Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

č. 10 / 16. května 2015

SMO ČR
Přinášíme vám speciální zpravodaj Svazu měst a obcí ČR o XIV. sněmu. Tvoří ho informace zveřejněné na webových stránkách www.smocr.cz
Nezapomeňte se přihlásit či zmocnit zástupce. Aby byl sněm usnášeníschopný a mohli jsme dál společně usilovat o zlepšení života ve městech a obcích.
O SNĚMU
Už příští čtvrtek a pátek, tedy 21. a 22. května 2015, se v Olomouci uskuteční XIV. sněm Svazu. Půjde o celorepublikové setkání představitelů členských měst a obcí, které se schází jednou za dva roky. Volí se na něm Rada a Kontrolní komise Svazu a stanovují se priority pro období 2015-2017. Sněm se rovněž bude zabývat hospodařením Svazu a přijímat stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Podívejte se na tiskovou zprávu k jedné z nejdůležitějších událostí v životě Svazu.
  • Termín konání: 21. - 22. května 2015
  • Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 
  • Téma: volba nového vedení Svazu, projednání činnosti a hospodaření za uplynulé období, stanovení priorit do roku 2017, změna právní formy Svazu
HOSTÉ
Kromě starostů z celé republiky se XIV. sněmu zúčastní představitelé veřejné správy i soukromého sektoru. Účast mimo jiné přislíbili premiér Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, řada náměstků a ředitelů nejen státních organizací, senátoři i poslanci.
PŘIHLÁŠKA A PLNÁ MOC
Na XIV. sněm je možné se přihlásit, a stát se tak hlasujícími účastníkem, který rozhodne o budoucnosti Svazu, vyplněním přihlášky. V případě, že se Sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce/města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město.
NOMINACE DO RADY
Na XIV. sněmu se bude volit Rada, druhý nejvyšší orgán Svazu, s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz v období mezi konáním jednotlivých Sněmů. Pro zajištění hladkého průběhu Sněmu prosíme členy Svazu, aby provedli nominaci obcí, městysů a měst a náhradníků do Rady tím, že vyplní nominační formulář a odešlou ho Kanceláři Svazu.
NOMINACE DO KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise je nezávislým orgánem Svazu, dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu, kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazu aj. Máte-li zájem o členství v Kontrolní komisi, pošlete pokud možno co nejdříve nominaci Kanceláři Svazu, a to s využitím stanoveného formuláře.
PROGRAM
Program XIV. sněmu Svazu je aktualizován k 15. květnu 2015.
PODKLADY
Před vlastním jednáním se seznamte, prosím, se všemi podklady. Jako členové Svazu je najdete na webu, a to v jednom dokumentu. Kromě programu ho tvoří Zpráva o činnosti SMO ČR, Zpráva o hospodaření SMO ČR, Zpráva o činnosti Kontrolní komise (všechny se týkají období mezi XIII. a XIV. sněmem), návrh změny stanov Svazu a jednacího řádu Sněmu, návrh změny právní formy Svazu a priority činnosti Svazu na období 2015-2017.
ENERGETICKÁ PORADNA
Na XIV. Sněmu bude mít premiéru Energetická poradna. Experti RWE budou na místě připraveni odpovědět na vaše dotazy v oblasti tepelného hospodářství, stlačeného zemního plynu (CNG) a distribuce zemního plynu.
MÍSTO KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
XIV. sněm se bude konat v Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc. Jak se do něj dopravíte, vám ukáže například tato mapa.
Svaz v termínu konání akce rezervoval ubytování v některých olomouckých hotelech. Ubytování si delegáti domlouvají sami, hlásí se přímo ve vybraném ubytovacím zařízení. 
PARKOVÁNÍ
Pro účastníky XIV. sněmu Svaz také rezervoval sedmdesát parkovacích míst v podzemních garážích v Jeremenkově ulici. Velikost parkovacího domu, a tedy i počet parkovacích míst, je omezená. Proto doporučujeme maximálně využít kapacitu všech automobilů a přijet na Sněm společně. Nebo cestovat vlakem - hlavní nádraží je jen malý kousek od hotelu.
PREZENTACE
Základní informace o XIV. sněmu zazněly už na Krajských setkáních 2015. S prezentací se můžete seznámit i vy.
PARTNEŘI
Generálním partnerem XIV. sněmu je RWE, hlavními partnery Kooperativa a město Olomouc. Partnery pak ASEKOL, Česká pošta, ČSOB, EKO-KOM, Elektrowin, Empemont, Komerční banka a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF DNES, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.  
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje