Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

06.06.2006 12:42

Statutární město Zlín: účastník evropského projektu Mysleme na energii!

Město Zlín je členem mezinárodního konsorcia, které realizuje projekt Energy in Minds! (Mysleme na energii). Cílem projektu je uspořit do roku 2010  až 30 % konvenčních energií ve vybraných městských částech, z nich pak rozšířit získané zkušenosti do dalších oblastí.

Zlín trpělivě skládá mozaiku tvořící pozitivní image místa vhodného pro inovační aktivity. Zakládá si na pověsti města zeleně s velmi dobrým životním prostředím. Cíle programu jsou plně v souladu s dlouhodobou strategií města zlepšovat životní prostředí, inovovat, vést mladou generaci k uznávání hodnot trvale udržitelného rozvoje. Město chce využít jak demonstrační, tak inovační složku projektu. Účast v projektu umožní městu také dílčí investice do veřejných budov. Příležitost účastnit se mezinárodního projektu bereme jako výzvu ke zkvalitnění vlastních pracovních postupů v managementu dotačních prostředků.
 
Projekt Energy in Minds! se realizuje na území měst Zlín (ČR), Weiz-Gleisdorf (Rakousko), Neckarsulm (Německo) a Falken­berg (Švédsko). V každém z nich se kromě samotného města vždy účastní ještě další 2 - 4 místní subjekty. Českými účastníky projektu jsou konkrétně: 
·        Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
·        Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů energií
·        Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
·        Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Celkové náklady projektu jsou ve Zlíně rozpočtovány na cca 112 mil. Kč, při jejichž správném vynaložení v souladu s podmínkami projektu získají účastníci dotaci EU v celkové výši 45 mil. Kč. Výše dotace u investičních (demonstračních) akcí se nejčastěji pohybuje v roz­mezí 10 – 35 % vynaložených nákladů a její přesná výše závisí na tom, co je možno dle podmínek projektu vykázat jako tzv. uznatelné náklady. U aktivit výzkumného a informační­ho charakteru činí dotace 50 % uznatelných nákladů, u školicích a řídících aktivit 100 %.
 
Do skupiny investičních aktivit patří výstavba 15 nových nízkoenergetických rodinných domů, výstavba 2 nových nízkoenergetických bytových domů (s cca 10 bytovými jednotkami), zateplení a výměna oken v 90 bytech panelového domu, 40 rodinných domech, 2 veřej­ných a 3 kancelářských budovách pro snížení jejich energetické spotřeby o min. 50 %. Dále instalace cca 1200 m2 solárních termických systémů pro ohřev vody a dotápění v rodinných a bytových domech a ve veřejných budovách, zřízení fotovoltaické elektrárny s výkonem cca 300 kWp, využití energie z komunálního odpadu.
 
Informační aktivity se zahrnují tiskové konference, veřejné prezentace a publikace o projektu, ustavení Regionální energetické agentury, školení, semináře, workshopy, dny otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost.
 
Městský energetický management, energetická koncepce, akční plány
 
Přijetím nových zákonů v energetice v roce 2000, zvláště pak zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byly krajům a statutárním městům uloženy nové povinnosti. Jednou z nich je zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Zlína. Tu jsme zpracovali s výhledem na 20 let a v souladu se zákonem 177/2006 Sb., o hospodaření energií, ji považujeme za „neopomenutelný“ podklad pro územní plánování. Zpracovatelem koncepce pro Zlín byla v letech 2003 – 2004 projektová organizace CENTROPROJEKT, koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Zlína.
 
Realizace koncepčních záměrů je postavena na tvorbě a realizaci akčních plánů. Ty připravujeme na období 5 až 7 let a jejich cílem je rozpracovat závěry energetické koncepce města do studie proveditelnosti. Musí přihlížet k obecným podmínkám, jež jsou tvořeny legislativou ČR, mezinárodními závazky, celkovým hospodářským vývojem a specifickými podmínkami, které jsou dány geografickými klimatickými poměry, strukturou osídlení, kvalitou životního prostředí a hospodářstvím kraje. Akční plány pro období 2007 – 2013 zpracovává v současné době Universita Tomáše Bati ve Zlíně.
Součástí zákonných povinností je zpracování energetických auditů budov dle vyhlášky 213/2001 Sb. Audity máme zpracovány, postupně realizujeme navržená opatření. V organizační struktuře Magistrátu města Zlína je vytvořeno funkční místo „hlavní energetik“ zařazené do odboru strategického rozvoje. Hlavní energetik se účastní jednání řídícího výboru projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii).
 
Zkušenosti z dosavadní realizace projektu
 
Těžištěm činností v prvním roce projektu byla především informační kampaň. Hlavními dosavadními neinvestičními výstupy projektu jsou, vedle několika uspořádaných seminářů a mezinárodního workshopu, výstavy, informační brožury a webové stránky www.chytraenergie.cz, které jsou důležitým nástrojem komunikace mezi veřejností a organizátory projektu. Město Zlín je z hlediska skladby účastníků pro orgány Evropské komise jakýmsi nepsaným garantem správného čerpání prostředků, proto jsme věnovali velkou pozornost administrativním procesům řízení projektu.
 
Postupně se ve městě připravují také investiční aktivity.
 
Město připravuje investici k využití obnovitelných zdrojů v objektu Městských lázní. Nabízí se možnost instalace solárního systému na ohřev vody a vytápění, rekuperace odpadní vody ze sprch a vzduchu z klimatizace, případně využití tepelného čerpadla. Město také plánuje využití prostředků z projektu k zateplení některého objektu v majetku města.
 
Velmi pozitivní ohlas má záměr využít plochu rekultivované skládky komunálního odpadu k instalaci „sluneční“ elektrárny. Náhorní plošina s celodenním slunečním svitem v trvale střeženém objektu městské skládky je pro tento účel plně vyhovující. Příprava investice, na jejímž konci by měla být fotovoltaická elektrárna s výkonem nejméně 200 kWp, intenzivně probíhá.
 
Pozn. Logo projektu Energy in Minds!, které mezinárodní konsorcium používá, bylo navrženo studenty Fakulty multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing Zdeněk Urbanovský
statutární město Zlín
                             
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje