Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 210
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

19.05.2005 12:53

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o zdravotní péči

Obecně:

1) Požadujeme řádné mezirezortní připomínkové řízení ke všem 11 navrhovaným vyhláškám. V termínu 20 pracovních dnů je nelze zodpovědně posoudit. Jsme toho názoru, že pro přípravu a připomínkování vyhlášek existuje časový prostor v době, kdy zákon samotný bude v Poslanecké sněmovně.

Tato připomínka je zásadní.

 

2) Požadujeme předložit tento zákon spolu s paragrafovaným zněním zákona o zdravotnických zařízeních. Zdravotnické zařízení a zdravotní péče jsou spojitými nádobami, neboť při kategorizaci zdravotnických zařízení se nelze vyhnout tomu, aby současně nebyl definován druh (forma, rozsah, věcná a časovou dostupnost, atd.) poskytované zdravotní péče a naopak, aby při vymezení druhů a forem poskytované zdravotní péče nebyl současně definován okruh zdravotnických zařízení, která budou tuto péči poskytovat. Skutečnost, že současně s věcným návrhem zákona o zdravotnickém zařízení nebyl předložen i návrh věcného záměru zákona o zdravotní péči, tedy považujeme i nadále za zásadní nedostatek celého legislativního procesu, spojeného s řešením náhrady současného platného zákona č. 20/1966 Sb. Pokud porovnáme již připomínkovaný věcný návrh zákona o zdravotnickém zařízení s předkládaným návrhem zákona o zdravotní péči, je zřejmý značný nesoulad v pojetí obou zmiňovaných zákonů a nevyváženost v míře propracovanosti jednotlivých pasáží.

Tato připomínka je zásadní.

K jednotlivým bodům:

1) K § 2 odst. 2

Navrhujeme doplnit do výčtu také neodkladnou přednemocniční péči a transplantaci tkání a orgánů.

Odůvodnění:

I tyto činnosti patří do zdravotní péče.

Tato připomínka je doporučující.

2) K § 4 odst. 4

Navrhujeme rozpracovat pojmy uvedené v § 4 odst. 4, především pojem praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé a rodinný lékař.

Odůvodnění:

V úvodu zákona by měly být definice pojmů. V tomto případě např. není jasný rozdíl mezi praktickým lékařem pro děti a dorost a praktickým lékařem pro dospělé. Čím se odlišuje rodinný lékař? Může být praktický lékař pro dospělé zároveň rodinným lékařem?

Tato připomínka je zásadní.

3) K § 4 odst. 4

Navrhujeme vypustit písmeno f).

Odůvodnění:

Ustanovení je zařazeno zcela beze smyslu.

Tato připomínka je zásadní.

4) K § 13

Navrhujeme ustanovení upravit.

Odůvodnění:

Ustanovení je nesrozumitelné. Co je preventivně zaměřená zdravotní péče? Proč se komunitní péčí rozumí i péče o jednotlivce? Co se rozumí rizikovými faktory, které vymezují komunitu? Co vyjadřuje pojem “vlastní sociální prostředí pacienta”? Upozorňujeme rovněž, že část důvodové zprávy tvoří pouze opsané znění zákona a ani zde není komunitní péče dostatečně vysvětlena.

Tato připomínka je zásadní.

5) K § 14

Navrhujeme lépe specifikovat pojem “neodkladná péče”.

Odůvodnění:

Není třeba vytvářet novou definici. Upozorňujeme ministerstvo na § 1 vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Zároveň by ustanovení mělo obsahovat zmocnění k vydání podobné vyhlášky.

Tato připomínka je zásadní.

6) K § 16 odst. 1

Navrhujeme na konec odstavce doplnit slova “nebo lůžkové péče”.

Odůvodnění:

Jsme toho názoru, že posudková péče může být poskytována pacientovi i jako následná lůžkové péče.

Tato připomínka je doporučující.

7) K § 22

Navrhujeme vypustit druhou větu. U zdravotnických zařízení požadujeme doplnit finanční dopad “nepřetržitě dostupné” ambulantní péče na jejich rozpočty.

Odůvodnění:

Návrh používá vágní pojmy jako “nepřetržitě dostupný” nebo “úzce navazující”. Toto rozhodně nejsou termíny, které by se měly objevovat v právní normě. Navíc není jasné, jak bude financována “nepřetržitě dostupná” primární ambulantní péče. Znamená to, že každý soukromý lékař musí mít otevřenou ordinaci 24 hodin denně?

Tato připomínka je zásadní.

8) K § 22

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Opět je použit neurčitý termín, tentokráte “s ohledem na svůj zdravotní stav”. Kdo bude závažnost stavu posuzovat? Upozorňujeme, že chybí jakákoliv sankce ukládaná pacientovi, který tohoto ustanovení zneužije.

Tato připomínka je doporučující.

9) K § 24 odst. 3

Navrhujeme přeformulovat znění.

Odůvodnění:

Není jasné, jak má tato péče navazovat na akutní lůžkovou péči a zároveň na ambulantní péči.

Tato připomínka je zásadní.

10) K § 29 odst. 1

Navrhujeme vypustit větu 2.

Odůvodnění:

Specifikace způsobu poskytování informací o zdravotnickém zařízení v zákoně být nemusí. Rozhodně ne v návaznosti na požadavky na zdravotnického pracovníka ohledně poskytování pohotovostní péče.

Tato připomínka je zásadní.

11) K § 39 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova “není-li taková osoba, informuje ošetřující lékař písemně obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu pacienta ihned, jakmile nastanou důvody, na jejichž základě lze předpokládat propuštění.”

Odůvodnění:

Jedná se o zbytečnou byrokracii. Co si navrhovatel od této povinnosti slibuje není uvedeno ani v důvodové zprávě.

Tato připomínka je zásadní.

12) K § 39 odst. 3

Navrhujeme vypustit slova “a obec”.

Odůvodnění:

Nevidíme jediný důvod, proč by obec měla hradit provozovateli příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím sociální péče při pobytu na sociálně zdravotním lůžku. To je úkolem zdravotní pojišťovny, případně státu, nikoliv samosprávy.

Tato připomínka je zásadní.

13) K § 39 odst. 4

Navrhujeme doplnit sankční mechanismus v případě, že pacient odmítne uhradit provozovateli náklady související s jeho dalším pobytem ve zdravotnickém zařízení.

Odůvodnění:

V úvahu samozřejmě připadá vymáhání pohledávky soudní cestou, přesto navrhujeme vytvořit i sankci za toto jednání jako za přestupek. Přispěje to k efektivitě vymáhání prostředků zdravotnickými zařízeními.

Tato připomínka je doporučující.

14) K § 40 - § 84

Navrhujeme označené pasáže vypustit ze zákona.

Odůvodnění:

Návrh je nepřehledný a komplikovaný. Jeho zjednodušení by napomohlo, kdyby zmíněné pasáže byly buď ve speciálních zákonech nebo případně vyhláškách. V takovém případě je žádoucí, aby zákon obsahoval zmocnění pro vydání takových vyhlášek.

Tato připomínka je zásadní.

15) K § 97 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova “a s přihlédnutím k požadavkům národních standardů”

Odůvodnění:

Jedná se o neurčitý pojem, kriteria ostatní (tj. zdravotní potřeba pacienta, dostupné poznatky vědy, profesní povinnost zdravotnických pracovníků) jsou pro vymezení pojmu lege artis dostačující.

Tato připomínka je zásadní.

16) K § 97 odst. 1 písm. d)

Přikláníme se k variantě číslo 1.

Tato připomínka je doporučující.

17) K § 97 odst. 4

Navrhujeme, aby o určení zdravotnického zařízení povinného přijmout pacienta rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Odůvodnění:

Je třeba si uvědomit, že ne všechna zdravotnická zařízení provozuje kraj. Nedokážeme si představit zákonnou oporu situace, kdy krajský úřad nařídí soukromému zařízení, aby pacienta přijalo.

Tato připomínka je zásadní.

18) K § 99 odst. 1 písm. a) bod 2

Navrhujeme, aby ke změně pořadníku byl povinný souhlas zřizovatele zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava vytváří prostor ke korupci. Je na zřizovateli, jak se s touto hrozbou vypořádá. Podle navrhované úpravy nemá žádnou možnost.

Tato připomínka je zásadní.

19) K § 102 odst. 1

V páté větě se za slova “zbaveného způsobilosti k právním” vkládá slovo “úkonům”.

Odůvodnění:

Logické doplnění textu.

Tato připomínka je doporučující.

20) K § 103 odst. 6

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Ustanovení, které zakazuje pacientovi, zákonnému zástupci, pěstounovi, fyzické osobě, které bylo dítě svěřeno do péče, osobě oprávněné na základě plné moci a osobě blízké zjistit rodné číslo je bezvýznamné. Tyto osoby jej s vysokou pravděpodobností stejně již znají.

Tato připomínka je zásadní.

21) K § 105 odst. 1

Přikláníme se k variantě číslo 1.

Tato připomínka je doporučující.

22) K § 111 odst. 2 písm. cc)

Navrhujeme za slovo “postupu” slovo “jednoho”.

Odůvodnění:

Snaha zabránit zneužívání tohoto ustanovení.

Upozorňujeme rovněž navrhovatele, že úprava svou systematikou v tomto bodě připomíná předpisy daňového práva i s jejich pověstnou nepřehledností.

Tato připomínka je zásadní.

23) K § 115 odst. 8

Navrhujeme doplnit termín 10 pracovních dnů, ve kterém musí dojít k poskytnutí výpisu.

Tato připomínka je doporučující.

24) K § 121

Navrhujeme do návrhu zapracovat obě varianty.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se varianty navzájem logicky nevylučují, nevidíme důvod tato ustanovení dávat variantně.

Tato připomínka je doporučující.

25) K § 141 odst. 2

K ustanovení se nelze jednoznačně vyjádřit. Požadujeme upřesnění jeho znění.

Tato připomínka je zásadní.

26) K § 153

Přikláníme se k variantě číslo 1. Jsme kategoricky proti vytváření dalšího zbytečného úřadu, tentokráte Úřadu ochránce práv pacientů.

Tato připomínka je zásadní.

27) K § 154

Navrhujeme na konec textu doplnit větu "Náhradu mzdy, náhradu ušlého výdělku a náhradu prokázaných jízdních výdajů vyplácí orgán, který příslušnou komisi ustavil".

Tato připomínka je zásadní.

28) K § 156 odst. 1

Navrhujeme doplnit písmeno d) v následujícím znění:

d) ve městech Ostrava, Brno a Plzeň též magistráty, pokud rozhodly o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Pod písmenem b) je příslušný správní úřad definován jako správní úřad, který zřídil zdravotnické zařízení. Privatizace zdravotnických zařízení však probíhala převážně registrací těchto zařízení, proto by příslušným správním orgánem měl být i ten orgán, který o registracích rozhodoval.

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje