatek personálu, který nezvládá proces velmi komplikovaného ohlašování agend. V této souvislosti požádal Svaz ministerstvo vnitra o zvážení možnosti zjednodušení registrace agend, které používá výhradně samospráva a to např. využitím dodavatelů SW pro tyto agendy, vynecháním registrace informačního systému v informačním systému o informačním systému veřejné správy.

 Období zavádění komunikace se základními registry vyžaduje dokonalou spolupráci při úpravě systémů a zejména zaškolení jejich uživatelů. Z tohoto důvodu by na každém kraji mělo vzniknout oddělení, které by poskytlo rychlou a efektivní pomoc při řešení problémů s registry všem obcím v daném kraji. V opačném případě malé obce nemusí zvládnout naplňování systému základních registrů a tato situace bude mít dopad na jejich funkci.

 Přístup k datovým službám si budou muset zabezpečit všechny orgány veřejné moci, proto je technicky jednodušší připojení na základní registry prostřednictvím centrálního místa služeb 2 ( dále jen „CMS 2“) vhodným řešením. Avšak připojení k CMS 2 bude možné buď připojením ke krajským ředitelstvím Policie České republiky a pro obce, které se budou muset připojovat prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „KIVS“)  budou tyto služby placené. Další možností připojení k základním registrům je využití datových schránek nebo Czech POINT. Z důvodu zachování historie se doporučuje provádět operace vztahující se k základním registrům prostřednictvím Czech POINT.

 V současné době je nutné vytvořit jednotný komunikační kanál, protože malé obce nevědí jaké informace a kde je mají hledat. Navíc nejsou také personálně vybaveny pro prohledávání webu. Je též potřebné stanovit dostatečně dlouhé období pro samosprávy, které musí vyčistit vlastní agendy a potřebují vyzkoušet připojení a spolupráci se systémem základních registrů.