13.12.2019

Strategie regionálního rozvoje 2021-2027: pojďme si o ní povědět více

Představujeme vám Vládou ČR schválenou podobu Strategie regionálního rozvoje, jejíž ambicí je stanovit hlavní cíle a podobu regionální politiky ČR na období 2021-2027. Jedná se o národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje ČR, který definuje různé typy území na základě jejich potřeb i potenciálu.

Strategie regionálního rozvoje (SRR) představuje národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje ČR, který definuje různé typy území na základě jejich potřeb i potenciálu. V obecném smyslu aktualizovaná SRR nastiňuje podobu regionální politiky v období po roce 2020. Slouží rovněž jako jeden ze základních dokumentů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, zaměřuje se na tematické vymezení národních dotačních titulů i na další dlouhodobé nástroje, které mohou napomoci vyrovnávat nežádoucí rozdíly mezi regiony a zároveň tak posilovat konkurenceschopnost ČR jako celku.

Strategie regionálního rozvoje byla vytvářena Ministerstvem pro místní rozvoj na základě partnerského přístupu, kdy probíhala řada jednání za účasti zástupců Svazu i dalších územních partnerů, kteří měli možnost do tvorby dokumentu zasahovat a připomínkovat ho. Jedním z důležitých vstupů při tvorbě strategie pak byla Analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz vypracoval v roce 2017.

Jak bude strategie uváděna do praxe?

Dokument vymezuje několik typů území spolu s jeho specifickými potřebami: metropole (Praha, Brno, Ostrava a jejich zázemí včetně venkovského), aglomerace (ostatní krajská města a jejich zázemí vč. venkovského), regionální centra. Dále SRR stanovuje tyto regiony: strukturálně postižené kraje (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský) a hospodářsky a sociálně ohrožená území (vymezena na základě stanovených indikátorů). Pro jednotlivé typy území dokument určuje specifické cíle a opatření s ohledem na jejich aktuální problémy a potenciál.

Klíčovým principem naplňování SRR je územní dimenze a snaha o její uplatnění napříč všemi resorty a řídicími orgány operačních programů. Jinými slovy je třeba co nejvíce zohledňovat potřeby měst, obcí a regionů v různých resortech a operačních programech. Strategie regionálního rozvoje bude realizována prostřednictvím tzv. akčních plánů. Tyto plány rozpracují konkrétní aktivity, zaměřené na dané území a řešení jeho potřeb. Akční plány má v gesci MMR a jsou vytvářeny rovněž na základě partnerského přístupu. Členové regionálních stálých konferencí budou mít například možnost předkládat návrhy opatření, která by následně mohla být začleněna do akčních plánů. Akční plány budou vytvářeny vždy na období dvou let.

Závěrem citujeme slova předsedy Svazu Františka Lukla, který o SRR řekl: „SRR 21+ dává obcím a městům výjimečnou možnost uplatnit své požadavky ve strategickém dokumentu, který má být i vodítkem pro přidělování evropských financí. Peníze jsou bezesporu náležitě motivačním prvkem. Z dlouhodobého pohledu je však mnohem důležitější rozvoj území, veřejné správy a poskytování veřejných služeb ve prospěch našich občanů, ať již v městském či venkovském prostředí. A právě proto věnoval SMO ČR přípravě SRR 21+ maximální možnou pozornost.“

Zpracovala Ing. Barbora Láníčková s využitím dokumentu SRR 21+ a brožury o SRR 21+; obojí vydané Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

MMRProjekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

Celý dokument Strategie regionálního rozvoje na období 2021-2027 si můžete stáhnout, stejně tak jako stručnou brožuru věnovanou tomuto dokumentu (viz níže dokumenty ke stažení).