18.08.2014

Dokumenty k územní dimenzi a integrovaným nástrojům

Územní dimenze je podle Národního dokumentu k územní dimenzi chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. 

Územní dimenze je podle Národního dokumentu k územní dimenzi chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Finanční prostředky určené na tzv. územní dimenzi bude možné čerpat dvěma způsoby – klasickými individuálními projekty a integrovanými nástroji. Mezi integrované nástroje, které jsou tedy podmnožinou územní dimenze, patří Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), jenž se váže na území Místních akčních skupin. Oproti tomu se ITI a IPRÚ vztahují na urbánní prostor, konkrétně na statutární města a jejich zázemí, ve kterém se budou realizovat strategicky významné projekty s dopadem na celém území vymezeném integrovanou strategií.

Mezi důležité dokumenty na národní úrovni, které vymezují územní dimenzi a upravují podmínky pro čerpání, patří:

  • Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) – vládou schválená verze ZDE 
  • Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) - vládou schválená verze ZDE

V návaznosti na MPIN jsou pro nositele integrovaných nástrojů připraveny tzv. Manuály, které jsou výstupem projektu „Horizontální podpora nositelů integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ pro realizaci integrovaných strategií v programovém období 2014 – 2020“ (číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00264), jehož realizátorem je Svaz měst a obcí ČR. Cílem tohoto projektu je přispět k jednotnému výkladu pravidel, konkretizovat obecnější pravidla stanovená národními dokumenty a doporučit nositelům integrovaných nástrojů postupy při přípravě i realizaci ITI/IPRÚ.

Výstupem projektu jsou tzv. Manuály, které se přímo váží na vládou schválený MPIN, nejedná se však o jediné výstupy tohoto projektu. Veškeré potřebné informace k projektu HorizontIS naleznete zde.

Integrované strategie

Většina z nositelů integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ zpracovávala své integrované strategie z evropských prostředků v rámci svých projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc. Uvedené verze strategií odpovídají termínu ukončení projektů, tj. 31.8. 2014. V případě Ústecko-chomutovské a Brněnské aglomerace se jedná o verze ze září 2014.

Integrované územní investice (ITI)

- Brněnská aglomerace

- Hradecko-pardubická aglomerace

- Olomoucká aglomerace

- Ostravská aglomerace

- Plzeňská aglomerace

- Pražská aglomerace

- Ústecko-chomutovská aglomerace

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

- České Budějovice

- Jihlava

- Karlovy Vary

- Liberec-Jablonec

- Mladá Boleslav

- Zlín