16.01.2017

Nabídka spolupráce na evropské úrovni - Městská agenda pro EU

Zvažte možnost aktivně se podílet na formulování evropské urbánní politiky. Zapojte se v rámci Městské agendy pro EU. Jedná se o tyto 4 Partnerství: adaptace na změnu klimatu včetně řešení pomocí zelené infrastruktury, energetická transformace, udržitelné využívání území a řešení na základě přírodních principů, a inovativní a odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Svaz ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) informuje samosprávy o nabídce spolupráce na evropské úrovni v rámci Městské agendy pro EU, kde budou zahájena poslední 4 Partnerství: adaptace na změnu klimatu včetně řešení pomocí zelené infrastruktury, energetická transformace, udržitelné využívání území a řešení na základě přírodních principů a inovativní a odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Městská agenda pro EU je novou iniciativou Evropské komise, členských států i měst samotných a byla prosazena během nizozemského předsednictví Rady EU v prvém pololetí roku 2016. Došlo tím k významnému otevření možností pro města podílet se na formulování evropské urbánní politiky, hledání řešení problémů měst, zlepšování možností financování, výměnu informací a dobré praxe. Partnerství budou sestavena jednak z koordinátorů, dále z členských států, a především z měst (do 10 měst) a dalších organizací jako např. Eurocities, CEMR či Evropská investiční banka.

Podmínky a informace k účasti:

ČR stejně jako ostatní členské státy EU může nominovat pouze jedno své město. Úkolem nominovaného města bude v průběhu 3 let (přibližná délka každého z Partnerství) spolupracovat s ostatními partnery na tématech a úkolech definovaných koordinátory a partnery účastnícími se Partnerství. Obecně půjde o úkoly typu mezinárodní komunikace s partnery, mapping (mapování situace v definované oblasti – např. přehled o platné legislativě v dané oblasti), vyplňování dotazníků/šetření a v neposlední řadě účast na jednáních (lze předpokládat několik účastí na schůzce partnerů  v průběhu roku – organizátory budou členské země i partnerská města).

Předpokladem účasti na jakémkoli z Partnerství je vedle vážného zájmu o dané téma dostatečná časová a personální kapacita, stejně tak jako velmi dobrá znalost anglického jazyka potenciální kontaktní osoby/koordinátora za Vaše město. Na druhou stranu vybrané město nebude za své zapojení a spolupráci s evropskými partnery zodpovědné samo – MMR bude zapojení ČR spolu koordinovat. To prakticky znamená, že v první fázi se nastaví mechanismy spolupráce v rámci ČR (kontaktní osoby, frekvence komunikace a osobních setkávání ad.) a poté následně způsob mezinárodní komunikace v rámci Partnerství.

Rádi bychom proto znali Váš zájem / zájem Vašeho města účastnit se aktivně práce na některém z výše uvedených Partnerství. V případě zájmu, prosíme, na email kamila.lohrova@mmr.cz jiri.vlcek@mmr.cz a frantisek.kubes@mmr.cz zašlete v anglickém jazyce vyplněnou Application Form (v případě zájmu o členství), případně stručný Scoping Paper (v případě zájmu o roli koordinátora), a to do 20. 1. 2017.