Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

26.07.2005 11:08

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 5 odst. 2 písm. a)

Pro zpřehlednění textu navrhujeme doplnit odkaz na předpis rozlišující jednotlivé typy nemocnic.

Tato připomínka je doporučující.

 

2) K § 5 odst. 2

Zdravotnická zařízení uvedená pod písm. c), d) a léčebna dlouhodobě nemocných by měla spadat spíše do režimu zákona o sociálních službách. Rozhodně však musí splnit standardy kvality sociálních služeb a projít inspekcí standardů. Z toho důvodu požadujeme navázání na zákon o sociálních službách.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) K § 11 odst. 6

Navrhujeme upřesnit výši  povinného pojištění odpovědnosti za škodu.

Odůvodnění:

Výše pojištění v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat případnou škodu je značně neurčitá. Co se stane v případě, že se ukáže podhodnocená?

Tato připomínka je doporučující.

 

4) K § 14 odst. 4

Navrhujeme upřesnit, co je pracovní doba rozsahu nezbytného pro řádné odborné vedení zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Odborný zástupce pro provozování zdravotnického zařízení lůžkové péče má stanovený pevný rozsah pracovní doby, ostatní odborní zástupci nikoliv. Ani důvodová zpráva nedává vysvětlení k tomuto kroku.

Tato připomínka je doporučující.

 

5) K § 17

Upozorňujeme na rozpor ve znění odstavců 1 a 4 tohoto paragrafu.

Odůvodnění:

V odstavci jedna je použito slovo „rozhoduje“, v odstavci čtyři pak slovo „vydá“. Není tak jasné, zda je na udělení oprávnění právní nárok nebo zda jde o správní uvážení. Pokud by kraje měly být rozhodujícím činitelem v této oblasti, je logičtější poskytnout jim prostor k rozhodování.

Tato připomínka je doporučující.

 

6) K § 22 odst. 2

Vhodnější by asi byla konstrukce, kdy správní orgán odebere oprávnění k provozování zdravotnického zařízení než že přímo zakáže provozování zdravotnického zařízení.

Tato připomínka je doporučující.

  

7) K § 24

Ustanovení neřeší zacházení se zdravotnickou dokumentací v případě prodeje praxe. Mělo by být vyřešeno vlastnické právo ke zdravotnické dokumentaci jako takové.

Odůvodnění:

Vyskytuje se problém, kdo je vlastníkem dokumentace a zda ji lze prodat spolu s praxí.

Tato připomínka je doporučující.

 

8) K § 27 a dalším

Doporučujeme použít variantu II.

Tato připomínka je doporučující.

 

9) K § 28

Požadujeme vyjasnit vztah plánu veřejných služeb k plánu rozvoje sociálních služeb podle nového zákona o sociálních službách a ke komunitnímu plánu, který již některé kraje mají.

Požadujeme účast obcí na procesu plánování.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí by sladit svůj postup. Podle našeho názoru by stačilo vypracovat jediný plán.

Účast obcí na procesu plánování veřejných služeb je nezbytná. Zdravotnická zařízení jsou provozována v konkrétních obcích pro konkrétní obyvatele těchto obcí. Navrhovaná úprava pouze může zhoršit vztahy mezi jednotlivými samosprávami.

Tato připomínka je zásadní.

 

10) K § 35

Navrhujeme ustanovení vypustit, případně zavést pouze oznamovací povinnost.

Odůvodnění:

Stát by neměl zasahovat do rozhodování v samostatné působnosti kraje, nemluvě o soukromých zdravotnických zařízeních. Lze připustit, aby stát měl o podobných přístrojích přehled.

Tato připomínka je doporučující.

 

11) K § 37 odst. 3

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby i zařízení, jimž bylo uděleno oprávnění ministerstvy, zveřejňovala své výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Důvodová zpráva neuvádí žádné argumenty pro řešení zvolené navrhovatelem.

Tato připomínka je doporučující.

 

12) K § 42 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova „pokud nejsou založeny za účelem podnikání“.

Odůvodnění:

Je zbytečné omezovat podobným způsobem dostupnost veřejné služby.

Tato připomínka je doporučující.

 

13) K § 50

Ustanovení spadá spíše do sféry sociálních služeb. Požadujeme do důvodové zprávy k tomuto bodu doplnit, z jakých prostředků se bude hradit zaopatření poskytované dětem v případě, že příspěvek povinného nebude dostatečně vysoký.

Tato připomínka je doporučující.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje