Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

IX. Sněm

Příspěvek pana Jaroslava Petržely, starosty obce Hladké Životice, k problematice přímé volby starostů, k níž Svaz měst a obcí zaujal stanovisko na svém IX. Sněmu

Příspěvek starosty obce Hladké Životice k problematice přímé volby starostů, jako protinávrhu k návrhu usnesení předsedy Svazu měst a obcí České republiky ing. Oldřicha Vlasáka, jež bude projednáván na IX. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, Bloku III: "Schválení stanoviska Svazu k přímé volbě starosty", dne 27. 5. 2005.

Zavedení přímé volby starostů je v současné době rozhodně historickou příležitostí ke změně volebního systému u nás. Je to totiž i příležitost nastartovat období změny voleb zastupitelů od systému poměrného zastoupení, k systému s daleko silnějšími prvky většinovými! Před tímto shromážděním je nošením dříví do lesa, připomínat zvrácenost současného volebního systému do zastupitelstev obcí, kdy se do zastupitelstva díky, nelogickému přepočítávání hlasů dostávají kandidáti, kteří získali menší počet hlasů než kandidáti jiní. Existuje rozdíl v tom, kdo a jak může volit s tím, kdo a jak může být zvolen. Pro voliče je přímé, rovné a všeobecné volební právo zajištěno zákonem. Voličova vůle je po volbách znásilněna v podobě zavedení “systému poměrného zastoupení”. Při volbě volič zastoupen být nesmí, po volbě jeho rozhodnutí rozmělněno být může. Poměrný volební systém byl u nás zaveden na základě argumentů, že ve vedení obce by měly být zastoupeny všechny názorové proudy v obci. Vznikají tak nepřirozené útvary tzv. koalice, jejichž slabinou je, že mohou produkovat politické mocenské dohody a pakty bez voličů. Názorným příkladem, k pochopení pro každého, budiž divadlo, které nám hrají představitelé parlamentních stran.

Každá politická strana popř. koalice politických stran může nanominovat svého kandidáta, kohokoliv z Vás, a ten se potom voleb, systémem přímou volbou, může zúčastnit. Argumentace, že v přímé volbě by mohli kandidovat sice mediálně známí lidé, ale ve vedení samospráv nezkušení s negativním dopadem této nezkušenosti na správu měst a obcí je lichý.

Naskýtá se totiž otázka, jestli by ti nezkušení mohli dovést samosprávu na pokraj její existence, tak jak vidím situaci dnes, 16 let po sametové revoluci já, a jak se to podařilo nám, zkušeným komunálním politikům. Všimněte si prosím, že se do toho obvinění z dovedení samosprávy zpět do područí státu, tak jak tomu bylo v době z centra řízených Národních výborů, počítám taky i když každý informovaný musí vědět, že opakovaně jsem na toto nebezpečí za posledních 14 let co jsem ve funkci starosty, upozorňoval.

Postavení územní samosprávy v České republice bylo a mohlo být i nadále silné. Pokud bychom dokázali donutit zákonodárce a centrální úředníky respektovat čl. 8 naší Ústavy. V tom se říká, že “..samospráva je oddělena od státní správy, samospráva není stát”.

Kandidatury mediálně známých osobností se není nutno bát i z jiných důvodů.

1) mediálně známým se může stát každý z nás svou činností, svými postoji a výsledky své práce. Nestane se mediálně známým suchar, který se do čela samosprávy dostal díky kuloárním machinacím, tak často i na radnicích používaných při systému volby starosty zastupitelstvem, kdy potom na radnici sedí a útrpně plní pokyny přicházející z centra popř. z krajů.

2) bych uvedl příklad guvernéra nejbohatšího státu Ameriky Kalifornie, bývalého herce akčních filmů Arnolda Schwazenegerra. Po dvou letech ve funkci jsou i odborníci-ekonomové překvapeni jak si dobře vede.

Při přímé volbě se nemůže stát něco takového jako například při volbách do zastupitelstev obcí v roce 2002 v Ostravě, kdy není primátorem člen vítězné strany, ale zákulisními pletichami dohodnutý kandidát jedné z poražených politických stran.

To je pseudodemokracie a ve své podstatě by tato skutečnost sama o sobě jako důvod ke změně volebního systému měla stačit.

Dalším silným argumentem pro přímou volbu je ale i možnost jasné vyhraněnosti jednotlivých kandidátů prostřednictvím svých volebních programů. Již dávno je přežitý slogan z volebních kampaní slibujících bezobsažné “ hájení zájmů voličů”. Přímá volba sebou přinese nejen osobní odpovědnost, ale i zvýšení pravomocí zvoleného kandidáta. Jak už jsem řekl, samospráva se dostala od roku 1989 do velmi špatného postavení vůči státu, které se dá směle přirovnat ke stavu před rokem 1989.

Jsem přesvědčen, že velkým omylem je i představa mnohých z občanů, ale i některých z nás, že starosta je jen ten, kdo zajistí výstavbu chodníků, likvidaci TDO nebo funkční veřejné osvětlení. Omyl, tyto a jiné činnosti mohou zajišťovat lidé, kteří nejsou ve volené funkci . Do funkce starosty by se měl dostat ten, kdo na rozdíl od svého konkurenta přesvědčí voliče o věrohodnosti své koncepce rozvoje spravovaného území s jasně určenými prioritami. Varování a strašení před možností častých sporů mezi zastupitelstvem a přímo, občany voleným starostou odmítám. Je to lehce technicky řešitelný problém, kdy zastupitelé nebudou moci překážet starostovi v realizaci priorit, které si jako hlavní vytýčil ve svém volebním programu. Do čela obcí by se měly dostat přímou volbou silné osobnosti a ne ti, na které v uvozovkách tato funkce zbude a popřípadě ti, o kterých je známo, že budou dělat nejmenší problémy.

V  neposlední řadě by to měl být člověk, který se nebude bát jít do konfliktu se státem a jeho úředníky. Ať se to komu líbí nebo ne, ve sportovní terminologii to jsou naši soupeři. I díky naší odevzdanosti, bezbřehé loajalitě a umírněnosti stát nad samosprávou vítězí na celé čáře.

Mám za to a jsem přesvědčen o tom, že jen strach z opětovného nezvolení může být u mnohých z Vás jediným důvodem aby jste přímou volbu odmítli. Stejně jako z toho samého důvodu odmítají poslanci zavést většinové prvky do volebního systému, kterým se volí do poslanecké sněmovny.

Je třeba odmítnout řeči o administrativní náročnosti přípravy změny volebního systému ať už pro přímou volbu starostů nebo při volbě zastupitelů změnu z poměrného systému na systém s posílenými většinovými prvky.

Když se to hodí, tak se do volebního zákona vrtá i když je to v rozporu s ústavním pořádkem naší země, tak jako to dokázali poslanci při tvorbě zákona o střetu zájmu (z.č.96/2005 Sb.)

Vážené kolegyně a kolegové, odpovědnost za budoucí směřování samosprávy v České republice je na Vás. Uvědomte si, že pokud přímou volbu starosty a změnu ve volebním systému do zastupitelstev obcí dnes neprosadíme, bude to argument na hodně dlouhou řadu dalších let pro odpůrce navrhovaných změn. Pokud tyto změny ale prosadíme, starosta se asi přímo volit nebude dříve, jak v roce 2010, ale změna pro volby do zastupitelstev obcí (z poměrného na většinový) by mohla přijít už pro volby v roce 2006.

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hlasovat o usnesení následujícího znění:

návrh usnesení:

IX.Sněm Svazu měst a obcí České Republiky

- ukládá Předsednictvu Svazu měst a obcí prosadit změnu v zákonu o volbách do zastupitelstev obcí a zákonům jemu předcházejícím a na něj navazujícím tak, aby byly posíleny prvky většinového systému pro volby zastupitelů obcí (pro volby do zastupitelstev v roce 2006) a aby byla do právního řádu České republiky zavedena přímá volba starosty (pro volby do zastupitelstev v roce 2006, nejpozději do roku 2010) .

Jaroslav Petržela, starosta obce Hladké Životice

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje