01.03.2024

Česko je na dobré cestě být SMART. Brněnský URBIS přináší bezprecedentní souhru institucí

Svaz měst a obcí ČR se zapojí do přípravy platformy, která napomůže zavádění inovací do území a stane se hlavním středoevropským hubem pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli Smart Cities. Spolupráci stvrdilo společné memorandum s MPO, MMR, MŽP, MD městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Ministerstva průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Svaz měst a obcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a společnost Veletrhy Brno právě dokončily podpis společného memoranda o spolupráci. Jeho cílem je společnými silami vytvořit platformu, která napomůže zavádění inovací do území a stane se hlavním středoevropským hubem pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli Smart Cities. Středobodem iniciativy je veletrh URBIS v Brně a na něj navázaný rodící se projekt živé laboratoře v areálu brněnského výstaviště. Nově pojatý URBIS otevře brány zástupcům municipalit, krajů, start-upů a inovativních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení, neziskových organizací i široké veřejnosti, a to již 4. až 6. června 2024.

Často skloňovaný termín Smart Cities v sobě ukrývá klíč k řešení velkých globálních výzev současnosti. Města vyprodukují přibližně 75 % emisí, obdobně se podílejí na spotřebě energie ale také na tvorbě HDP a v neposlední řadě jsou domovem pro tři čtvrtiny občanů Česka i Evropské unie. A očekává se, že jejich význam dále poroste. Optikou těchto čísel lze podstatu Smart Cities shrnout do tří jednoduchých bodů:

  1. odolnost a udržitelný rozvoj,
  2. prosperita,
  3. kvalita života.

Být SMART pak neznamená nic jiného než se v těchto oblastech zlepšovat zaváděním vhodných inovativních řešení, postupů a partnerství. Avšak implementace do území je již složitější – regiony, města ale i menší obce jsou komplexní organismy, v nichž se prolínají nejrůznější dimenze lidské činnosti a k tomu velký počet aktérů s odlišnými znalostmi, potřebami a zájmy. Základní podmínkou úspěchu je proto dialog a koordinovaná spolupráce, což je v českém prostředí nemalá výzva.

Česko je se svými asi 6250 obcemi evropským rekordmanem v počtu územních samospráv k celkové populaci. Téměř 90 % z nich má do pěti tisíc obyvatel – 80 % dokonce méně než tisíc. Kvůli své malé velikosti obcím často chybí kapacita pro zavádění inovací, proto potřebujeme v ekosystému Smart Cities rozvíjet spolupráci a zapojit do rozvoje území co nejvíce aktérů. V tomto ohledu hrají akce jako URBIS důležitou roli,“ uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, jehož rezort je gestorem agendy Smart Cities i příslušné národní koncepce.

Pavilon A vystaviste BVV (002).jpgImplementace koncepce probíhá v široké spolupráci rezortů. Mezi nejaktivnější z nich patří Ministerstvo průmyslu obchodu, které se v projektu URBIS ujalo role koordinátora. „Na oblast Smart Cities se zaměřujeme dlouhodobě. Vidíme v ní potenciál pro české firmy prosazovat se celosvětově na poli moderních technologií a inovací, jejichž cílem je zlepšit život obyvatel měst a obcí. URBIS je pro nás nástrojem, jak pomoct firmám, samosprávám i dalším aktérům navazovat vzájemný dialog a rozvíjet v tuzemsku inovační partnerství. Tímto usnadníme českým firmám expanzi do zahraničí, posílíme naši konkurenceschopnost a zároveň zvýšíme atraktivitu České republiky pro nové investory“, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Memorandum a z něj plynoucí aktivity jsou unikátní tím, že provazují zájmy a agendu hned několika rezortů, a především je posouvají od koncepční ke konkrétní projektové spolupráci na tématech důležitých pro Českou republiku i mezinárodní společenství. „Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje širokou škálu aktivit, jejichž společným jmenovatelem je cíl zlepšení kvality života v sídlech, ať už se jedná o oblast energetiky, čisté mobility, šetrného nakládání s vodou, budování zelené a modré infrastruktury či snižování světelného znečištění. Spolupráce na projektu URBIS do tohoto záměru přirozeně zapadá. Investice do inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu stále představují velkou příležitost,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Profilovat Českou republiku a Brno jako středoevropský inovační hub v oboru, který by měl zásadně ovlivňovat budoucnost, je strategický krok. Že padla volba právě na Brno, není náhoda. URBIS totiž nezačíná od nuly, ale může stavět na sedmileté tradici a také na širokých možnostech brněnského výstavního areálu. Pozice Brna v srdci středoevropského prostoru pak vytváří ideální místo pro setkávání partnerů z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska ale i vzdálenějších částí Evropy. „Rozvoj městských inovací je pro Brno velké téma. Ve Smart Cities rozvíjíme řadu aktivit jak na úrovni města, tak například v evropských projektech. Přitom se opíráme o silný inovační ekosystém Jihomoravského kraje, který může být inspirací pro rozvoj ostatních regionů,“ doplňuje primátorka Markéta Vaňková další synergie.

Společná inciativa institucí otevírá Brnu i celému Česku ojedinělou příležitost. Poptávka po tématu Smart Cities totiž výrazně narůstá v celé střední i východní Evropě, ale zatím žádná ze zemí nedokázala postavit akci, která by tuto poptávku dokázala uspokojit. URBIS The Smart Cities Meetup k tomu má i díky uzavřenému memorandu slibně nakročeno.

Přes mezinárodní ambice zůstává URBIS věrný svému hlavnímu poslání posílit dialog se zástupci územních samospráv a poskytnout jim vodítka pro rozvoj SMART inovací. Stěžejním nástrojem je konferenční program, který připravují přímo rezorty s více než desítkou odborných partnerů v čele se Svazem měst a obcí. „Je důležité, aby diskuze se zástupci municipalit byla vedena věcně, prakticky, a především o otázkách, které odrážejí reálné potřeby měst a obcí. Proto jsme na základě našich praktických zkušeností pomohli vytipovat letošní témata, kterými jsou především Energie a klima, Efektivní veřejná správa a v neposlední řadě i Mobilita budoucnosti, i jejich dílčí obsah. Dbáme na to, aby silnou složkou programu byly příklady dobré praxe, které jsou díky své uchopitelnosti skvělým motorem šíření inovací,“ uvádí Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí.

Právě silné angažmá rezortů je u URBIS rozdílovým faktorem i z hlediska kvality obsahu. Uspořádání takto významné akce naplňuje myšlenku budování systémového, koordinovaného a propojeného prostředí se zahraničním přesahem, jako o to usiluje Ministerstvo dopravy v oblasti chytré městské mobility. Ministr Martin Kupka dodává: „Téma chytré mobility budoucnosti je jedním z hlavních programových pilířů letošního veletrhu URBIS, a proto aktivní zapojení Ministerstva dopravy do akce i související dlouhodobé iniciativy dává dobrý smysl. Jsem rád, že můžeme být u transformace URBIS a podílet se na jeho novém směřování, aby akce synergicky posílila dlouhodobou podporu našeho rezortu v oblasti chytré dopravy.“ Součástí témat, která chystá programová pracovní skupina pod vedením Ministerstva dopravy, bude například přicházející nová éra v poptávkové hromadné dopravě s dynamickým vedením trasy nebo problematika zásobování a dopravy první a poslední míle.

V rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku URBIS mají zástupci municipalit vstup zdarma (na základě registrace) a vystavovatelé z řad start-upů, územních samospráv, univerzit nebo neziskových organizací mohou využít mimořádně výhodné varianty stánků za cenu od 12 tis. Kč bez DPH. Průběžné aktuality jsou k dispozici na webu www.bvv.cz/urbis.

ZDROJ: TZ URBIS

ZDROJ FOTOGRAFIE: město Brno, AUTOR FOTOGRAFIE: SKY PIX