16.04.2020

Řízení a správa města

Vychází publikace Tomáše Hudečka, vedoucího oddělení veřejné správy a regionálních studií Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.

Vážení a milí přátelé, kolegové,

podařilo se mi za podpory mnohých (z Vás, ale mimo jiné také např. TAČRu) dokončit a hlavně s pomocí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vydat mnohým z vás již dlouho slibovanou knihu pojmenovanou Řízení a správa města. Najdete ji na stránkách IPR Praha, v sekci o nás/naše publikace/IPR jako spoluautor. Přímý odkaz je tento: http://www.iprpraha.cz/knihovna

Vytknul jsem si za cíl její sepsání po té, co se mi uvolnil čas a energie po skončení mého mandátu primátora hl. m. Prahy. Chtěl jsem tímto počinem zvýšit povědomí o práci odpovědného správce města, poukázat na klíčové problémy dobré správy (zejména velkého) města v podmínkách ne zcela dobře nastavené české legislativy; shrnout reformu politiky rozvoje území, kterou jsem měl příležitost v letech 2012-2014 na pražské radnici provádět; důkladně popsat problematiku krizového řízení milionového města opřenou o mé podrobné poznatky ze zvládnutí povodně v roce 2013; a to vše zasadit do obecnějšího rámce vývoje našeho světa, role nás lidí a našich rozhodnutí v něm. V souhrnu lze říct, že se s takto formulovaným cílem pokouším zkvalitnit správu našich měst a obecně vyšších společenských celků a snažím se pozvedávat odbornost a zejména posilovat odpovědnost volených, ale i zaměstnávaných činovníků ve veřejné správě.

 

Když jsem v roce 2014 s psaním textu začínal, myslel jsem si, že to nebude těžká práce, avšak opak se ukázal být pravdou. Snaha o podepření i těch nejmenších detailů tvorby našich rozhodnutí, neustálá potřeba k jednotlivým problémům přistupovat jak z pohledu „rozhodujícího“, tak i toto rozhodnutí „přijímacího“, nakonec vedla k tomu, že mi práce trvala 5 let. Smutné trochu je, že mnoho z poznatků, které lze v knize nalézt, mj. i těch týkajících se krizového řízení a častých chyb v něm dělaných, je i při pohledu na současný nouzový krizový stav v České republice stále více a více aktuálních.

 

Celý text je rozdělen do třech oddílů – zvaných knih – a to z důvodu velmi odlišných skupin čtenářů. Dokonce tak odlišných, že je více než pravděpodobné, že pouze málo čtenářů bude (ochotno) číst všechno.

První kniha zasazuje fenomén měst a zejména naše lidské životy a naše rozhodování a rozhodnutí do kontextu vývoje naší reality, přírody a společnosti. Je velmi odborným a hlavně hutným textem, který si od běžného čtenáře vyžádá extrémní množství času.

 

Druhá kniha podrobně popisuje podstatu lidských rozhodnutí a umisťuje je do řídících vrstev města – městské samosprávy a městské administrativy. Kniha je koncipována mj. jako studijní opora pro studenty oborů urbanismu, geografie, architektury, managementu, městského inženýrství či veřejné správy a dalších. Poslední tři roky mé přednáškové činnosti mi tato velmi chyběla, neboť text jsem v podstatě takto na seminářích se studenty diskutoval.

Třetí kniha, případová studie Prahy, je populárně-naučným textem poukazujícím na největší problémy správy milionového města, na faktickou nemožnost řízení města způsobenou částečně obecnými trendy vývoje (popsanými v první knize), v Česku navíc posílenými špatně nastavenou legislativou a z ní pocházejícími příliš úzkými mantinely rozhodování (popsanými v knize druhé). Poslední část třetí knihy je věnována krizovému řízení města v době vyhlášeného krizového stavu a vychází z mých zkušeností z dob povodní v Praze v roce 2013.

 

Až na některé pojmy je každá ze tří knih samonosná. Není proto problém například první knihu přeskočit – pokud Vás tedy nezajímá nejhlubší podstata našeho světa a vývoje obecně, ze které pochází naše veškeré konání, a uvnitř kterého se svými rozhodnutími pohybujeme. Nebo přeskočit první i druhou, pokud si chcete třeba jen přečíst, jak velký chaos panuje v krizové situaci ve veřejné správě. Obecně lze říci, že první kniha je pro odborníky a mé kolegy na univerzitách a ve výzkumu, druhá kniha je pro (mé) studenty a třetí kniha je pro laickou veřejnost. Budoucím správcům měst – primátorům, zastupitelům, ale i úředníkům a obecně všem do veřejného života a politiky zainteresovaným si však dovoluji doporučit knihy všechny, i třeba pročtené v opačném pořadí.

 

Publikace – všechny tři knihy v jedné krabičce – bude (během 14 dnů snad) vydána v omezeném nákladu i v tištěné podobě a bude možno si ji za drobné (nejedná se o komerční projekt) zakoupit v CAMPu pražského Institutu plánování a rozvoje. Plánovali jsme také křest knihy, ale situace nám toto v nejbližší době neumožní. Možná až s vydáním anglické verze se nám toto povede.

Se srdečným pozdravem všem,

T.Hudeček