Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

X. Sněm

Jubilejní X. Sněm Svazu měst a obcí ČR

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
 
            dovoluji si Vás oslovit jménem Svazu měst a obcí České republiky a pozvat Vás na nejvýznamnější akci Svazu v tomto roce, a to na
 
X. Sněm Svazu měst a obcí ČR,
při kterém oslavíme 100 let od založení Svazu.
Sněm se bude se konat ve čtvrtek 24. a pátek 25. května 2007
v Kongresovém centru Aldis, a. s., v Hradci Králové
(Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové).
 
 
První den budete moci diskutovat o problémech samosprávy s čelnými představiteli naší vlády i Parlamentu. Den bude zakončen slavnostním večerem s doprovodným programem, kterým oslavíme 100. výročí založení Svazu měst a obcí České republiky.
Druhý den rozhodnete o dalších prioritách činnosti Svazu, zvolíte novou Radu, Kontrolní komisi a zaujmete stanovisko k připravované reformě i jiným aktuálním problematikám samosprávy.
Podrobný program obdrží každý přihlášený účastník Sněmu společně s akreditačním lístkem. Zveřejněn bude na internetových stránkách Svazu a v Informačním servisu.
 
Vzhledem k náročné organizaci tak rozsáhlé akce, věnujte prosím pozornost následujícím organizačním pokynům.
 
Účastnit se jednání Sněmu prostřednictvím svého delegáta je právem každého členského města či obce Svazu. V zájmu všech by měla být osobní účast na této významné akci.
V případě, že se Sněmu nebudete moci z nějakých závažných důvodů zúčastnit, využijte prosím možnosti zplnomocnit k hlasování za Vaši obec/město jiného delegáta Sněmu. Napomůžete tak i k zajištění usnášeníschopnosti Sněmu. Zastupování je pochopitelně nutné s vybranou obcí nejprve projednat. Vyhnete se tak nebezpečí, že zplnomocníte někoho, kdo na Sněm vůbec nepojede. Zplnomocnění zašlete do Kanceláře Svazu. V příloze č. I a II máte proto k dispozici dva druhy závazných přihlášek, vyberte si pro Vás tu správnou. V příloze č. III naleznete nabídku ubytovacích zařízení včetně veškerých kontaktů.
 
 
 
 
Seznam členů je uveřejněn na naší webové stránce (http://www.smocr.cz/clenove/default.aspx).
Použijte pouze jeden druh přihlášky, tzn. buď přílohu č. I nebo přílohu č. II.
 
Příloha č. III je nabídka ubytování, které je pro Vás rezervováno do 30. dubna 2007. Ubytování si objednávejte přímo ve Vámi vybraném ubytovacím zařízení do stanoveného termínu pod heslem: “Svaz měst a obcí“, po termínu bude rezervace zrušena! Aby bylo možno uspokojit všechny účastníky, prosíme abyste plně obsazovali především vícelůžkové pokoje. Aktuální ceny za ubytování naleznete na www stránkách jednotlivých ubytovacích zařízení.
 
Přihlášku nebo zplnomocnění zašlete na adresu Kanceláře Svazu (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4) nebo faxem na číslo 234 709 786 nejpozději do 13. dubna 2007.
 
Na základě došlých přihlášek bude každému delegátovi zaslán akreditační lístek, který bude sloužit jako vstupenka na jednání a na základě kterého Vám budou vydány při prezenci hlasovací lísky s vyznačenou sílou hlasu (dle počtu zplnomocnění). Akreditační lístek je nutno opatřit kulatým razítkem obce a podpisem statutárního zástupce!
 
Sněmové materiály obdrží každý účastník při prezenci. S dostatečným předstihem, zhruba jeden měsíc před akcí, budou materiály zveřejněny na webových stránkách Svazu.
 
Na základě rozhodnutí Rady Svazu byl účastnický poplatek na X. Sněm Svazu stanoven ve výši 1.428,- Kč (včetně DPH).
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že využijete příležitosti zúčastnit se X. Sněmu, a tím i možnosti rozhodnout o další činnosti Svazu, o novém složení vrcholných svazových orgánů, o určování priorit Svazu pro nadcházející období a v neposlední řadě diskuse jak se zástupci ostatních samospráv, tak i s čelnými představiteli České republiky.
 
Těším se na setkání s Vámi.
 
            S úctou
 Jaromír Jech
výkonný místopředseda

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje