Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

29.04.2005 17:26

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Obecně

 

V souvislosti s předloženým návrhem změny vyhlášky č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poukazujeme na skutečnost, že povinnost vymezená nově navrhovaným ustanovením § 7 odst. 1 není zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, vůbec upravena a není tedy zřejmé, jaké ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny má být touto úpravou provedeno.

Vedení přehledu významných krajinných prvků včetně výčtu dotčených parcel a jejich vlastníků či nájemců by znamenalo personální i materiální zajištění, a proto se nelze ztotožnit s názorem předkladatele, že navrhovaná úprava nemá žádný dopad na veřejné rozpočty.

V návaznosti na problematiku upravovanou v této vyhlášce bychom chtěli poukázat na skutečnost, že v praxi působí problémy výklad pojmu údolní niva, zejména stanovení jejího rozsahu. Považujeme za vhodné tento pojem v budoucnu definovat.

 

 

I. K jednotlivým ustanovením

 

K bodu 1 § 7 odst. 1

 

Navrhujeme ustanovení vypustit.

 

Odůvodnění:

Zákona o ochraně přírody a krajiny v žádném ze svých ustanovení nestanovuje povinnost orgánů ochrany přírody vést evidenci významných krajinných prvků. Nelze tedy dovodit, jaké ustanovení zákona má být provedeno a o jaké zmocnění se předkladatel opírá.

Neztotožňujeme se ani s výkladem § 72 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny, které Ministerstvo životního prostředí ČR uvedlo ve Sdělení č. ZP07/97 ve Věstníku č. 3/97. Možnost evidence významných krajinných prvků “ze zákona” je zde dovozována z ustanovení § 72 odst. 1 písm. f), dle něhož jsou orgány vykonávající státní správu v ochraně přírody povinny vést přehled “jiných důležitých informací, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany přírody, známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji životního prostředí”. Dle našeho názoru je o nepřípustnou analogii a popření zásady čl. 79 odst. 3 Ústavy.

Dle navrhované úpravy není rovněž zřejmé, který z orgánů ochrany přírody by vedl evidenci významných krajinných prvků ze zákona. Významné krajinné prvky dle věty druhé ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Vedení aktuálních údajů, tj. soupisu katastrálních území, výčtu dotčených parcel s uvedením vlastníků a nájemců a stručnou charakteristiku, by představovalo neúměrné zatížení personální i materiální. Tato skutečnost představuje tisíce dotčených parcel, vlastníků a nájemců. Žádný zákon dále neukládá vlastníkům povinnost oznamovat orgánům ochrany přírody vznik pronájmu pozemku či změny v osobě nájemce.

Na okraj upozorňujeme, že přestože v dalších ustanoveních předkladatel doplňuje vedle nájemce i uživatele pozemku, u tohoto ustanovení to neučinil.

 

Ve prospěch nadbytečnosti nově zaváděné povinnosti lze rovněž uvést okolnost, že přehled významných krajinných prků ze zákona je dán územním plánem obce s rozšířenou působností. Charakteristiku významných krajinných prvků ze zákona je nutné konkrétně zjišťovat terénním šetřením při posuzování jednotlivých případů při zásahu do významného krajinného prvku.

 

Závěrem lze polemizovat, zda navrhovaná právní úprava je vůbec přínosem pro ochranu přírody a zda je další zatížení státní správy skutečně nezbytné.

 

Tato připomínka je zásadní.

 

K bodu 2 § 8 odst. 3

 

Pojem uživatel,a s tím související uživatelský, není nikde definován.

 

Předkladatel neodůvodňuje zavedení nového pojmu, ani není zřejmé, kdo oním uživatelem má být.

Zákon o ochraně přírody a krajiny užívá zásadně pojmy vlastník a nájemce s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1 věta druhá zákona.

 

Bylo by vhodné, pokud předkladatel má zájem rozlišovat pojmy uživatel a nájemce, uvést, kdo je za uživatele považován, na základě jakých smluv apod.

 

Tato připomínka je doporučující.

 

K přílohám obecně

 

Prováděcí vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pouze seznam a stupně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tj. provádí pouze ustanovení § 48 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Do dnešního dne nebyl vydán prováděcí předpis, který by stanovoval způsob hodnocení stavu zvláště chráněných druhů a jejich stanovišť, tj. zmocnění dle ustanovení § 48 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jde zejména o skutečnost, že zařazení živočichů do jednotlivých stupňů ochrany nemusí vždy odrážet skutečný vývoj jejich populace.

 

Například krahujec obecný nebo kavka obecná, která se stává v mnohých lokalitách problematickým živočichem, náleží mezi naše běžně se vyskytující druhy, přičemž jsou stále vedeny jako druhy silně ohrožené. Totéž platí například o kormoránu velkém a dalších druzích živočichů, jejichž početní stavy vzrostly a dochází k nemalým škodám jak v rybářství a na hospodářských zvířatech, ale i k ohrožení populací jiných chráněných živočichů. Vzhledem k tomu, že MŽP ČR má aparát AOPK ČR, měly by seznamy chráněných živočichů přesně odpovídat jejich současnému početnímu výskytu v jednotlivých lokalitách už vzhledem k tomu, že v případě odůvodněného snížení stupně ochrany se může MŽP ČR prezentovat zlepšením životního prostředí. Smyslem ochrany přírody by nemělo být neustálé vyhlašování dalších a dalších stupňů ochrany, ale měla by být činěna taková opatření, aby všechny živé organismy, na které se připravovaná vyhláška vztahuje, byly obecně rozšířeny a nebylo nutné je zvláště chránit.

 

Mgr. Petra Křížová, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

Tel. 241 733 589

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje