Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

05.05.2005 10:13

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k tabulce navrhovaných změn k novele zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

K bodu 6

Navrhujeme spíše než vytvářet nové ustanovení v zákoně upravit § 50 odst. 2 písm. a), b) např. v následujícím znění:

V § 50 odst. 2 písm. a) se za slova “omezení provozu těchto zdrojů,” vkládají slova “za tímto účelem jsou vlastníci, případně uživatelé nemovitosti povinni umožnit přístup na pozemek a do objektu k zajištění kontroly,”

Nový § 50 odst. 2 písm. b) zní:

“b) dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty, za tímto účelem jsou vlastníci, případně uživatelé nemovitosti povinni umožnit přístup na pozemek a do objektu k zajištění kontroly,”

Odůvodnění:

Nemyslíme si, že ke zpřehlednění zákona přispěje roztříštěná úprava pravomocí obce jako orgánu ochrany ovzduší, kterým je vytvoření nového § 3a s kompetencemi částečně se překrývajícími s kompetencemi poskytnutými v § 50 odst. 2 písm. a), b). Použití termínu oprávněná stížnost v navrhovaném znění je rovněž poměrně nešťastné. Jak obec pozná, kdy jde o oprávněnou stížnost a tedy může provést kontrolu? Co v případě, že se stížnost po provedení kontroly ukáže neoprávněnou, bude obec nějak postihována?

V případě, že se i přesto upřednostní navrhovaná úprava, navrhujeme nahradit slova “orgán obce” slovy “orgán ochrany ovzduší”. Navrhovaná úprava je nesystémová. Do zákona by byl zaveden další termín “orgán obce”. Navrhujeme přidržet se terminologie v zákoně stanovené.

 

K bodu 51

Navrhujeme odmítnout pozměňovací návrh poslance Josefa Víchy z následujících důvodů:

 

1) Světelné znečištění je v zákoně definováno velice vágně. Podle § 2 odst. 1 písm. r) se jedná o takové záření, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti.

Zákonem není definováno jaké činnosti a kým prováděné může světelné znečištění narušovat. Upozorňujeme, že se posuzování činností může obec od obce lišit. Zároveň si nejsme vědomi žádné vědecké či lékařské studie, která by stanovila míru záření, které způsobuje zdravotní újmu. Míra, od které je záření obtěžující, je rovněž velice individuální a nezměřitelná.

 

2) Navrhované ustanovení je formulováno tak, že obec může vydat vyhlášku aby nedocházelo k obtěžování světelným znečištěním. Výkladem lze dojít k tomu, že obec není oprávněna vydat obdobnou vyhlášku v případě, že dochází ke zdravotní újmě nebo narušování činností. Je otázkou, zda je to záměrem předkladatele.

 

3) Regulovat intenzitu osvětlení není jednoduché. Obcím, přistoupí-li k vydání vyhlášky, vzniknou náklady na instalaci speciálních regulačních zařízení, případně bude nutné vyměnit celé osvětlení. Toto výrazně limituje použití daného ustanovení. Navrhovaná úprava je způsobilá výrazně zasáhnout rozpočty obcí a je otázkou zda návrh není spíše motivován jinými záměry než ochranou zdraví obyvatel.

 

4) Obce jsou často vlastníky veřejných osvětlovacích soustav. Je jim tak dáváno oprávnění regulovat vyhláškou způsob zacházení s vlastním majetkem, což je paradoxní situace.

 

Problematika světelného znečištění se do zákona dostala na začátku roku 2004. Svaz měst a obcí České republiky je názoru, že zcela bez vědeckých podkladů a studií. Definice světelného znečištění je velice vágní, problematika samotná pak prozatím málo zkoumaná. Navrhujeme proto celou problematiku světelného znečištění (tj. § 2 odst. 1, písmeno r)) ze zákona vypustit a problematiku upravit samostatně po předchozím odborném zkoumání.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje