28.11.2019

Závěry z XXII. CFK, listopad 2019

Členové Svazu měst a obcí ČR přijali na závěr XXII. celostátní finanční konference 2019 řadu závěrů, které budou v dalším období prosazovat při svých jednáních na všech úrovních.

Zachování výkonu státní správy

1) Svaz požaduje zachování dosavadního rozsahu výkonu státní správy na všech úrovních.

2) Pro zachování pracovišť státní správy v území hovoří znalost místních podmínek a priorita dostupnosti.

3) Zachování výkonu státní správy je důležitým předpokladem k udržení života na venkově a zabránění dalšího vylidňování menších měst a obcí.

 

Rekodifikace stavebního práva

1) Svaz souhlasí s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení.

2) Svaz zásadně nesouhlasí s institucionálními změnami navrhovanými ve věcném záměru stavebního zákona, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy, rušení stavebních úřadů.

3) Svaz spatřuje rizika připravovaného návrhu v rychlosti jeho přípravy bez řádných analýz dopadů a prostoru pro diskusi s dotčenými subjekty.

4) Zvyšuje se riziko destrukce zavedeného systému činnosti stavebních úřadů, souvisejících procesů, jakož i navazujících agend.

5) Návrh postrádá řádné analýzy míry zásahu do současné organizace veřejné správy, analýzy finančních dopadů na státní rozpočet a rozpočet měst a obcí, analýzy v oblasti personální.

 

Programové období EU 2021-2027

1) Svaz požaduje, aby v budoucím programovém období 2021-2027 byla důsledně uplatňována územní dimenze ve všech operačních programech, a to prostřednictvím dostatečné finanční alokace pro územní integrované nástroje ITI a CLLD.

2) Svaz požaduje, aby v budoucích operačních programech byly dostatečně zohledněny také potřeby územních samospráv.

3) Svaz podporuje úsilí České republiky ve snaze vyjednat zachování pravidla N+3 a snížení tematické koncentrace u politických cílů 1 Chytřejší Evropa a 2 Zelenější Evropa alespoň na 60 % ve prospěch politických cílů 3 Propojenější Evropa, 4 Sociálnější Evropa a 5 Evropa blíže občanům.

4) Svaz požaduje nastavení míry spolufinancování ze strany Evropské unie bližší současnému programovému období.

5) Pro zachování absorpční kapacity České republiky je důležité, aby byla nastavena stejná míra kofinancování ze státního rozpočtu pro všechny typy regionů v České republice co nejvíce odpovídající současnému nastavení.

 6) Svaz vyzývá Národní orgán pro koordinace a všechny řídící orgány, aby při nastavování jednotného metodického prostředí tento požadavek maximálně zohlednily ve prospěch koncových příjemců.

 

Financování sociálních služeb

1) Svaz požaduje, aby předseda vlády apeloval na MPSV, aby bylo zajištěno stabilní
a dlouholeté financování sociální agendy, tedy sociálních služeb, sociální práce apod.

2) Svaz požaduje, aby financování probíhající ze státního rozpočtu bylo pro poskytovatele sociálních služeb předvídatelné a nedocházelo k dofinancování sociálních služeb během roku.

3) Po obcích a městech nelze spravedlivě požadovat, aby mezeru ve financování sociální oblasti sanovaly ze svých finančních prostředků.

 

Národní sportovní agentura – dotace

1) Svaz požaduje, aby vznik Národní sportovní agentury vedl k zajištění udržitelného financování sportu amatérského i profesionálního.

2) Svaz požaduje, aby výzvy byly otevřené co nejširšímu okruhu zájemců a byly co nejjednodušší.

3) Svaz požaduje, aby výzvy primárně sloužily k podpoře lokálního sportu provozovaného nejen kluby a jednotami, ale i obcemi.

 

Digitalizace veřejné správy

1) Svaz požaduje, aby digitalizace byla podložena náležitými ekonomickými analýzami, ze kterých by bylo zřejmé, jaké finanční dopady budou mít tato opatření do rozpočtů obcí a měst.

2) Není možné, aby legislativní návrhy byly předkládány bez důvodových zpráv nebo hodnocení dopadů regulace (RIA).