26.11.2008

Závěry z XI. celostátní konference „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“

Požadavky účastníků XI. Celostátní finanční konference.

Požadavky účastníků XI. Celostátní finanční konference.

Účastníci XI. celostátní finanční konference požadují, aby:

 1. objem finančních prostředků určených obcím a městům korespondoval s narůstajícím množstvím úkolů, které jsou na samosprávu přenášeny
 2. při zohledňování finanční samostatnosti byl zohledněn také narůstající vnitřní dluh na obecním majetku, jehož význam s ohledem na neexistenci odpisů v hlavní činnosti zůstává opomíjen
 3. při přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní vycházelo Ministerstvo financí ze závěrů Analýzy zpracovávané týmem vysokých škol pod vedením VŠE Praha
 4. kromě závěrů z Analýzy, která se nedotýká dotačních vztahů, byly finanční zdroje obcí a měst posíleny také o objem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (tzv. porcování medvěda)
 5. všichni účastníci legislativního procesu vyvinuli maximální úsilí tak, aby zákon mohl nabýt účinnosti již k 1. lednu 2010
 6. v rámci nastavení nových vztahů mezi státním rozpočtem a rozpočty samospráv byla stanovena výše příspěvku na výkon přenesené působnosti tak, aby obcím I. a II. typu plně kompenzoval související výdaje
 7. do systému sdílených daní bylo zavedeno kriterium počtu žáků základních a mateřských škol a současně aby příprava novely školského zákona v oblasti financování probíhala formou otevřené a strukturované diskuze založené na partnerském přístupu
 8. byla zahájena diskuze k zavedení odepisování v hlavní činnosti
 9. byla zahájena konstruktivní diskuze nad zcela novým zákonem o dani z nemovitostí
 10. došlo k zahájení prací na novém zákoně o místních daních, které by tvořily odpovídající finanční zdroj pro rozvoj obcí a měst
 11. byla zajištěna podpora ze strany finančních úřadů v prvním roce platnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty
 12. ve státním rozpočtu byly vytvořeny zdroje pro případ, že obce nebudou schopny splnit podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci programů evropských dotací určených na obnovu vodohospodářské infrastruktury
 13. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo financí do konce roku 2008 uvolnily obcím finanční prostředky na již zrealizované projekty schválené Ministerstvem životního prostředí v 1 až 3. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
 14. došlo k zefektivnění postupu při administraci operačních programů ze strany řídících orgánů
 15. byly vytvořeny odpovídající podmínky pro úspěšnou realizaci integrovaných plánů rozvoje měst
 16. došlo k řešení problému církevních restitucí, který výrazně omezuje samostatné rozhodování obcí
 17. legislativa upravující partnerství veřejného a soukromého sektoru napomohla hladké realizaci projektů PPP