Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 100
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 24
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 13
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

21.04.2005 13:37

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

K jednotlivým ustanovením vyhlášky:

 

K § 4

 

:odst.2

Navrhujeme upřesnit definici.

 

Odůvodnění: Není dostatečně definován pojem osoby způsobilé k odběru vzorků, předkladatel by měl definovat pojmy proškolená a přezkoušená.

: odst. 8

Ustanovení v návaznosti na přílohu č.8 a tabulku 8.1. podstatně zmírňuje podmínky pro přejímání zejména stavebních odpadů na skládky, což v konečném důsledku dle našeho názoru může vést k upřednostňování jejich skládkování před recyklací.

:odst.9

Nejsou dostatečně definovány podmínky, za jakých uděluje krajský úřad souhlas s překročením limitních hodnot.

 

Odůvodnění:

Chybí stanovení podmínek a odůvodnění, za jakých okolností by mohl krajský úřad při udělení souhlasu k provozování zařízení dle ustanovení § 14 odst.1 zákona o odpadech rozhodnout o možnosti překračovat až trojnásobně limitní hodnoty stanovené touto vyhláškou.

K § 6

: odst.1

Není dostatečně definován pojem a podmínky, kdy je dostatečně zdůvodněno skladování technologického materiálu jako využitelného odpadu podle bodu 2 přílohy č. 5 vyhlášky.

 

Dle odůvodnění bývá často zneužíváno ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Předkladatel sice stanovil maximální množství technologického materiálu v § 6 odst. 3 vyhlášky, nicméně již nejsou dostatečně stanoveny podmínky pro jejich použití dle navrhovaného § 6 odst. 1.

K § 8

Navrhujeme vypustit z názvu i textu ustanovení slovo “komunálních”.

 

Text tohoto ustanovení nekoresponduje se zmocněním § 22 odst. 2 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, v němž je stanoveno, že technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou. Dle znění tohoto ustanovení je bez dalšího komunální odpad podřazen pojmu nebezpečný.Tato připomínka je zásadní.

K § 10

:odst.1

V textu tohoto ustanovení je proveden odkaz na zákon č. 593/1992Sb, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů. Ustanovení § 2 zákona č. 593/1992Sb. sice definuje taxativním výčtem pojem rezervy, ale finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu zde není vyjmenována.

Není tedy zřejmé, jakým režimem se způsob vytváření a čerpání finanční rezervy tvořené dle ustanovení § 49 zákona o odpadech řídí. Předkladatel by měl režim výslovně upravit, popř. navrhnout rovněž změnu zákona č. 593/1992Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

:odst.2

Dle textu není zřejmé, na jaká ustanovení zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předkladatel odkazuje. Předkladatel chtěl tímto ustanovením zřejmě stanovit, k jakému dni je třeba začít vytvářet finanční rezervu dle ustanovení § 49 zákona o odpadech.

K § 15

Předkladatel stanovuje původci odpadu povinnost předložit základní popis odpadu s tím, že náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 navrhované vyhlášky.

S ohledem na text zmocnění dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech, tj. stanovení způsobu hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a misitelnosti není zřejmé, z jakého ustanovení zákona vychází předkladatel při stanovení této povinnosti.

 

K části druhé

Předkladatel uvádí v názvu této části chybně číslo vyhlášky, k jejíž změně dochází.

 

Namísto uváděné Změna vyhlášky č. 381/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady má správně být

Změna vyhlášky č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

 

K příloze č. 4

Ve vztahu k ustanovení § 8 navrhujeme v bodu 4 vypustit slovo komunální.

 

Mgr. Petra Křížová

krizova@smocr.cz

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje