Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

29.03.2005 11:46

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Konkrétně:

 

K bodu 5. § 22b:

Znění § 22b odst. 1 písm. c) je v rozporu s § 22b odst. 4 písm. b).

Návrh řešení: Pokud měl předkladatel návrhu na mysli úhradu např. ztráty elektronického zařízení, měl by toto zcela jednoznačně vyjádřit v návrhu textu příslušného ustanovení.

 

K bodu 5. § 22c a § 22d:

Znění § 22 odst. 3 zakazuje provozovateli vozidla přikázat, dovolit, svěřit řízení vozidla, pokud toto vozidlo není zaevidováno a vybaveno podle § 22c odst. 1 písm. a), b). Zároveň však tuto povinnost evidence a vybavení ukládá řidiči vozidla podle § 22d odst. 1 písm. a). Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla jsou duplicitní, nelogické a v rozporu s ustanovením § 22c odst. 3.

Návrh řešení: Předkladatel návrhu by měl jednoznačně stanovit povinnosti provozovatele vozidla a řidiče vozidla.

K bodu 10. § 40 odst. 7 a 8:

V ustanovení § 40 odst. 8 je uvedeno, že celní úřad ukládá pokuty a projednává správní delikty a přestupky na dálnicích a na silnicích podle § 42, 42a a 42b.

 

Tato formulace by znamenala, že celní úřad ukládá pořádkové pokuty a projednává veškeré správní delikty, přestupky na dálnicích a silnicích, které jsou uvedeny v ust. § 42, 42a a 42b. Tím by došlo k duplicitě orgánů majících stejnou pravomoc na uvedeném úseku, neboť v ustanovení § 40 odst. 4 návrhu zákona je stanoveno, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky a správní delikty spáchané na dálnicích a na silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Návrh řešení: Předpokládáme, že předkladatel měl na mysli, že celní úřady budou vykonávat svoji pravomoc pouze u určitých přestupků a správních deliktů tak, jak je tomu ve stávajícím zákoně o pozemních komunikacích, kdy celní úřad ukládá pokuty pouze na úseku kontrolního vážení vozidel a dálničních kuponů - viz ust. § 42 odst. 4 a 5 platného zákona o pozemních komunikacích. Domníváme se proto, že v návrhu zákona mělo znít ustanovení § 40 odst. 8 tak, že celní úřad ukládá pokuty a projednává správní delikty a přestupky na dálnicích a na silnicích dle § 42, 42a odst. 2 a 42b odst. 2 a 3 tohoto zákona.

 

K bodu 12. § 42a odst. 5:

V ustanovení § 42a odst. 5 písm d) jsou uváděny nepřesné formulace. Citace: “Přestupku se dopustí…… tím, že

d) neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvu půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jejich jednání, v rozsahu a způsobem stanoveným rozhodnutím silničního správního úřadu.”

Návrh řešení: Domníváme se, že v textu ustanovení by mělo být za slovy “jejich částí” uvedeno “ohrožující pozemní komunikaci nebo provoz na ní”. Dále doporučujeme rozšířit uvedený odstavec o ustanovení týkající se odvodnění území.

Návrh znění textu ustanovení § 42a odst. 5 písm. d): “neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění podmáčení tělesa pozemní komunikace, sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, které by ohrožovaly pozemní komunikaci nebo provoz na ní, vznikne-li takové nebezpečí z jejich jednání, v rozsahu a způsobem stanoveným rozhodnutím silničního správního úřadu.”

 

K bodu 12. § 42b odst. 7:

Výše pokut za správní delikty jsou dle našeho názoru likvidační. Nepřiměřená tvrdost tohoto ustanovení dopadne zejména na dopravce, kteří provozují jedno či dvě vozidla.

Návrh řešení: Předkladatel návrhu by měl uvážit a zohlednit rozdíl mezi malým a velkým dopravcem.

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje