Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 44
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

10.05.2005 09:58

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu věcného záměru zákona o podpoře neziskového bydlení (podpoře pořízení dostupných nájemních bytů pro domácnosti s vymezenými příjmy)

 

1) Kapitola III, bod 4, str. 5

Navrhujeme, aby jednou z podmínek, kterou musí investor splnit pro získání dotace, byla i povinnost zajistit správu a údržbu nemovitostí s dotací postavených.

Odůvodnění:

V tomto případě jde o byty postavené se státní dotací a stát by se o ně měl, byť nepřímo, nadále starat. Investor by měl mít povinnost zajistit jejich údržbu a tím prodloužit životnost. Splnění povinnosti lze dosáhnout buď podmínkou, aby toto měl investor povinně v předmětu činnosti nebo aby při žádosti o dotaci doložil např. dlouhodobou smlouvu o zajištění správy a údržby.

Tato připomínka je zásadní.

 

2) Kapitola III, bod 5, str. 5

Navrhujeme, aby podpora nebyla poskytována pouze za účelem pořízení bytových domů, ale i na výstavbu bytů v bytovém domě.

Odůvodnění:

Je nutné si uvědomit, kdo spadá do příjmově vymezených skupin podle návrhu zákona. Kromě mladých lidí a začínajících rodin podmínky splňují např. neplatiči nájemného, lidé vracející se z výkonu trestu a lidé společensky nepřizpůsobiví. Soustřeďování takových lidí na jedno místo (do bytových domů vystavěných s podporou) sice může vyřešit jejich problém s bydlením, ale budou se utvářet sociální ghetta. Řešením je motivovat investory, aby při výstavbě bytových domů vymezili některé byty pro příjmově vymezené skupiny a na ty posléze poskytovat dotaci.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) Kapitola III, bod 5, str. 6

Navrhujeme již do věcného záměru zákona doplnit způsob vymezování podlahové plochy bytů, na něž lze poskytnout dotaci, jak o nich hovoří poslední odstavec bodu 5.

Odůvodnění:

Výměru lze určovat buď z obytné plochy na osobu, z velikosti místností nebo z výměry celého bytu. K návrhu se nelze kvalifikovaně vyjádřit, chybí-li tam takto podstatný údaj. Velikost bytu by rovněž měla být vymezena intervaly, u hodnot uvedených v přílohách nelze stanovit, zda se jedná o maximální, minimální nebo jedinou možnou výměru bytu.

Tato připomínka je zásadní.

4) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme upravit kategorii příjmově vymezených osob a rozlišit podmínky pro uzavírání první nájemní smlouvy a následujících nájemních smluv.

Odůvodnění:

Návrh neřeší situaci, kdy se finanční situace nájemníka sice zlepší, ale ne natolik, aby si mohl dovolit platit tržní nájemné. Může se stát, že lidé ztratí motivaci své příjmy zvyšovat, aby nepřišli o bydlení. Pro uzavírání v pořadí dalších nájemních smluv by mělo být kriterium 0,8 nebo 1,5násobku průměrné měsíční mzdy zvýšeno.

Dále navrhujeme, aby se za příjmově vymezenou osobu nerozuměla pouze jedna osoba v domácnosti, pokud domácnost má více členů, jak prozatím vyplývá z formulace na straně 8. Jak se budou posuzovat případy, kdy žadatelem bude člověk, jehož manžel/druh bude mít příjem výrazně vyšší?

Tato připomínka je zásadní.

 

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Navrhujeme vymezit maximální hranici kauce.

Odůvodnění:

Stanovením maximální možné výše kauce bude zabráněno jejímu zneužívání.

Tato připomínka je zásadní.

5) Kapitola III, bod 12, str. 8

Věcný záměr zákona by v této části rovněž měl řešit otázku, zda byty budou již vybaveny základním vybavením (a specifikovat kterým) a jak se toto bude odrážet v účtovaném nájemném.

Odůvodnění:

Vzhledem k situaci nájemníků je nutné otázku vybavení bytu a případného zvýšení nájemného vyřešit.

Tato připomínka je zásadní.

 

4) K přílohám č. 2, 3

Navrhujeme blíže vymezit výměru bytů, a to intervalem.

Odůvodnění:

Například pro jednočlennou domácnost se stanoví byt o výměře 38 m2. Je to maximální hodnota intervalu nebo jediná možná hodnota? Lepší by bylo stanovit např. 30m2 – 38m2. Upozorňujeme rovněž, že intervaly by na sebe neměly navazovat. Pro dvoučlennou domácnost by neměla být spodní hranice 39m2.

Tato připomínka je zásadní.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje