16.02.2010

Doporučení Komise pro informatiku obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území

„Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území“ připravila Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Ke vzniku dokumentu Komisi vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných ministerstvem vnitra ČR v rámci specifických operačních programů strukturálních fondů EU, určených k naplňování vládní koncepce Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Smart Administration).

„Doporučení obcím s rozšířenou působností pro rozvoj eGovernmentu v území“ připravila Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Ke vzniku dokumentu Komisi vedly praktické poznatky získané v procesu připomínkování výzev vyhlašovaných ministerstvem vnitra ČR v rámci specifických operačních programů strukturálních fondů EU, určených k naplňování vládní koncepce Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Smart Administration).

Aktuální je například výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) na Technologická centra obcí s rozšířenou působností, která je otevřená do 31.5.2010. Komise pro informatiku se v loňském roce angažovala v procesu přípravy a připomínkování této výzvy, jejíž podstata je založena na spolupráci obcí s rozšířenou působností a obcí I. a II. typu v příslušném správním území. Řada obcí s rozšířenou působností učinila kroky směřující k využití finanční podpory v rámci této výzvy.
 
Dokument zpracovaný Komisí pro informatiku je určen představitelům a pracovníkům obcí s rozšířenou působností, které se na využití výzvy č. 06 připravují, nebo o této možnosti vážně uvažují, tedy primátorům, starostům, příslušným odpovědným radním, pracovníkům v problematice strukturálních fondů a informatikům. Nicméně text dokumentu je zformulován tak, že je použitelný i pro další úvahy o spolupráci obcí nad rámec zmíněné výzvy IOP.
 
Doporučené zásady

Úvod
Koncept, podle něhož stát za účelem implementace eGovernmentu v území podporuje specifickou úlohu obcí s rozšířenou působností (ORP) a nabízí za tímto účelem možnost využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU (Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost), přináší nové situace ve vztahu ORP, a obcí, které se nacházejí v jejich správním území. Stát, kraje i obce společně usilují o modernizaci veřejné správy a respektují možnosti sdílení technologií a služeb. V praxi je třeba se vypořádat se skutečnostmi, které přinášejí pravidla příslušných operačních programů i pravidla stanovená pro jednotlivé výzvy, způsob financování a finanční spoluúčast příjemců dotace.
 
Zároveň je však nezbytné respektovat autonomní samosprávnou roli jednotlivých obcí, principy subsidiarity, vůli k dobrovolné a vzájemně výhodné spolupráci, stejně jako efektivitu, ochranu dosavadních investic, transparentnost a otevřenost veškerých postupů.
 
Na základě zkušenosti z reálných situací jsou formulovány následující doporučení, resp. zásady, jejichž uplatňování zajistí potřebnou efektivitu, transparentnost a budoucí spokojenost obcí při vzájemné spolupráci ORP a obcí I. a II. typu spadajících do příslušného správního území.
 
1.      Dobrovolná spolupráce – Obce spolupracují dobrovolně, na základě svobodné vůle a za předem definovaných, vzájemně výhodných podmínek (nikoliv na základě jednostranného rozhodování, nařizování či nátlaku, nebo za nejasných podmínek budoucího financování provozu systémů).
 
2.      Znalost situace v území – ORP připravují záměry a žádosti projektů s dopady na další obce na základě seriózního průzkumu a znalosti typu informačních systémů užívaných obcemi v příslušném území (tedy nikoliv na základě neúplných a neověřených informací, odhadů či se záměrem preferovat systémy užívané na ORP).
 
3.      Průběžné informování a komunikace – Obce si vzájemně poskytují veškeré potřebné informace. ORP aktivně komunikují se všemi obcemi ve svém správním území a předávají jim potřebné informace získané od centrálních orgánů a zprostředkujících subjektů pro poskytování dotace (nelze účinně spolupracovat na základě nepřesných, neúplných a neověřených informací, a to tím spíše, pokud je komplikované jejich získání i od centrálních orgánů).
 
4.      Výběr dodavatelů a transparentnost – ORP se při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Aplikují se postupy transparentního a otevřeného výběru i v případech, kdy celkové finanční objemy zakázky jsou pod zákonným limitem 2 mil. Kč (např. již na zakázky v objemu nad 100 tis. Kč se uplatní postup zaslání výzvy 3 dodavatelům a uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem).
 
5.      Rovné zacházení a nediskriminace – ORPberou v potaz zájmy všech obcí, které mají vůli spolupracovat, zohledňují při výběrových řízeních veškerá existující řešení a možnosti. Např. při výběrovém řízení osloví poptávkou veškeré dodavatele systémů používaných příslušnými obcemi (např. není etické zveřejnit poptávku pouze na webových stránkách ORP bez aktivního informování dotčených obcí a jejich dodavatelů)
 
 
6.      Serióznost – Neprosazování vlastních zájmů a technických řešení ORP na úkor obcí I. a II. typu (nevyužívat dotační prostředky určené obcím I. a II. typu pro řešení přínosná převážně pro potřeby ORP).
 
 
7.      Udržitelné financování – Při přípravě projektů a podmínek spolupráce obcí je důsledně zvažována udržitelnost projektu nejméně na dobu 5 let (dle pravidel pro poskytování dotace) s tím, že je nutno řešit model financování provozu (tedy z rozpočtů zúčastněných samospráv, bez dalších prostředků z fondů EU, které jsou poskytovány pouze na investiční fázi projektu).
 
 
8.      Reálnost cen – Nastavení cenové politiky ORP vůči obcím I. a II. typu adekvátně poskytovaným službám (je nutné finančně zainteresovat obce na provozu systémů – ORP není charitativní organizace a je z hlediska nakládání s finančními prostředky odpovědná hlavně občanům svého města).
 
9.      Efektivní podpora – Pro poskytování školení a technické podporyk systémům užívaným obcemi zváží ORP možnost využití efektivní formy jejího zajištění prostřednictvím dodavatelů těchto systémů, a to v součinnosti s příslušnými obcemi (není nutné tuto podporu zbytečně suplovat vlastními kapacitami ORP, zejména, pokud ORP nedisponují potřebnými a vyváženými informacemi o všech systémech používaných obcemi).
 
10. Technologická neutralita – Vzájemné provázanosti a součinnosti mezi systémy (interoperabilita) je dosahováno za pomoci standardů, jejichž závazné definování ORP požadují od státu. Je na trhu, tedy na dodavatelích, aby své systémy těmto standardům přizpůsobili (je nepřípustné řešit integraci formou prosazování jednoho či omezené množiny systémů od pouze několika dodavatelů s narušením ochrany soutěže a předchozích investic na straně obcí).