15.12.2011

Informace o mezinárodním kongresu ITAPA 2011

Kongres ITAPA 2011 (www.itapa.sk), Bratislava, 25.-26.10.2011, byl již jubilejním desátým ročníkem nejvýznamnější konference k problematice IT ve veřejné správě na Slovensku. Měl opět silné mezinárodní zastoupení. Mezi VIP spíkry byli: M.Šefčovič (vice-president Evropské komise), F. G. Morán (gen. ředitel DG Informatics, EK), T.Sedgwick (velvyslanec USA v SR), R. Posch (ředitel Digital Austria při Federálním úřadu vlády Rakouska). Za ČR vystoupil Z. Zajíček (RVKIS). O eGov v Turecku hovořil A.Arifoglu. Z vysokých představitelů SR vystoupil vládní zmocněnec R.Sill, zástupce min. financí, vnitra, zdravotnictví , primátor Bratislavy M.Ftáčnik aj.

Kongres ITAPA 2011 (www.itapa.sk), Bratislava, 25.-26.10.2011, byl již jubilejním desátým ročníkem nejvýznamnější konference k problematice IT ve veřejné správě na Slovensku. Měl opět silné mezinárodní zastoupení. Mezi VIP spíkry byli: M.Šefčovič (vice-president Evropské komise), F. G. Morán (gen. ředitel DG Informatics, EK), T.Sedgwick (velvyslanec USA v SR), R. Posch (ředitel Digital Austria při Federálním úřadu vlády Rakouska). Za ČR vystoupil Z. Zajíček (RVKIS). O eGov v Turecku hovořil A.Arifoglu. Z vysokých představitelů SR vystoupil vládní zmocněnec R.Sill, zástupce min. financí, vnitra, zdravotnictví , primátor Bratislavy M.Ftáčnik aj.

Kongres navštívilo zhruba 400 účastníků. Dvoudenní program byl každé půldne zahájen sérií plenárních přednášek a poté probíhala jednání vždy ve 4 – 5 paralelních sekcích, např. pro témata podpora transparentnosti, el. identita, cloud computing, eHealth, trendy v bezpečnosti, geografické systémy, podpora vědy a výzkumu v rámci EK. Samostatné bloky byly věnovány problematice OPIS (Operačný program Informatizácia spoľočnosti).

Problematice OPIS byl věnován též diskusní kulatý stůl při zahájení konference. Slovensko má v rámci programu OPIS (3 prioritní osy) alokovánu přes 1 miliardu EUR na informační společnost. Nicméně, implementace programu se opožďuje. V současnosti je čerpáno cca 8%. Situaci negativně ovlivňují i politické změny, střídání odpovědných osob a přehodnocování projektů a výzev v posledním roce. Jsou zpracovány různé studie proveditelnosti (i pro samosprávy). Významným projektem pro města a obce v přípravě je DataCentrum měst a obcí.

Součástí kongresu byly též best practices, resp. udělování ocenění  ITAPA vybraným IT projektům a udělování ceny Zlatý Erb (pro kraje, města a obce), kde hlavní cenu získala Bratislava (za kraje Prešovský samosprávný kraj, za obce Trnavá Hora, byly uděleny další speciální ceny).

Primátor Bratislavy prezentoval v bloku k transparentnosti aktivity města v oblasti eParticipace pomocí webu (veřejné diskuse k záměrům, pilot pro participativní rozpočet aj.). Zmínil studii Transparency International, kde za vzorový příklad bylo hodnoceno město Martin.

V průběhu konference proběhla diskuse zástupců Kraje Vysočina s eGov experty Únie miest Slovenska (Mrázik, Domankuš) a dále též ZMOS (Zbudila). Byla diskutována další možná spolupráce (např. též v rámci projektu LDA-V4), otázka strategií samospráv, platformy pro eGov a součinnost se státem, finanční nástroje (OPIS) aj.

V bloku A4 Podpora vedy a výskumu v rámci EK (garant a moderátor M.Čanecký) byl prezentován příspěvek Digitální agenda a inovace v územních samosprávách s podporou komunitárních programů – příklad projektu CEMSDI. Příspěvek mj. ukazuje, jak lze využít komunitární programy EU nejen pro výzkumné instituce, ale také pro samosprávy. Podmínkou je aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce a koncepční přístup k problematice rozvoje v území. Příspěvek se zamýšlí nad tím, že na využití ICT k podpoře modernizace veřejné správy v krajích, městech a obcích lze nahlížet v různé šíři záběru. Je nutná součinnost se státem, podpora úředních agend, ale také všech dalších samosprávných činností včetně péče o území, správy majetku, komunálních a sociálních služeb, vzdělávání aj. Důležitá je také komunikace s občany, jejich zapojování do veřejného života, zajišťování dostupnosti elektronických služeb a rozvoj dovedností k jejich využívání všemi občany. Příklad projektu CEMSDI (Civil-servant Empowerment for Multi Media Service Delivery ICT-enabled) ukazuje, že lze spolupracovat napříč Evropou a využít podporu z komunitárních programů i při vzdělávání pracovníků veřejné správy pro lepší fungování v informační společnosti v souladu s principy Digitální lokální agendy. Součástí příspěvku byla rovněž výzva k zapojení do komunity expertů. Příspěvek přednesl J.Šolc, člen KISMO, který se cesty Bratislavy účastníl ve spolupráci s Krajem Vysočina. 

Ing. Jaroslav Šolc
Člen Komise pro informatiku