Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

12.07.2005 15:32

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva

K Evropskému soudu pro lidská práva byla podána stížnost na přetrvávající regulaci nájemného, ke které se mohou připojit i obce.

V současné době vláda projednává nový zákon o nájemném, podle něhož by se mělo v příštích 6 letech postupovat při narovnávání nájmů v bytech s regulovaným nájemným. Svaz měst a obcí České republiky již od počátku poukazuje na to, že navrhované tempo deregulace je příliš pomalé a meziroční nárůst nájmů neuspokojivý. Stanovisko Svazu bylo předneseno i Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci připomínkového řízení k zákonu. Podobný názor zastávají i jiné subjekty, kterým však již došla trpělivost, a podali na Českou republiku stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Bytová komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky neformálně projednávala variantu, kdy by Svaz vypracoval vlastní stížnost na stávající regulaci nájmů, ale prozatím nedospěla k jednoznačnému názoru. Svaz jako dobrovolná organizace totiž nemůže své členy zavázat k účasti na stížnosti a rozhodně ji nemůže podat jejich jménem. Věřím však, že téma regulace nájemného je pro obce natolik zajímavé, že má smysl poskytnout Vám informace o stížnosti, ke které se obce stále mohou připojit, ačkoliv již k Evropskému soudu byla podána. Stížnost vypracovalo Občanské sdružení majitelů domů (dále jen OSMD) a její text je dostupný na internetových stránkách tohoto sdružení (www.osmd.cz).

Žaloba je inspirována úspěchem polské stěžovatelky z února tohoto roku vůči podobnému systému regulace nájmů v Polsku. Stěžovatelem však není jen OSMD, stížnost rozeznává tři okruhy subjektů. Ve skupině A jsou fyzické a právnické osoby vlastnící na území České republiky nemovitý majetek, a to včetně prozatím jediné obce -  Bystřany. Ve skupině B je zatím cca 1600 členů Občanského sdružení majitelů domů a skupinu C tvoří zatím 16 senátorů, z čehož je zřejmé, že i někteří politici berou tuto situaci vážně. Pro obce zajímavou skutečností je i to, že okruh stěžovatelů ještě není uzavřený. Kdokoliv, tedy i obec, se může k žalobě přidat a to až do 20. září po splnění dvou základních podmínek. První podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytů s tzv. zamrzlým regulovaným nájemným v jakémkoli období po 1. lednu 2002. Druhou je potom stát se členem Občanského sdružení majitelů domů, což je jednoduchý úkon spočívající ve vyplnění přihlášky (nalézající se i s dalšími podrobnostmi na úvodní straně webu www.osmd.cz) a zaplacení členského poplatku ve výši 500 Kč.

Stížnost byla k Evropskému soudu pro lidská práva podána 16. června 2005 s žádostí o přednostní projednání. Předpokládám, že by mohla být projednána v poměrně krátké lhůtě vzhledem k tomu, že je podobná již zmíněné polské stížnosti a soud by mohl při rozhodování postupovat analogicky. Žalobci se domáhají toho aby Evropský soud pro liská práva vyslovil selhání české legislativy a exekutivy, které vedlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech, konkrétně článku 13 (právo na účinné opravné prostředky) a článku 14 (zákaz diskriminace). Kromě toho by měl Evropský soud uložit České republice povinnost do 3 měsíců přijmout opatření, které by kompenzovalo dopady regulovaného nájemného vůči všem majitelům domů (tedy i vůči obcím), ve kterých se nachází byty s regulovaným nájemným. Stěžovatelé také požadují po České republice zaplatit vzhledem k utrpěným škodám víceméně symbolickou pokutu 10 000 Euro každému ze stěžovatelů.

Legislativní proces přijetí zákona o nájemném bude trvat minimálně rok, dalších 6 let poté přechodné období, kdy bude výše nájmů nadále regulována. Úspěšná stížnost u Evropského soudu pro lidská práva by mohla záležitost výrazně urychlit. Je na zvážení každé obce, zda se ke stížnosti přidá.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje