28.12.2018

Dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019

I v roce 2019 bude Ministerstvo pro místní rozvoj poskytovat prostředky na rozvoj obcí a měst. Podpora bude směřovat např. do oblasti cestovního ruchu, na podporu bydlení, obnovu místních komunikací či regeneraci brownfieldů. Přinášíme stručný přehled oblastí, které budou ze strany ministerstva v letošním roce podporovány.

Dne 19. 12. 2018 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj seminář o programech podpory a možnostech obcí (a nejen jich) žádat o dotace v roce 2019. Přinášíme vám stručné shrnutí oblastí, které budou ze strany ministerstva v roce 2019 podporovány.

Pro podrobnější informace o programech rozklikněte aktivní odkazy níže v textu.

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech bude podporován jak rozvoj infrastruktury, tak i marketingové aktivity. Žádosti do tohoto programu je možné podávat do 15. 2. 2019.

Program Podpora rozvoje regionů 2019+ je členěn na tři základní podoblasti a u všech je možné podat žádosti do 28. 2. 2019:
1) Podpora obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 obyvatel mohou žádat např. na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury, obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury, podporu vítězů soutěže Vesnice roku, rekonstrukci veřejných budov v majetku obce, opravy drobných sakrálních staveb a hřbitovů, obnovu a budování míst aktivního a pasivního odpočinku, podporu dostupnosti služeb (pro obce do 1 000 obyvatel), podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.
2) Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli – obnova místních komunikací, sportovní infrastruktury
3) Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli – obnova místních komunikací. Oprávněnými žadateli nejsou statutární města a obce, zahrnuté v řešení ITI a IPRÚ.

Podpora odstraňování bariér v budovách – rovněž v tomto programu lze žádosti podávat do 28. 2. 2019. Podporováno bude odstraňování bariér v budovách obecních a městských úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležejících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Program EUROKLÍČ 2019 podporuje lepší přístup osob se sníženou schopností pohybu k veřejným sociálním a technickým kompenzačním zařízením (výtahy, plošiny, atd.) pomocí tzv. euroklíče.

Obnova krajského a obecního majetku poškozeného živelními pohromami– žádosti možno podávat do 28. 2. 2019.

Podpora revitalizace území 2019 - program je zaměřen na tyto oblasti:
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – žádosti lze podávat do 31. 5. 2019.
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – žádosti lze podávat do 28. 2. 2019.

Podpora územně plánovacích činností obcí – žádosti do 31. 1. 2019; cílem programu je podpora koncepčního územního rozvoje prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů obcí
Architektonické a urbanistické soutěže – žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2019; z dotace lze pokrýt část nákladů na ceny a odměny v soutěži, kterou pořádá obec.

Podpora bydlení – 3 podprogramy:
1) Technická infrastruktura – žádosti lze podávat do 5. 2. 2019; cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků určených pro výstavbu rodinných či bytových domů.
2) Podporované byty – vznik pečovatelských bytů či komunitních domů pro seniory; žádosti lze podávat do 1. 2. 2019.
3) Bytové domy bez bariér – žádosti lze podávat do 5. 2. 2019.

Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou - žádosti možno podávat do 7. 2. 2019. Podporována bude jak výstavba bytů, tak technické infrastruktury.

Další prostředky bude možné získat rovněž prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydleníProgram regenerace sídlišť (výzva bude vyhlášena v dubnu 2019); Program Panel 2013+ (revitalizace bytového fondu; žádosti přijímány kontinuálně). Dle informací SFRB byly z důvodu malého využití uzavřeny programy Pro obce a Živel. Do programu Výstavby v současné době nelze podávat žádosti; v budoucnu by to ale mělo být možné.

Dotazy ke konkrétním oblastem podpory je možné zasílat na mailovou adresu: info@mmr.cz 

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.