25.11.2013

Závěry z Celostátní finanční konference 2013

Účastníci XVI. celostátní finanční konference se shodli na následujících závěrech a požadavcích, které chtějí v následujím odbobí prosazovat a zaco se chtějí zasazovat v rámci legislativního procesu.

Účastníci XVI. celostátní finanční konference se shodli na následujících závěrech a požadavcích, které chtějí v následujím odbobí prosazovat a zaco se chtějí zasazovat v rámci legislativního procesu.

 

1.        Příprava čerpání zdrojů z EU po roce 2014

Účastníci konference oceňují: 

 • dlouhodobou úzkou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě na příští programové období pro čerpání evropských prostředků.

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zapracovalo pozici Svazu do připravované národní pozice k územní dimenzi a integrovaným přístupům, která se stane součástí Dohody o partnerství;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI určených pro vybrané metropolitní oblasti, IPRÚ pro ostatní aglomerace a sídelní aglomerace a IPRÚ pro funkční mikroregiony (správní obvody ORP), obsažené v platné Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 a v dalších předložených návrzích;
 •  Ministerstvo pro místní rozvoj, aby jako národní koordinátor přípravy na budoucí programové období prosadilo vyčlenění alokací na územní a urbánní dimenzi na úrovni prioritních os operačních programů;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vytvořilo jednoduchý implementační systém umožňující zásadní vliv měst a obcí na vlastní rozvoj;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a vládu ČR, aby sjednotila postupy jednotlivých řídicích a kontrolních orgánů a zajistila maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům;  
 • Ministerstvo zemědělství, aby radikálně změnilo strukturu Programu rozvoje venkova tak, aby více vyhovovala potřebám venkovských obcí, a zpřístupnilo jim zdroje z tohoto programu;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní řídící orgány operačních programů, aby podpořily řešení integrovaného rozvoje území menších obcí na úrovni správního obvodu ORP pro omezený počet témat ve sféře veřejných služeb v samostatné působnosti obcí.

 

2.        Oblast sociální politiky

Účastníci konference odmítají:

 • v oblasti sociálního bydlení taková řešení, která by vedla k přenesení odpovědnosti pouze na obce, aniž by byly předem a jednoznačně kvantifikovány náklady na realizaci tohoto institutu, a především vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvoj sociálního bydlení.

     Účastníci konference požadují a navrhují:

 • sjednocení praxe v poskytování doplatku na bydlení tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky. Navrhujeme kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti, aby v jedné místnosti fiktivně nebydlely desítky osob. Pro systémové zlepšení vyplácení dávek a po ověření v praxi Úřadu práce navrhujeme sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení do dávky jedné, což přinese zlepšení v evidenci i kontrole;
 • optimalizaci celkového počtu ubytoven tak, aby stát a obce mohly rychle a účinně zasáhnout v případech, kdy jsou k účelu ubytování využívány budovy, jež k tomuto účelu nebyly zkolaudovány, je překračována jejich kapacita a nemovitosti nesplňují potřebné hygienické předpisy;
 • systémové řešení vytvoření vazby výplaty dávek na plnění školní docházky a školních povinností;
 • nalezení vhodných nástrojů, jak docílit vytvoření a uchování pracovních návyků u všech skupin obyvatelstva. Jako jednu z možných forem této pomoci obnovit co nejdříve motivační finanční odměnu za výkon veřejné služby;
 • přijetí takové právní úpravy veřejného opatrovnictví, kde budou jednoznačně vymezeny povinnosti (veřejného) opatrovníka. Dále požadujeme, aby náklady na výkon veřejného opatrovnictví nesl v plné výši stát, tedy obdobně, jako je tomu u výkonu sociálně-právní ochrany dětí;
 • znovuzavedení institutu přechodného pobytu, který byl v minulosti zrušen pouze z důvodu probíhajících společenských změn;
 • trvalý pobyt změnit tak, aby se možnost jeho ohlášení spojila nejen se souhlasem majitele, ale také navázala na gygienickou a stavební normu příslušného obytného prostoru, tím se zabrání  nahlášení nadměrného počtu osob do neodpovídajících prostor;
 •  změnit vyplácení dávek na bydlení tak, aby byla hranice nájmu pro zvažované finanční podpory maximálně ve výši nájemného v obecních bytech v místě a čase obvyklému;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí výhledově zavedlo investiční dotační titul pro obce na budování denních pobytových center pro seniory;
 • aby Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo plánovaný samostatný dotační titul určený na výkon sociální práce na všechny obce, nejen na ORP.

 

3.        Energetika

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo životního prostředí, aby v rámci programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních titulů prosazovalo směřování podpory na opatření snižující energetickou náročnost budov v majetku měst a obcí;
 • aby výkupy nebo nájmy plynárenských zařízení, ve vlastnictví obcí, distribučním společnostem byly prováděny pouze na základě dohody mezi smluvními stranami.

 

4.        Veřejné zakázky

Účastníci konference žádají:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj, aby pří přípravě nové právní úpravy veřejného zadávání v souvislosti s transpozicí tzv. zadávacích směrnic kladlo důraz na snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení a důsledně analyzovalo efektivitu tzv. protikorupčních opatření;
 • aby, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal opatření ke zrychlení řízení týkajících se veřejných zakázek.

 

5.      Ostatní

Účastníci konference žádají:

 • jednotlivá ministerstva a poslance i senátory, aby při přípravě legislativy byly zohledňovány administrativní dopady na obce a města a také finanční dopady do rozpočtů obcí a měst jako příjemců i jako plátců;
 • Ministerstvo vnitra, aby se v rámci úvah o financování přenesené působnosti přikonilo k tzv. výkonovému modelu financování;
 • vládu a poslance všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům; podporují proto výzvu obcí s pověřeným obecním úřadem na zastavení dokončení II. fáze reformy veřejné správy a vyzývají k tomu, aby nejprve byla dokončena reforma ústřední státní správy;
 • vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby při projednávání státního rozpočtu na rok 2014 přihlédla k inflaci a provedla valorizaci příspěvku na výkon státní správy, který nebyl již několik let navyšován;
 • vládu a Parlament ČR, aby finančně a legislativně podpořily meziobecní spolupráci.