Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

21.04.2005 13:37

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

K jednotlivým ustanovením vyhlášky:

 

K § 4

 

:odst.2

Navrhujeme upřesnit definici.

 

Odůvodnění: Není dostatečně definován pojem osoby způsobilé k odběru vzorků, předkladatel by měl definovat pojmy proškolená a přezkoušená.

: odst. 8

Ustanovení v návaznosti na přílohu č.8 a tabulku 8.1. podstatně zmírňuje podmínky pro přejímání zejména stavebních odpadů na skládky, což v konečném důsledku dle našeho názoru může vést k upřednostňování jejich skládkování před recyklací.

:odst.9

Nejsou dostatečně definovány podmínky, za jakých uděluje krajský úřad souhlas s překročením limitních hodnot.

 

Odůvodnění:

Chybí stanovení podmínek a odůvodnění, za jakých okolností by mohl krajský úřad při udělení souhlasu k provozování zařízení dle ustanovení § 14 odst.1 zákona o odpadech rozhodnout o možnosti překračovat až trojnásobně limitní hodnoty stanovené touto vyhláškou.

K § 6

: odst.1

Není dostatečně definován pojem a podmínky, kdy je dostatečně zdůvodněno skladování technologického materiálu jako využitelného odpadu podle bodu 2 přílohy č. 5 vyhlášky.

 

Dle odůvodnění bývá často zneužíváno ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky. Předkladatel sice stanovil maximální množství technologického materiálu v § 6 odst. 3 vyhlášky, nicméně již nejsou dostatečně stanoveny podmínky pro jejich použití dle navrhovaného § 6 odst. 1.

K § 8

Navrhujeme vypustit z názvu i textu ustanovení slovo “komunálních”.

 

Text tohoto ustanovení nekoresponduje se zmocněním § 22 odst. 2 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, v němž je stanoveno, že technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou. Dle znění tohoto ustanovení je bez dalšího komunální odpad podřazen pojmu nebezpečný.Tato připomínka je zásadní.

K § 10

:odst.1

V textu tohoto ustanovení je proveden odkaz na zákon č. 593/1992Sb, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů. Ustanovení § 2 zákona č. 593/1992Sb. sice definuje taxativním výčtem pojem rezervy, ale finanční rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu zde není vyjmenována.

Není tedy zřejmé, jakým režimem se způsob vytváření a čerpání finanční rezervy tvořené dle ustanovení § 49 zákona o odpadech řídí. Předkladatel by měl režim výslovně upravit, popř. navrhnout rovněž změnu zákona č. 593/1992Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

:odst.2

Dle textu není zřejmé, na jaká ustanovení zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předkladatel odkazuje. Předkladatel chtěl tímto ustanovením zřejmě stanovit, k jakému dni je třeba začít vytvářet finanční rezervu dle ustanovení § 49 zákona o odpadech.

K § 15

Předkladatel stanovuje původci odpadu povinnost předložit základní popis odpadu s tím, že náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 navrhované vyhlášky.

S ohledem na text zmocnění dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech, tj. stanovení způsobu hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a misitelnosti není zřejmé, z jakého ustanovení zákona vychází předkladatel při stanovení této povinnosti.

 

K části druhé

Předkladatel uvádí v názvu této části chybně číslo vyhlášky, k jejíž změně dochází.

 

Namísto uváděné Změna vyhlášky č. 381/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady má správně být

Změna vyhlášky č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

 

K příloze č. 4

Ve vztahu k ustanovení § 8 navrhujeme v bodu 4 vypustit slovo komunální.

 

Mgr. Petra Křížová

krizova@smocr.cz

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje