Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

21.04.2005 13:37

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

K jednotlivým ustanovením vyhlášky:

 

K § 4

 

:odst.2

Navrhujeme upřesnit definici.

 

Odůvodnění: Není dostatečně definován pojem osoby způsobilé k odběru vzorků, předkladatel by měl definovat pojmy proškolená a přezkoušená.

: odst. 8

Ustanovení v návaznosti na přílohu č.8 a tabulku 8.1. podstatně zmírňuje podmínky pro přejímání zejména stavebních odpadů na skládky, což v konečném důsledku dle našeho názoru může vést k upřednostňování jejich skládkování před recyklací.

:odst.9

Nejsou dostatečně definovány podmínky, za jakých uděluje krajský úřad souhlas s překročením limitních hodnot.

 

Odůvodnění:

Chybí stanovení podmínek a odůvodnění, za jakých okolností by mohl krajský úřad při udělení souhlasu k provozování zařízení dle ustanovení § 14 odst.1 zákona o odpadech rozhodnout o možnosti překračovat až trojnásobně limitní hodnoty stanovené touto vyhláškou.

K § 6

: odst.1

Není dostatečně definován pojem a podmínky, kdy je dostatečně zdůvodněno skladování technologického materiálu jako využitelného odpadu podle bodu 2 přílohy č. 5 vyhlášky.

 

Dle odůvodnění bývá často zneužíváno ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Předkladatel sice stanovil maximální množství technologického materiálu v § 6 odst. 3 vyhlášky, nicméně již nejsou dostatečně stanoveny podmínky pro jejich použití dle navrhovaného § 6 odst. 1.

K § 8

Navrhujeme vypustit z názvu i textu ustanovení slovo “komunálních”.

 

Text tohoto ustanovení nekoresponduje se zmocněním § 22 odst. 2 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, v němž je stanoveno, že technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou. Dle znění tohoto ustanovení je bez dalšího komunální odpad podřazen pojmu nebezpečný.Tato připomínka je zásadní.

K § 10

:odst.1

V textu tohoto ustanovení je proveden odkaz na zákon č. 593/1992Sb, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů. Ustanovení § 2 zákona č. 593/1992Sb. sice definuje taxativním výčtem pojem rezervy, ale finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu zde není vyjmenována.

Není tedy zřejmé, jakým režimem se způsob vytváření a čerpání finanční rezervy tvořené dle ustanovení § 49 zákona o odpadech řídí. Předkladatel by měl režim výslovně upravit, popř. navrhnout rovněž změnu zákona č. 593/1992Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

:odst.2

Dle textu není zřejmé, na jaká ustanovení zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předkladatel odkazuje. Předkladatel chtěl tímto ustanovením zřejmě stanovit, k jakému dni je třeba začít vytvářet finanční rezervu dle ustanovení § 49 zákona o odpadech.

K § 15

Předkladatel stanovuje původci odpadu povinnost předložit základní popis odpadu s tím, že náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 navrhované vyhlášky.

S ohledem na text zmocnění dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech, tj. stanovení způsobu hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a misitelnosti není zřejmé, z jakého ustanovení zákona vychází předkladatel při stanovení této povinnosti.

 

K části druhé

Předkladatel uvádí v názvu této části chybně číslo vyhlášky, k jejíž změně dochází.

 

Namísto uváděné Změna vyhlášky č. 381/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady má správně být

Změna vyhlášky č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

 

K příloze č. 4

Ve vztahu k ustanovení § 8 navrhujeme v bodu 4 vypustit slovo komunální.

 

Mgr. Petra Křížová

krizova@smocr.cz

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje