24.09.2020

„Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“ Pozvánka k účasti na workshopech – bilaterální iniciativa Programu Vnitřní věci Norských fondů 2017 – 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat k účasti na aktivitě bilaterální iniciativy (dále „BI“) Programu Vnitřní věci Norských fondů 2017 – 2021 pod názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“. BI bude realizována formou pracovních jednání, následovat budou čtyři tematicky zaměřené workshopy, které proběhnou v období říjen 2020 – říjen 2021.

Cílem BI je navázání a rozvoj bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem při optimalizaci modelu spolupráce a koordinace činností mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecními policiemi a sdílení dobré praxe v této oblasti, a to především formou identifikace dobré praxe a nastavení modelu jejího sdílení, identifikace současných metod a forem dané spolupráce včetně jejich analýzy a stanovení návrhů na zefektivnění, zpracování metodiky řešení typických problémů). Plánovaným výstupem aktivity bude soubor doporučení v podobě publikace, která bude zúčastněným institucím nabídnuta k využití.  Na realizaci BI se za českou stranu podílejí zástupci Odboru bezpečnostní politiky MV (OBP), Odboru prevence kriminality (OPK), Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) a Policie ČR (PČR).

BI bude realizována formou zahajovacího a závěrečného pracovního jednání, následovat budou čtyři tematicky zaměřené workshopy, které proběhnou v ČR v období říjen 2020 – říjen 2021. Cílovou skupinou jsou zástupci obcí a měst, obecních a městských policií a příslušných odborných útvarů Policie ČR. Předpokládaný celkový počet účastníků každého workshopu je 35 osob z toho 2 zástupci norské strany. Témata jednotlivých workshopů jsou:

  1. místní záležitosti veřejného pořádku ( - 6. 11. 2020)
  2. systémové sdílení informací a spolupráce mezi relevantními aktéry ( – 19. 2. 2021)
  3. problematika spojená s migrací cizinců ( – 30. 4. 2021)
  4. děti, mladiství a zvlášť zranitelné osoby ( – 25. 6. 2021)

Výstupy tematicky příbuzných workshopů BI č. 1 a 2 budou rovněž zahrnuty do výstupů klíčové aktivity PDP4, která rovněž probíhá v rámci Programu Vnitřní věci Norských fondů 2014 – 2021, a jejímž koordinátorem je Policejní prezidium ČR. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že z organizačního a obsahového hlediska budou však jednotlivé workshopy v rámci dané klíčové aktivity PDP4 a BI probíhat separátně a jsou nezaměnitelné. Jejich základním rozlišovacím znakem je sdílení dobré praxe na národní úrovni (klíčová aktivita PDP 4) a sdílení dobré praxe s norským partnerem (BI). Zástupců jednotlivých měst a obcí se mohou účastnit jak vybraných workshopů v rámci dané aktivity PDP 4, tak v rámci BI.

V případě, že budete mít zájem o zapojení se do realizace bilaterální iniciativy, prosíme o nahlášení jména a kontaktu na zástupce za Vaše město či obec, a to nejpozději do 2. 10. 2020 na e-mail varhol@smocr.cz. Rovněž je možné na některém z plánovaných workshopů vystoupit s vlastní prezentací, která by svým obsahem odpovídala některému z témat workshopů. Pokud budete mít o aktivní vystoupení zájem, tuto informaci nám opět prosím zašlete na uvedenou e-mailovou adresu.

Přesnější Informace týkající se harmonogramu, místa konání a dalších organizačních aspektů daných workshopů budou zájemcům z vašich řad zaslány dodatečně před konáním jednotlivých workshopů.

ZDROJ: Ministerstvo vnitra České republiky