Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 201
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 48
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 39
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

12.05.2005 09:22

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči

1) K části osmnácté, bod 1

Navrhujeme doplnit sankci za nesplnění povinnosti provést volbu registrujícího lékaře pro pojištěnce mladšího 18 let a za nesplnění povinnosti zajištění účasti dítěte na preventivních prohlídkách.

Odůvodnění:

Vítáme navrhovanou úpravu, ale požadujeme rovněž sankci za nesplnění povinnosti rodičem pojištěnce. Domníváme se, že pravděpodobně nelze využít § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nejde o vztah ve státní správě. V § 29 (přestupky na úseku zdravotnictví) tato skutková podstata rovněž chybí. Náš názor podporuje i § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví sankci pojištěnci za nepodrobení se preventivní prohlídce na vyzvání (analogie legis).

Požadujeme proto buď vytvořit zvláštní skutkovou podstatu v zákoně o přestupcích nebo novelizovat § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tato připomínka je zásadní.

2) K části osmnácté, bod 2

Navrhujeme následující znění: V § 13 odst. 2 písm. i) se slova “zdravotní preventivní péči” nahrazují slovy “pracovnělékařskou péči”.

Odůvodnění:

Jsme toho názoru, že i pracovnělékařská péče by měla být hrazena v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Důvodová zpráva neuvádí žádný argument, proč by tomu tak být nemělo.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) K části osmnácté, bod 5

Navrhujeme upravit § 18 a nerušit jej.

Odůvodnění:

V současné době je vymezen termín “registrující lékař” v § 18. Navrhovaná úprava vymezuje termín registrující lékař nově v § 20 odst. 1. Jsme toho názoru, že by definice (byť pozměněná) měla být nadále obsažena v § 18 pro zachování přehlednosti úpravy. Dále lze uvést, že např. poznámka pod čarou č. 7 v zákoně č. 585/2004 Sb., branný zákon odkazuje na § 18 a navrhovaný změnový zákon se s tímto nevypořádává.

Tato připomínka je doporučující.

 

4) K části osmnácté, bod 7

Navrhujeme upravit znění § 20 odst. 1 v návaznosti na námi navrhované úpravu § 18.

Odůvodnění:

Viz bod 3.

Tato připomínka je doporučující.

 

5) K části dvacátéprvní

Navrhujeme vypustit Čl. XXI z předkládaného návrhu.

Odůvodnění:

Ustanovení nemůže být zrušeno, protože předkládaný návrh zároveň ruší § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Otázka rozsahu hrazených služeb v souvislosti se zabráněním těhotenství by tak zůstala neupravená.

Tato připomínka je zásadní.

 

6) K části dvacátédruhé, bod 7

V § 26 odst. 12 písm. a) se slova “a krve” nevyskytují. Není tak jasné, co přesně chce navrhovatel zrušit. Pravděpodobně se jedná o § 26 odst. 14 písm. a). Pokud ano, Svaz měst a obcí České republiky proti takové úpravě nic nenamítá.

Tato připomínka je zásadní.

 

7) K důvodové zprávě k části osmnáct

Požadujeme podrobnější rozpracování důvodové zprávy.

Odůvodnění:

Pouhé odůvodnění návazností na předkládaný zákon o zdravotní péči a eliminování duplicit je nedostačující. Požadujeme rozpracovat odůvodnění především k námi namítaným zásadním připomínkám v bodě 1 – 4.

Tato připomínka je zásadní.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje