Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

29.04.2005 17:26

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Obecně

 

V souvislosti s předloženým návrhem změny vyhlášky č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poukazujeme na skutečnost, že povinnost vymezená nově navrhovaným ustanovením § 7 odst. 1 není zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, vůbec upravena a není tedy zřejmé, jaké ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny má být touto úpravou provedeno.

Vedení přehledu významných krajinných prvků včetně výčtu dotčených parcel a jejich vlastníků či nájemců by znamenalo personální i materiální zajištění, a proto se nelze ztotožnit s názorem předkladatele, že navrhovaná úprava nemá žádný dopad na veřejné rozpočty.

V návaznosti na problematiku upravovanou v této vyhlášce bychom chtěli poukázat na skutečnost, že v praxi působí problémy výklad pojmu údolní niva, zejména stanovení jejího rozsahu. Považujeme za vhodné tento pojem v budoucnu definovat.

 

 

I. K jednotlivým ustanovením

 

K bodu 1 § 7 odst. 1

 

Navrhujeme ustanovení vypustit.

 

Odůvodnění:

Zákona o ochraně přírody a krajiny v žádném ze svých ustanovení nestanovuje povinnost orgánů ochrany přírody vést evidenci významných krajinných prvků. Nelze tedy dovodit, jaké ustanovení zákona má být provedeno a o jaké zmocnění se předkladatel opírá.

Neztotožňujeme se ani s výkladem § 72 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny, které Ministerstvo životního prostředí ČR uvedlo ve Sdělení č. ZP07/97 ve Věstníku č. 3/97. Možnost evidence významných krajinných prvků “ze zákona” je zde dovozována z ustanovení § 72 odst. 1 písm. f), dle něhož jsou orgány vykonávající státní správu v ochraně přírody povinny vést přehled “jiných důležitých informací, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany přírody, známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji životního prostředí”. Dle našeho názoru je o nepřípustnou analogii a popření zásady čl. 79 odst. 3 Ústavy.

Dle navrhované úpravy není rovněž zřejmé, který z orgánů ochrany přírody by vedl evidenci významných krajinných prvků ze zákona. Významné krajinné prvky dle věty druhé ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Vedení aktuálních údajů, tj. soupisu katastrálních území, výčtu dotčených parcel s uvedením vlastníků a nájemců a stručnou charakteristiku, by představovalo neúměrné zatížení personální i materiální. Tato skutečnost představuje tisíce dotčených parcel, vlastníků a nájemců. Žádný zákon dále neukládá vlastníkům povinnost oznamovat orgánům ochrany přírody vznik pronájmu pozemku či změny v osobě nájemce.

Na okraj upozorňujeme, že přestože v dalších ustanoveních předkladatel doplňuje vedle nájemce i uživatele pozemku, u tohoto ustanovení to neučinil.

 

Ve prospěch nadbytečnosti nově zaváděné povinnosti lze rovněž uvést okolnost, že přehled významných krajinných prků ze zákona je dán územním plánem obce s rozšířenou působností. Charakteristiku významných krajinných prvků ze zákona je nutné konkrétně zjišťovat terénním šetřením při posuzování jednotlivých případů při zásahu do významného krajinného prvku.

 

Závěrem lze polemizovat, zda navrhovaná právní úprava je vůbec přínosem pro ochranu přírody a zda je další zatížení státní správy skutečně nezbytné.

 

Tato připomínka je zásadní.

 

K bodu 2 § 8 odst. 3

 

Pojem uživatel,a s tím související uživatelský, není nikde definován.

 

Předkladatel neodůvodňuje zavedení nového pojmu, ani není zřejmé, kdo oním uživatelem má být.

Zákon o ochraně přírody a krajiny užívá zásadně pojmy vlastník a nájemce s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1 věta druhá zákona.

 

Bylo by vhodné, pokud předkladatel má zájem rozlišovat pojmy uživatel a nájemce, uvést, kdo je za uživatele považován, na základě jakých smluv apod.

 

Tato připomínka je doporučující.

 

K přílohám obecně

 

Prováděcí vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pouze seznam a stupně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tj. provádí pouze ustanovení § 48 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Do dnešního dne nebyl vydán prováděcí předpis, který by stanovoval způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť, tj. zmocnění dle ustanovení § 48 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jde zejména o skutečnost, že zařazení živočichů do jednotlivých stupňů ochrany nemusí vždy odrážet skutečný vývoj jejich populace.

 

Například krahujec obecný nebo kavka obecná, která se stává v mnohých lokalitách problematickým živočichem, náleží mezi naše běžně se vyskytující druhy, přičemž jsou stále vedeny jako druhy silně ohrožené. Totéž platí například o kormoránu velkém a dalších druzích živočichů, jejichž početní stavy vzrostly a dochází k nemalým škodám jak v rybářství a na hospodářských zvířatech, ale i k ohrožení populací jiných chráněných živočichů. Vzhledem k tomu, že MŽP ČR má aparát AOPK ČR, měly by seznamy chráněných živočichů přesně odpovídat jejich současnému početnímu výskytu v jednotlivých lokalitách už vzhledem k tomu, že v případě odůvodněného snížení stupně ochrany se může MŽP ČR prezentovat zlepšením životního prostředí. Smyslem ochrany přírody by nemělo být neustálé vyhlašování dalších a dalších stupňů ochrany, ale měla by být činěna taková opatření, aby všechny živé organismy, na které se připravovaná vyhláška vztahuje, byly obecně rozšířeny a nebylo nutné je zvláště chránit.

 

Mgr. Petra Křížová, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

Tel. 241 733 589

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje