Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 101
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 23
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 19
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 17

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

14.11.2005 09:08

Obce v EU a odpadové hospodářství aneb jak to dělá Rakousko

V září 2004 Předsednictvo Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) schválilo účast Svazu na projektu C2ENET (Central Europe Environmental Net, Středoevropská síť životního prostředí) v rámci programu INTERREG IIIB CADSES. Projekty pro programy INTERREG IIIB vyžadují partnerství veřejných a jim podobných subjektů ze zemí regionů CADSES (středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní regiony Evropy). Vedoucím partnerem projektu se stalo město Vsetín a dalšími partnery projektu jsou:
-          Svaz měst a obcí ČR
-          Rakouský svaz měst
-          Maďarská národní asociace místních samospráv
-          město Szigetszebtmiklos v Maďarsku
-          Regionální environmentální asociace obcí okresu North Pest a Nógrád v Rumunsku
-          město Oradea v Rumunsku.

Doba trvání projektu je 1.5 2005 – 30. 9. 2007. Každý partner projektu má své aktivity, které bude v projektu realizovat. Aktivity, které budou realizovat vedoucí partner a ostatní partneři projektu zahrnují pilotní projekty (studie) realizované městem Vsetín, praktická příručka pro obce vytvořená na základě analýzy dopadu legislativy EU na obce a města šířená prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a konference a semináře osvětlující dobrou praxi v dané oblasti.

Za účelem naplňování obsahu projektu C2ENET – Středoevropská síť životního prostředí - zorganizoval Rakouský svaz měst v druhé polovině října letošního roku první oficiální setkání pracovní skupiny partnerů projektu C2ENET. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerů (viz rámeček o projektu) včetně Svazu. Hlavními body setkání byly prezentace o dopadu evropské legislativy na národní zákonodárství v oblasti životního prostředí a dále spolupráce soukromého a veřejného sektoru při realizacích konkrétních projektů v oblasti životního prostředí v různých členských státech Evropské unie (známé pod názvem Public Private Partnership). Na setkání byly předneseny i příspěvky pojednávající o odpadovém hospodářství v Rakousku a jednotlivých rakouských městech.

Velmi zajímavou prezentaci přednesl Helgeho Kleinwegeho z bruselské pobočky Německého svazu odpadového hospodářství. Ta poukazovala na momentální dopady evropské legislativy životního prostředí na členské státy. Krom toho, že se prezentace zabývala i informacemi o samotné organizaci (členy je asi 600 společností ze všech oborů odpadového hospodářství s cca 160 000 zaměstnanci), hovořil pan Kleinwege of tom, že je třeba přehodnotit stávající legislativu v oblasti životního prostředí a přizpůsobit ji moderním trendům hospodaření s odpady. Podle jeho slov je nutné lépe a účelněji definovat pojem „odpad“, recyklace, znovuvyužití odpadů jako druhotné suroviny apod. Byly zmíněny i nepříjemné skutečnosti – zhruba ve 100 případech bylo v členských státech odhaleno, že implementace předpisů Evropské unie je nedůsledná, a v 88 případech nebyly předpisy realizovány vůbec. S rozšířením Evropské unie v minulém roce nebyl adekvátně navýšen počet úředníků obstarávajících agendu životního prostředí na evropské úrovni, čímž je jejich práce při odhalování chybějící nebo nesprávné implementace unijních předpisů ztížena. Agenda životního prostředí již není tak aktuálním tématem jako před deseti lety, jedná se o jisté „nasycení úspěchem“ z dosažené úrovně ochrany životního prostředí v minulých letech. S tím souvisí i přístup, že by měly být posunuty priority  od problémů týkajících se čistě jen životního prostředí do oblasti ekonomické (např. zda jsou přijatá opatření taktéž hospodářsky výhodná).

Za hlavní témata v oblasti životního prostředí a jeho ochrany si Evropská unie zvolila ochranu půdy, čistý vzduch, omezené využívání pesticidů, prevence vzniků odpadů, recyklace, udržitelné využívání přírodních zdrojů atd. V návaznosti na to by mělo dojít k revizi několika základních evropských právních předpisů, např. Rámcového nařízení EK o odpadech (75/442/EEC) a Směrnice Rady o přepravě odpadů (259/1993/EEC). Další oblasti, které budou nebo již byly revidovány, se týkají zpětného odběru baterií, odpadu z těžby, elektronických a elektrotechnických zařízení a biodegradabilního odpadu.

Poučná prezentace o odpadovém hospodářství v Rakousku poskytovala možnost srovnání s hospodařením s odpady v členských státech jednotlivých partnerů projektu. Hlavní principy nakládání s odpady v Rakousku jsou předcházení a omezování produkce odpadů, maximální využití odpadů jako druhotných surovin, recyklace a upřednostňování tepelného zpracování odpadů před jejich ukládáním. S tím souvisí i zavedení systémů sběru a třídění odpadů a přiblížení těchto systémů co nejširšímu obyvatelstvu, které je jedním z největších producentů odpadů. Mezi další priority v oblasti ochrany životního prostředí patří snižování a postupné odstraňování znečišťování vod a snižování emisí z domácích zdrojů.

Organizování hospodaření s odpady v jednotlivých rakouských městech a dalších příkladů, kde se uplatnil model financování a organizace formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), se týkaly následující příspěvky. Vystoupili jak zástupci měst, tak i reprezentanti soukromých společností (banky, společnosti provozující systémy odpadového hospodářství) podílející se na projektech v oblasti s nakládáním s odpady (.A.S.A. AG, Saubermacher GmbH – obě působí i v České republice). Zde se jak prezentující, tak posluchači shodli na tom, že hospodaření s odpady a jejich využívání je z ekonomického a manažerského hlediska velmi náročnou činností, kterou lze jen ztěží zcela financovat z prostředků veřejných rozpočtů. Na druhou stranu může být tato činnost i velmi ekonomicky zajímavá a výnosná.

O den později, tentokráte již ve městě Leoben v zemi Štýrsko, přednesl ředitel odpadového centra Ing. Alfred Krenn svůj příspěvek o odpadovém hospodářství v tomto cca 30-tisícovém městě. Opět bylo zdůrazněno, že základním nosným principem odpadového hospodářství na jakékoliv úrovni je snaha přiblížit možnost uvědomělého nakládání s odpady co největšímu počtu občanů, protože jinak absentuje jejich vůle odpad  třídit a předcházet jeho vzniku. V zájmu vzdělávání a osvětové činnosti na poli nakládání s odpady organizuje recyklační centrum v Leobenu dvakrát ročně exkurze, aby se lidé mohli seznámit, jak nakládat s odpady a proč je důležité recyklovat. Zároveň vysílají učitele a pracovníky do škol, aby na mladší generaci působili, jak nakládat s odpady a jak je třídit. Je zde i vedlejší efekt, a to že děti zpětně působí na rodiče (viz celostátní televizní a novinová kampaň na třídění odpadů v České republice). Celkově město sbíralo, třídilo, recyklovalo a ukládalo veškerý odpad produkovaný domácnostmi, čímž se po této stránce stalo dostatečně soběstačným. Pan Krenn taktéž hovořil o nákladech na provoz systému nakládání s odpady. Výše poplatku občana městu je odvislá od počtu nádob, jejich velikosti, jaký odpad „produkuje“ a v jakém množství (roční poplatek na 1 občana se v průměru pohybuje mezi 1 200 – 1 700 €).

Po přednášce následovala krátká návštěva centra odpadového hospodářství v Leobenu, čímž bylo zakončeno i první setkání partnerů projektu C2ENET.

Mgr. Pavel Drahovzal
Legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje