Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Doprava

21.06.2005 14:23

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání, o změně z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, a zákona o poz. Komunikacích

Návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání a o změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o pohonných hmotách)

1) K Důvodové zprávě, bodu 3. Obecné části

Předkladatel návrhu tvrdí, že navrhovaná úprava nezakládá žádné nové nároky na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty. Přitom zakládá nové kompetence, resp. povinnosti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5. Tato nová povinnost by znamenala nárůst administrativy, tzn. počtu pracovníků věcně příslušné agendy a finančních prostředků s tím souvisejících. Tyto nepředpokládané finanční nároky nejsou předkladatelem návrhu zohledněny. Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávaly správní delikty ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 a 9. Kompetence ve smyslu § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 5 v rámci sankčního řízení musí náležet orgánu, který je určen k provádění dozoru, tzn. České obchodní inspekci.

Tato připomínka je zásadní.

2) K Zvláštní části, Část první – Pohonné hmoty a jejich používání

K § 2 odst. 1 písm. d)

Toto ustanovení nově definuje pojem “čerpací stanice”. Podle ust. § 82 odst. 1 stavebního zákona se kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby. To znamená, že se stavba k užívání neschvaluje, ale užívání stavby k určenému účelu se povoluje.

Navrhujeme ve smyslu výše uvedeného tento text § 2 odst. 1 písm. d):

čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen “čerpací stanice”) stavba povolená k užívání podle stavebního zákona, v níž se pohonná hmota vydává ze stacionární skladovací nádrže prostřednictvím výdejního stojanu spojeného se zemí pevným základem,”

Tato připomínka je zásadní.

K § 8, 9 a 10 Správní delikty

K § 8 odst. 3 písm. a) a § 9 odst. 3 písm. a)

Vzhledem k tomu, že obecní úřady nejsou v zákoně jmenovány jako orgány kontrolující dodržování tohoto zákona, není logické, aby prováděly sankční řízení o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob za porušení povinností stanovených tímto zákonem. Podle našeho názoru by sankční řízení měl vést zásadně orgán, který je určen k provádění dozoru nad dodržováním stanovených povinností, v tomto případě Česká obchodní inspekce. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ve smyslu navrhovaného ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) přestupky fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) a ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) správní delikty právnických osob podle odstavce 1 písm. a) a e) projednávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Odůvodnění: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností nevykonávají a ani nebudou vykonávat státní správu a státní dozor v uvedené oblasti. Z tohoto důvodu nebudou mít vliv na uvedenou oblast. Vzhledem k tomu, že by se v případě přijetí navrhované úpravy projevila potřeba nárůstu pracovních činností a povinností na zabezpečení uvedené agendy, postrádáme ekonomický rozbor dopadů tohoto zákona na činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Tato připomínka je zásadní.

3) K Zvláštní části, Část druhá - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

K bodu 5

Doporučujeme zvážit, zda by poznámka pod čarou č. 12 obsahující odkaz na zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, neměla být přesunuta za slova “Česká obchodní inspekce”.

Tato připomínka je doporučující.

4) K Zvláštní části, Část třetí – Změna zákona o pozemních komunikacích

K § 14

Navrhujeme úpravu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. v odst. 6 písm. c) bodě 5, nikoliv v odst. 7.

Návrh textu ustanovení zní:

V § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb. se v odstavci 6 písm. c) bodě 5 za slovem “zařízení” nahrazuje čárka středníkem a doplňuje věta “zvláštní užívání spočívající ve zřizování a provozu pojízdných nebo přenosných zařízení, která jsou určena k čerpání nebo plnění zkapalněných ropných plynů, nelze povolit.”

Odůvodnění: Cílem návrhu úpravy je odstranění tzv. “mobilních čerpacích stanic LPG” z pozemních komunikací a přilehlých silničních pomocných pozemků a vytvořit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Lze doložit na základě odborného posudku č. 286/02/13 zpracovaného prof. Ing. Josefem Michálkem, CSc., že tyto tzv. “mobilní čerpací stanice LPG” jsou provozovány v nevyhovujících lokalitách a podmínkách a neodpovídají platným právním předpisům a technickým normám pro jejich provoz. Zmíněné zdroje pohonných hmot představují při jejich provozování značné bezpečnostní riziko, přičemž při jejich výbuchu může dojít nejen k poškození stavby pozemní komunikace, ale i obytných staveb, či stavebních souborů, zejména pak v městské zástavbě. Z těchto důvodů má navrhovaná úprava své opodstatnění, neboť ustanovení § 25 si klade za cíl ochránit nejen stavby pozemních komunikací, ale i ostatní stavby před nežádoucími poškozeními či jejich vliv v rámci povolovacího režimu výrazně zmírnit, přičemž je nutné zdůraznit spojitost této problematiky

s problematikou ochrany obyvatelstva a krizovým řízením v rámci předcházení vzniku mimořádných událostí. Bylo by proto vhodné k dosažení požadovaného cíle a z hlediska možného obcházení zákona v dosavadním znění, provést úpravu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 5, než tuto úpravu provádět změnou § 25 odst. 7 nebo zákazem vloženým za písm. g) do § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.

Tato připomínka je zásadní.

 

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje