Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 213
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 55
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 46
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

25.11.2006 13:35

Odpadové hospodářství a jak ho řeší v Rakousku, Maďarsku a u nás

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2006 se ve městě Vsetín uskutečnil seminář o problematice odpadních vod a využití projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v této oblasti s prezentací praktických zkušeností. Seminář pořádalo městem Vsetín jako jednu z aktivit projektu C2ENET.

Hlavní nosné téma semináře se točilo kolem naplňování závazků vyplývajících z práva Evropských společenství v České republice, zejména splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, tedy odkanalizování aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“) nad 10 000 a nad 2 000, a to do konce roku 2010. Vsetínský region (Zlínský kraj) začal naplňovat tyto požadavky v souladu s krajským Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací již v roce 1999, kdy rozjel iniciativu, jež vyústila v realizaci projektu sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko „Čistá řeka Bečva“.

Projekt byl realizován ve třech etapách na třech tocích – Bečva, Senice a Rožnovská Bečva. Při tom probíhala a probíhá také intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) a jejich rekonstrukce a vybavování novými technologiemi (např. UV lampa a oxid chloričitý pro desinfekci odpadních vod). Pod jednu ČOV se sdružilo více aglomerací za účelem ekonomické úspornosti a vyšší efektivnosti a kvality čištění, popř. se vystavěly nové ČOV ve vytipovaných lokalitách, které se přizpůsobily krajinnému prostředí a tradici regionu. V regionu jsou vybudovány tři ČOV s kapacitou nad 40 000 EO (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí) a obyvatelé mají specifickou spotřebu vody nižší než celorepublikový průměr (93 l / osoba / rok, celorepublikový průměr je 100 / l / osoba / rok).

Pokud jde o zohlednění legislativy Evropské unie v českém právním řádu, pak prostřednictvím zvláštních právních předpisů (zejm. vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně veřejného zdraví) se zavádí takřka 100 % evropských norem v oblasti životního prostředí. Právní úprava této problematiky je vystavěna na principech stanovení závazných kritérií a norem pro zvláštní druhy vod (vody ke koupání, pitná voda, vody pro chov ryb atd.), integrované ochrany, nejlepší dostupné technologie, hospodárnosti, prevence a principu „znečišťovatel platí“ („polluter pays“). Pro naplňování podmínek daných evropskou legislativou, zejména směrnice o čištění městských odpadních vod, je třeba vytipovat předmětné lokality, vytvořit plán rozvoje vodovodů a kanalizací a v souladu s ním realizovat opatření naplňující směrnice a nařízení EU, vyškolit autorizované osoby působící v oblasti odpadních vod.

Jelikož datum, kdy se Česká republika zavázala splnit směrnici o čištění městských odpadních vod, se neustále blíží a od 1. ledna 2008 přestanou platit povolení vodoprávních úřadů pro vypouštění odpadních vod vydaných do 31. prosince 2001, připravuje Vsetín v rámci projektu C2ENET studii o dopadu této změny, která byla zavedena novelou vodního zákona č. 20/2004 Sb. Vsetín je aglomerací s cca 28 tisíci obyvateli, z nichž 80 % je napojeno na kanalizační soustavu.

Naplňování požadavků daných právním řádem v oblasti odpadového hospodářství hlídá Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), která dozoruje provoz ČOV nad 10 000 EO a nad 2 000 EO, stanovení a výměr poplatků za vypouštění odpadních vod a ukládá sankce za nedodržování povinností. Problémy při dodržování legislativy mají zejména malé obce – u třetiny z nich bylo při kontrole zjištěno porušení právních předpisů – které často nemají povolení k vypouštění odpadních vod a neměří kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod. Chyby byly zjištěny také v tom, že např. nepodávají poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku na následující rok, u poplatkových přiznání za uplynulý kalendářní rok atd. V takovýchto případech ČIZP ukládá pokuty v průměrné výši 30 000 Kč, přičemž 50 % z výnosu pokuty je příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů.

K tomu, aby česká města obce splnila požadavky na ně kladené, je třeba mít dostačující finanční zdroje na přípravu a realizaci projektů, především vybudování ČOV a zavedení odpovídajících technologií. Těmito zdroji jsou v současnosti kromě rozpočtů dotčených obcí a měst, krajských rozpočtů, státního rozpočtu, rozpočtů jednotlivých resortů a fondů (např. MŽP, MMR, MZE, SFŽP) zejména fondy Evropské unie. Pro čerpání těchto prostředků se připravuje Operační program Životní prostředí, který určuje cíle a priority, na které bude poskytnuta evropská podpora. Schválit by jej měla vláda do konce tohoto roku, poté bude předložen ke schválení Evropské komisi. Předpokládá se, že první výzvy k podávání žádosti by tak mohly být oznámeny v průběhu první poloviny příštího roku.

Květa Halanová, členka Předsednictva Svazu, na semináři podala příklad spojení soukromého a veřejného sektoru při realizaci projektu modernizace a rekultivace skládky ve městě Jílovém u Prahy. Hlavním přínos partnerství veřejného a soukromého sektoru v tomto projektu spočívá v tom, že soukromý partner bude skládku rekultivovat, modernizovat a následně udržovat a provozovat za pro město přijatelných podmínek. Hlavní výhodou je, že město nebude muset skládku provozovat svými prostředky a zaměstnanci.

Rakouský zástupce ve svém příspěvku poukázal na to, že budování a rekonstrukce kanalizačních soustav nabízí mimo jiné skvělou příležitost, jak současně s ní budovat i moderní systémy komunikačních technologií (Internet, telekomunikace, metropolitní síť). Ve Vídni, kde je zachovalý systém kanalizačních stok, využívají tuto metodu i pro kontrolu způsobilosti kanalizační sítě a hledání závad. Maďaři zase informovali o problémech s environmentálním vzděláváním a výchovou spoluobčanů, což považují za základní kámen vybudování efektivních systémů nakládání s odpady a odpadními vodami. Veřejnost je zapojena do procesu soustavné péče a informování o stavu životního prostředí prostřednictvím různých programů (zejména osvětového charakteru), které zjišťují a reflektují jejich priority v životním prostředí. Citlivě např. vnímají bezpečnost, alternativní zdroje energie nebo dopravní situace. S obdobnými problémy v oblasti environmentální osvěty a výchovy se potýkají i v Rumunsku, kde je proces ekologizace chování obyvatelstva teprve v počátcích, lidé se učí třídit odpady, informují se o dopadech využívání chemikálií v zemědělství apod.

O projektu C2ENET

Účelem projektu C2ENET je analyzovat právo EU v oblasti životního prostředí a jeho promítnutí do zákonů o životním prostředí v partnerských státech projektu (Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko). Součástí je zhodnocení finančních, administrativních a technických dopadů na obce, které klade evropská legislativa. Výměna získaných informací probíhá formou seminářů a konferencí organizovaných v Rakousku, Maďarsku a ČR. Projekt je financován z prostředků Iniciativy Společenství INTERREG IIIB CADSES a z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Více se o projektu dovíte na internetových stránkách Svazu www.smocr.cz.

Pavel Drahovzal, drahovzal@smocr.cz 
Eva Maurová, maurova@smocr.cz


Projekt je spolufinancován
Evropskou unií


 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje