30.04.2010

Informatika a eGovernment ve městech a obcích – jedno z témat dubnové konference ISSS 2010 v Hradci Králové

Ve dnech 12. - 13. dubna se konferenční centrum Aldis v Hradci Králové již po třinácté zcela zaplnilo odborníky na uplatňování informačních technologií ve veřejné správě a představiteli státních institucí, krajů i měst a obcí. Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě, ISSS 2010, byla opět příležitostí nejen bilancovat, co se povedlo, co se daří méně a jak dál s eGovernmentem. Samozřejmě také příležitostí k zamyšlení, co mohou samosprávy očekávat od státu, jak jsou naplňována očekávání a jak se můžeme inspirovat u jiných.

Ve dnech 12. - 13. dubna se konferenční centrum Aldis v Hradci Králové již po třinácté zcela zaplnilo odborníky na uplatňování informačních technologií ve veřejné správě a představiteli státních institucí, krajů i měst a obcí. Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě, ISSS 2010, byla opět příležitostí nejen bilancovat, co se povedlo, co se daří méně a jak dál s eGovernmentem. Samozřejmě také příležitostí k zamyšlení, co mohou samosprávy očekávat od státu, jak jsou naplňována očekávání a jak se můžeme inspirovat u jiných.

 Skutečnost, že jde o téma hýbající veřejnou správou, potvrdila tradiční účast více než 2 tisíc lidí. Při plenárním zahájení se všem z úst čelných představitelů politických stran i ministerstev dostalo ujištění, že jde o téma významné a relativně nekonfliktní pro všechny politické strany, zakomponované do volebních programů. Dále že souvisí s efektivností, znalostní ekonomikou i transparentností při veřejných zakázkách. Samozřejmě vše v zájmu občana. Všeobecné pochvaly si zasloužil projekt Czech POINT, který je na mnoha obcích uveden do praxe. Diskuse proběhla k datovým schránkám. Tzv. základní registry se staly mottem pro rok 2010. Na zahájení vystoupil i předseda Svazu Oldřich Vlasák, který mj. uvedl: „Zhruba 70 procent legislativy je implementováno prostřednictvím radnic obcí a měst. Jejich propojení s kraji a úřady státu není dosud optimální. Je to nesmírně důležité téma. Vzájemné kompatibilitě systémů bychom se měli více věnovat. Zároveň musí docházet k větší efektivitě využití prostředků“. Dále zmínil význam Integrovaných plánů rozvoje měst a inovační kroky domovského města Hradec Králové.
 
Vlastní program zahrnoval širokou škálu témat ve vztahu k informačním technologiím ve veřejné správě. Od záměrů státu a aktuálních otázek eGovernmentu z pohledu MV ČR, datové schránky a základní registry. Dále přes komunikační infrastrukturu, bezpečnost systémů, elektronické spisové služby a archivaci dokumentů, vzdělávání, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, turismus, geoinformace a strukturální fondy. Až po témata určená především samosprávám, tedy informatizace samospráv a technologická centra. Nechyběla zahraniční dimenze zaměřená na partnery z Visegradské čtyřky. Zájemci naleznou veškeré prezentace a audiozáznamy hlavních vystoupení na webových stránkách konference www.isss.cz.
 
Na slavnostním večeru konference tradičně došlo i na oceňování příkladů dobré praxe v rámci soutěží webových stránek měst a obcí Zlatý erb, EuroCrest, ale také dalších soutěží jako Český zavináč, JuniorErb, a Biblioweb. O tom, které z obcí byly letos ve Zlatém erbu úspěšné a obdržely ocenění mj. z rukou Dana Jiránka, primátora Kladna a člena předsednictva Svazu, se dočtete v samostatném příspěvku na str. xx.
 
Komise pro informatiku Svazu (KISMO) iniciovala setkání s poslanci PSP ČR, které se uskutečnilo na sklonku prvního konferenčního dne. Jednání se zúčastnili Tom Zajíček, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ing. Jaroslav Krupka, předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy, a RNDr. Vladimír Koníček, předseda Kontrolního výboru. Na schůzku se dostavili rovněž představitelé MV ČR v čele s Ing. Jaroslavem Chýlkem, náměstkem ministra vnitra a členové Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatizaci veřejné správy. V diskusi řízené členem KISMO Ing. Cyrilem Čapkou zazněly otázky k dalšímu institucionálnímu zakotvení problematiky eGovernmentu v příští vládě po květnových volbách a očekávanému dopadu na obce, problémům s kofinancováním a udržitelností projektů podaných na základě centrálně připravených výzev v IOP, pohledu samospráv na eGovernment při správě a rozvoji území i námětům pro přípravu a úpravy zákonů k diskutované problematice v novém složení sněmovny. Zástupci ministerstva vnitra si vyslechli kritiku nedostatečné komunikace se samosprávami při přípravě koncepcí i výzev a přislíbili zajistit opatření ke zlepšení.
 
KISMO spolupracovalo rovněž se zástupci města Kladno na úterním programovém bloku věnovaném technologickým centrům obcí s rozšířenou působností, tedy tématu aktuálnímu díky výzvě č. 06 IOP. Mgr. Hynek Steska, předseda KISMO, měl možnost velmi krátce představit činnost Komise, vznik Memoranda pro rozvoj eGovernmentu v území a vyzval další města a obce ke spolupráci. Kromě Kladna prezentoval své zkušenosti i Děčín, obě města aktivní v KISMO. V bloku vystoupili zástupci ministerstva vnitra odpovědní za IOP. Problém nedostatku informací shora a komunikace se samosprávami byl opět terčem všeobecné kritiky ze strany přítomných zástupců měst a obcí. Na přetřes se dostala i příprava do té doby pro města a obce tajuplné výzvy č. 09 určené pouze statutárním městům (pozn. aut.: výzva oficiálně zveřejněna po konferenci, 15. 4. 2010, viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/iop). Jan Havránek, ředitel odboru strukturálních fondů MV ČR, přislíbil účast na příštím květnovém jednání KISMO k širší diskusi nad otevřenými otázkami.
Zástupci KISMO měli také možnost představit stanovisko Svazu k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území. Stalo se tak v úterním tematickém bloku pro geoinformační politiku státu, který se nesl ve znamení připravovaného projektu MV ČR Digitální mapa veřejné správy a Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v gesci ČÚZK.
 
Co říci závěrem? V supervolebním roce, který je zároveň ve znamení všeobecného nedostatku financí, se obtížně plánuje cokoliv, tedy i další rozvoj eGovernmentu. Nicméně, určitá shoda v politickém spektru dává naději. Neměli bychom bez důkladného uvážení čerpat dotace z fondů EU na věci, které jsou nalinkovány shora, bez důkladné diskuse, analýzy skutečných potřeb samospráv a bez aktualizované koncepce pro implementaci eGovernmentu v území. Jde i o závazky pro budoucí rozpočty samospráv. Řadu věcí lze jistě dělat lépe, zejména pokud jde o vstřícnost, komunikaci a uplatňování principu partnerství v praxi. Věřme, že snaha o znovuvzkříšení Rady vlády pro informační společnost se zastoupením Svazu, spolu s konferenčními přísliby zástupců státu a respektováním Memoranda Svazu pro rozvoj eGovernmentu v území, bude pro města a obce účinným krokem správným směrem.
 
Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku