16.11.2016

Prezentace z XIX. Celostátní finanční konference

ČTVRTEK 10. listopadu 2016 BLOK I: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČINNOSTI OBCÍ A MĚST Vývoj daňových příjmů ÚSC a jeho predikce na další období, novinky v rozpočtovém určení daní, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů

 ČTVRTEK 10. listopadu 2016

BLOK I: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČINNOSTI OBCÍ A MĚST

Vývoj daňových příjmů ÚSC a jeho predikce na další období, novinky
v rozpočtovém určení daní, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování, Ministerstvo financí

´Balíček zákonů k hazardu

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce majetku státu, Ministerstvo financí

´  Smart City

Ing. Tomáš Pleskač, MBA, člen představenstva a ředitel divize nová energetika, ČEZ, a. s.

´ Aktuální postoje Senátu k projednávaným změnám zákonů

Ing. Petr Vícha, senátor, starosta Bohumína

´ Představení činnosti Svazu měst a obcí ČR

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 

BLOK IIa:  Příjmy a výdaje obcí pro naplnění „nejen“ nových zákonných povinností

´ Změny ve financování školství

RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

´  Národní dotační programy

Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

´  Chytrá řešení pro města (městský portál, parkování, doprava)

Marcel Babczynski, výkonný ředitel, Česká spořitelna, a. s.

´  Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona

 Mgr. Jana Hamanová, ředitelka výzkumu, SCaC – sociologické průzkumy

´  Pohled ředitelů školských zařízení na nový školský zákon

Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol

´  Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK a EUREAU

´  Dobře sestavený rozpočet obce – rizikové faktory

Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

BLOK IIB:  ZKUŠENOSTI S ČERPÁNÍM OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

´ Integrovaný regionální operační program 2014–2020

Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

´ Operační program Životní prostředí 2014–2020

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí

´  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020

PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

´ Operační program Zaměstnanost 2014–2020

Mgr. Martin Kučera, náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů, Ministerstvo práce a sociálních věcí

´  Možnosti získání dotací na menší IT projekty. Náklady na informační systémy důsledkem roztříštěnosti rezortních IS

Radek Brázda, člen komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 

´  Financování projektů z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Ing. Josef Havelka, vedoucí oddělení podpůrných činností, Státní pozemkový úřad

 

BLOK IIIA: HOSPODAŘENÍ OBCÍ

´  Přezkum hospodaření územních samosprávných celků

PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek pro řízení sekce finančního řízení a auditu, Ministerstvo financí

´  Korupce a finance

Ing. Martin Slaný, Ph.D., ředitel ekonomických studií, Institut Václava Klause

´  Vydávání dluhopisů územními samosprávnými celky

Mgr. Jan Šovar, Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík

´  Vymáhání dluhů obcemi

Ing. Michal Křepinský, odbor legislativní, oddělení právní a vymáhání pohledávek, Městská část Praha 5

´  Exekuční vymáhání pohledávek obcí

Mgr. Jakub Stárek, ředitel, Exekutorský úřad Praha

´  Projekt Pošta Partner

Ing. Hanuš Thein, ředitel úseku řízení pobočkové sítě, Česká pošta, s.

 

BLOK IIIB: DANĚ, ROZPOČTY A ÚČETNICTVÍ

Změny daňových zákonů

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., zástupce ředitele odboru daňové legislativy, Ministerstvo financí

´  Nová rizika v rozpočtovém procesu

Ing. Ivana Schneiderová, auditorka a lektora, Acha obec účtuje, s. r. o.

´ Změny v účetnictví obcí, příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

Ing. Zdeněk Nejezchleb, auditor a lektor, Acha obec účtuje, s. r. o.

´  Nejčastější pochybení obcí z pohledu auditora

Ing. Tomáš Bartoš, auditor, ATLAS Audit, člen Komory auditorů

 

PÁTEK, 11. listopadu 2016

 

BLOK IV: MÍSTNÍ DANĚ, MAJETEK, INVESTICE A ADMINISTRATIVA OBCÍ

´ Veřejné opatrovnictví - způsob financování a metodika tvorby příspěvku na opatrovance

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

´  Místní daně a jejich přínosy pro obecní kasy

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení správních činností v oblasti poplatků, Ministerstvo financí

´ Financování zpětného odběru elektrozařízení a obecní odpadové systémy

Ing. Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowin, a. s.

´ Finanční a kontrolní výbory zastupitelstva obce – jejich úkoly a pracovní činnosti

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra

´  Investiční proces v podmínkách obcí

Mgr. Ing. Karel Kučera, Generální ředitel agentury CzechInvest

´  Nové projekty Svazu měst a obcí ČR

PhDr. Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční vztahy, Svaz měst a obcí ČR

´  Problematika převodů pozemků ve vlastnictví státu na obce – zadarmo nebo za peníze?

Ing. Eva Šobáňová, ředitelka odboru řízení privatizace a převodu majetku, Státní pozemkový úřad

´  Financování eGovermentu

Radek Brázda, člen komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

´  EET a povinnosti obcí, jejich obchodních společností a místních spolků

Ing. Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství