Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

22.06.2005 09:51

Připomínky Svazu vinařů České republiky k návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb.

 1. V § 3 odst. 2 písm. n) nahradit slova “aromatizované jakostní šumivé víno” slovy “aromatické jakostní šumivé víno

  Zdůvodnění: Víno není dodatečně aromatizováno, ale je vyráběno z aromatických odrůd.

   

 2. V § 3 odst. 2 navrhujeme vložit nové písmeno x):

   

  x) integrovanou produkcí révy vinné a hroznů výsadba, pěstování révy a sklizeň na vinici za účelem produkce vinných hroznů, popř. révových roubů a sazenic, za současného využití přirozených regulačních mechanismů, za snížení vstupů prostředků chemické ochrany rostlin a za dodržení limitujících kriterií pro jednotlivé pěstební, která dbají na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje.”

  Zdůvodnění: Definovat tento způsob pěstování révy zákonem, ekologické vinohradnictví je již definováno samostatným zákonem o ekologickém zemědělství..

 3. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 2, které zní:

  “(2) Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro pěstitele činí v případě produkce hroznů vhodných k získávání jakostního vína 14 tun vinných hroznů z jednoho hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen “nejvyšší hektarový výnos”).

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 4. V § 6 navrhujeme v odst. 4 doplnit vždy za slova “stolního vína” slova “nebo zemského vína”.

   

   

 5. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 5, které zní:

  “(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o dosaženém hektarovém výnosu pěstitele za příslušný vinařský rok.”

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 6. Za § 10 navrhujeme vložit nový § 10a v tomto znění:

   

  Ҥ10a

  Integrovaná produkce révy vinné

  (1) MZe stanoví právním předpisem podmínky hospodaření v integrované produkci révy vinné, hroznů a vína. Upraví systém osvědčování původu produktů pocházejících ze systému integrované produkce a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním podmínek stanovených pro integrovanou produkci.

  (2) Přechodné období, čímž se rozumí období přechodu konvenčního vinohradnictví na integrovanou produkci dle odst. 1, činí 2 roky.”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministerstvo k vydání prováděcího předpisu pro integrovanou produkci hroznů révy vinné.

   

   

 7. Navrhujeme v bodu 7 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 9 takto:

   

  “(9) Ministr zruší uznání soutěže jím vydané podle odstavce 5, pokud pořadatel soutěže nezaručí nestrannost soutěže podle předpisů Evropských společenství47a) nebo na návrh navrhovatele podle odst. 12 písm. a).”

   

 8. Navrhujeme v bodu 8 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 12 písm. a) takto:

   

  a) seznam soutěží vín v České republice uznané ministerstvem podle odst. 5, soutěže stanoví ministr na základě návrhu Svazu vinařů České republiky,”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministra k jednoduchému vydání seznamu na základě návrhu profesní organizace.Tím se vyhnout složitému byrokratickému postupu a omezit počet těchto soutěží na přijatelné množství.Pokud by byl z důvodu legislativních pravidel neprůchodný SV ČR, je akceptovatelná Agrární komora ČR zřízená zákonem.

   

   

 9. V § 18 odst. 2 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 10. V § 18 odst. 7 písm. (dosavadních) c), d), e), navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 11. V § 19 odst. 4 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 12. Navrhujeme vložit nový odstavec v § 19 za odstavec 11, ostatní přečíslovat, který zní:

   

  “(12) Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem “známkové”, jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín s přívlastkem.”

  Zdůvodnění: Tak jak je definováno známkové jakostní víno, stejně tak definovat známkové jakostní víno s přívlastkem.Umožnit tak označovat jasně nejenom nejlepší odrůdová vína, ale i nejlepší cuvée.

   

   

 13. V § 19 odst. 13 (dosavadním) písm. c) a d) navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 14. V § 23 odst. 1 písm. a) navrhujeme nové znění:

   

  “a) musí být vyrobeno na nejvýše stejném nebo menším území jako je vinařská oblast,”.

  Zdůvodnění: Umožnit vznik V.O.C. Morava, na kterém se již většina vinařů shodla.

   

   

 15. K bodu 27 návrhu navrhujeme nové znění § 26 odst. 5, které zní:

   

  “(5) Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce na své náklady 1 odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře68) nebo laboratoře pověřené Inspekcí, která má akreditovány, nebo Inspekcí schváleny, metody potřebné pro rozbor vína k jeho zatřídění podle § 26 odst. 6 písm. a). Laboratoře, splňující podmínky předchozí věty mohou splnění podmínek, včetně časového omezení akreditace nebo pověření Inspekce, oznámit ministerstvu. Seznam těchto laboratoří ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  ____________________

  68) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.

  Zdůvodnění: Zatím je málo akreditovaných laboratoří a nepokrývají plošně potřebné území.

   

 16. K části druhé návrhu MZe navrhujeme v Čl. III bodu 1. písm. d) nahradit “1 m2” za “10 m2”.

   

  Zdůvodnění: Cena nových práv by měla být nižší než tržní cena výsadbových práv. Jinak nebude nikdo čerpat nová práva a nakoupí právo na opětovnou výsadbu. Nová nám pak k ničemu jako státu nepomohou. Počáteční tržní cenu výsadbových práv očekáváme nízkou, protože zájem o výsadby byl nasycen v posledních letech před vstupem do EU. Proto se domníváme, že poplatek za administraci nových práv ve výši 1.000,- Kč/ha je dostatečný. Stát na přidělení 350 ha stejně nezbohatne a pěstitelům by to zbytečně odčerpávalo prostředky, které budou potřebovat na výsadbu vinic.

   

 17. Navrhujeme stanovit (někde v zákoně nebo vyhlášce) povinnost nebo možnost MZe zveřejnit seznam úředních degustátorů.

   

 

Za SV ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., předseda

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje