Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

21.06.2005 14:23

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání, o změně z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, a zákona o poz. Komunikacích

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání a o změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o pohonných hmotách)

1) K Důvodové zprávě, bodu 3. Obecné části

Předkladatel návrhu tvrdí, že navrhovaná úprava nezakládá žádné nové nároky na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty. Přitom zakládá nové kompetence, resp. povinnosti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5. Tato nová povinnost by znamenala nárůst administrativy, tzn. počtu pracovníků věcně příslušné agendy a finančních prostředků s tím souvisejících. Tyto nepředpokládané finanční nároky nejsou předkladatelem návrhu zohledněny. Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávaly správní delikty ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 a 9. Kompetence ve smyslu § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5 v rámci sankčního řízení musí náležet orgánu, který je určen k provádění dozoru, tzn. České obchodní inspekci.

Tato připomínka je zásadní.

2) K Zvláštní části, Část první – Pohonné hmoty a jejich používání

K § 2 odst. 1 písm. d)

Toto ustanovení nově definuje pojem “čerpací stanice”. Podle ust. § 82 odst. 1 stavebního zákona se kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby. To znamená, že se stavba k užívání neschvaluje, ale užívání stavby k určenému účelu se povoluje.

Navrhujeme ve smyslu výše uvedeného tento text § 2 odst. 1 písm. d):

čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen “čerpací stanice”) stavba povolená k užívání podle stavebního zákona, v níž se pohonná hmota vydává ze stacionární skladovací nádrže prostřednictvím výdejního stojanu spojeného se zemí pevným základem,”

Tato připomínka je zásadní.

K § 8, 9 a 10 Správní delikty

K § 8 odst. 3 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. a)

Vzhledem k tomu, že obecní úřady nejsou v zákoně jmenovány jako orgány kontrolující dodržování tohoto zákona, není logické, aby prováděly sankční řízení o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Podle našeho názoru by sankční řízení měl vést zásadně orgán, který je určen k provádění dozoru nad dodržováním stanovených povinností, v tomto případě Česká obchodní inspekce. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) přestupky fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) a ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) správní delikty právnických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) projednávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Odůvodnění: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností nevykonávají a ani nebudou vykonávat státní správu a státní dozor v uvedené oblasti. Z tohoto důvodu nebudou mít vliv na uvedenou oblast. Vzhledem k tomu, že by se v případě přijetí navrhované úpravy projevila potřeba nárůstu pracovních činností a povinností na zabezpečení uvedené agendy, postrádáme ekonomický rozbor dopadů tohoto zákona na činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Tato připomínka je zásadní.

3) K Zvláštní části, Část druhá - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

K bodu 5

Doporučujeme zvážit, zda by poznámka pod čarou č. 12 obsahující odkaz na zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, neměla být přesunuta za slova “Česká obchodní inspekce”.

Tato připomínka je doporučující.

4) K Zvláštní části, Část třetí – Změna zákona o pozemních komunikacích

K § 14

Navrhujeme úpravu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. v odst. 6 písm. c) bodě 5, nikoliv v odst. 7.

Návrh textu ustanovení zní:

V § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. se v odstavci 6 písm. c) bodě 5 za slovem “zařízení” nahrazuje čárka středníkem a doplňuje věta “zvláštní užívání spočívající ve zřizování a provozu pojízdných nebo přenosných zařízení, která jsou určena k čerpání nebo plnění zkapalněných ropných plynů, nelze povolit.”

Odůvodnění: Cílem návrhu úpravy je odstranění tzv. “mobilních čerpacích stanic LPG” z pozemních komunikací a přilehlých silničních pomocných pozemků a vytvořit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Lze doložit na základě odborného posudku č. 286/02/13 zpracovaného prof. Ing. Josefem Michálkem, CSc., že tyto tzv. “mobilní čerpací stanice LPG” jsou provozovány v nevyhovujících lokalitách a podmínkách a neodpovídají platným právním předpisům a technickým normám pro jejich provoz. Zmíněné zdroje pohonných hmot představují při jejich provozování značné bezpečnostní riziko, přičemž při jejich výbuchu může dojít nejen k poškození stavby pozemní komunikace, ale i obytných staveb, či stavebních souborů, zejména pak v městské zástavbě. Z těchto důvodů má navrhovaná úprava své opodstatnění, neboť ustanovení § 25 si klade za cíl ochránit nejen stavby pozemních komunikací, ale i ostatní stavby před nežádoucími poškozeními či jejich vliv v rámci povolovacího režimu výrazně zmírnit, přičemž je nutné zdůraznit spojitost této problematiky

s problematikou ochrany obyvatelstva a krizovým řízením v rámci předcházení vzniku mimořádných událostí. Bylo by proto vhodné k dosažení požadovaného cíle a z hlediska možného obcházení zákona v dosavadním znění, provést úpravu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 5, než tuto úpravu provádět změnou § 25 odst. 7 nebo zákazem vloženým za písm. g) do § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje