Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 106
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

25.11.2006 13:35

Odpadové hospodářství a jak ho řeší v Rakousku, Maďarsku a u nás

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2006 se ve městě Vsetín uskutečnil seminář o problematice odpadních vod a využití projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v této oblasti s prezentací praktických zkušeností. Seminář pořádalo městem Vsetín jako jednu z aktivit projektu C2ENET.

Hlavní nosné téma semináře se točilo kolem naplňování závazků vyplývajících z práva Evropských společenství v České republice, zejména splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, tedy odkanalizování aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“) nad 10 000 a nad 2 000, a to do konce roku 2010. Vsetínský region (Zlínský kraj) začal naplňovat tyto požadavky v souladu s krajským Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací již v roce 1999, kdy rozjel iniciativu, jež vyústila v realizaci projektu sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko „Čistá řeka Bečva“.

Projekt byl realizován ve třech etapách na třech tocích – Bečva, Senice a Rožnovská Bečva. Při tom probíhala a probíhá také intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) a jejich rekonstrukce a vybavování novými technologiemi (např. UV lampa a oxid chloričitý pro desinfekci odpadních vod). Pod jednu ČOV se sdružilo více aglomerací za účelem ekonomické úspornosti a vyšší efektivnosti a kvality čištění, popř. se vystavěly nové ČOV ve vytipovaných lokalitách, které se přizpůsobily krajinnému prostředí a tradici regionu. V regionu jsou vybudovány tři ČOV s kapacitou nad 40 000 EO (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí) a obyvatelé mají specifickou spotřebu vody nižší než celorepublikový průměr (93 l / osoba / rok, celorepublikový průměr je 100 / l / osoba / rok).

Pokud jde o zohlednění legislativy Evropské unie v českém právním řádu, pak prostřednictvím zvláštních právních předpisů (zejm. vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně veřejného zdraví) se zavádí takřka 100 % evropských norem v oblasti životního prostředí. Právní úprava této problematiky je vystavěna na principech stanovení závazných kritérií a norem pro zvláštní druhy vod (vody ke koupání, pitná voda, vody pro chov ryb atd.), integrované ochrany, nejlepší dostupné technologie, hospodárnosti, prevence a principu „znečišťovatel platí“ („polluter pays“). Pro naplňování podmínek daných evropskou legislativou, zejména směrnice o čištění městských odpadních vod, je třeba vytipovat předmětné lokality, vytvořit plán rozvoje vodovodů a kanalizací a v souladu s ním realizovat opatření naplňující směrnice a nařízení EU, vyškolit autorizované osoby působící v oblasti odpadních vod.

Jelikož datum, kdy se Česká republika zavázala splnit směrnici o čištění městských odpadních vod, se neustále blíží a od 1. ledna 2008 přestanou platit povolení vodoprávních úřadů pro vypouštění odpadních vod vydaných do 31. prosince 2001, připravuje Vsetín v rámci projektu C2ENET studii o dopadu této změny, která byla zavedena novelou vodního zákona č. 20/2004 Sb. Vsetín je aglomerací s cca 28 tisíci obyvateli, z nichž 80 % je napojeno na kanalizační soustavu.

Naplňování požadavků daných právním řádem v oblasti odpadového hospodářství hlídá Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), která dozoruje provoz ČOV nad 10 000 EO a nad 2 000 EO, stanovení a výměr poplatků za vypouštění odpadních vod a ukládá sankce za nedodržování povinností. Problémy při dodržování legislativy mají zejména malé obce – u třetiny z nich bylo při kontrole zjištěno porušení právních předpisů – které často nemají povolení k vypouštění odpadních vod a neměří kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod. Chyby byly zjištěny také v tom, že např. nepodávají poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku na následující rok, u poplatkových přiznání za uplynulý kalendářní rok atd. V takovýchto případech ČIZP ukládá pokuty v průměrné výši 30 000 Kč, přičemž 50 % z výnosu pokuty je příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů.

K tomu, aby česká města obce splnila požadavky na ně kladené, je třeba mít dostačující finanční zdroje na přípravu a realizaci projektů, především vybudování ČOV a zavedení odpovídajících technologií. Těmito zdroji jsou v současnosti kromě rozpočtů dotčených obcí a měst, krajských rozpočtů, státního rozpočtu, rozpočtů jednotlivých resortů a fondů (např. MŽP, MMR, MZE, SFŽP) zejména fondy Evropské unie. Pro čerpání těchto prostředků se připravuje Operační program Životní prostředí, který určuje cíle a priority, na které bude poskytnuta evropská podpora. Schválit by jej měla vláda do konce tohoto roku, poté bude předložen ke schválení Evropské komisi. Předpokládá se, že první výzvy k podávání žádosti by tak mohly být oznámeny v průběhu první poloviny příštího roku.

Květa Halanová, členka Předsednictva Svazu, na semináři podala příklad spojení soukromého a veřejného sektoru při realizaci projektu modernizace a rekultivace skládky ve městě Jílovém u Prahy. Hlavním přínos partnerství veřejného a soukromého sektoru v tomto projektu spočívá v tom, že soukromý partner bude skládku rekultivovat, modernizovat a následně udržovat a provozovat za pro město přijatelných podmínek. Hlavní výhodou je, že město nebude muset skládku provozovat svými prostředky a zaměstnanci.

Rakouský zástupce ve svém příspěvku poukázal na to, že budování a rekonstrukce kanalizačních soustav nabízí mimo jiné skvělou příležitost, jak současně s ní budovat i moderní systémy komunikačních technologií (Internet, telekomunikace, metropolitní síť). Ve Vídni, kde je zachovalý systém kanalizačních stok, využívají tuto metodu i pro kontrolu způsobilosti kanalizační sítě a hledání závad. Maďaři zase informovali o problémech s environmentálním vzděláváním a výchovou spoluobčanů, což považují za základní kámen vybudování efektivních systémů nakládání s odpady a odpadními vodami. Veřejnost je zapojena do procesu soustavné péče a informování o stavu životního prostředí prostřednictvím různých programů (zejména osvětového charakteru), které zjišťují a reflektují jejich priority v životním prostředí. Citlivě např. vnímají bezpečnost, alternativní zdroje energie nebo dopravní situace. S obdobnými problémy v oblasti environmentální osvěty a výchovy se potýkají i v Rumunsku, kde je proces ekologizace chování obyvatelstva teprve v počátcích, lidé se učí třídit odpady, informují se o dopadech využívání chemikálií v zemědělství apod.

O projektu C2ENET

Účelem projektu C2ENET je analyzovat právo EU v oblasti životního prostředí a jeho promítnutí do zákonů o životním prostředí v partnerských státech projektu (Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko). Součástí je zhodnocení finančních, administrativních a technických dopadů na obce, které klade evropská legislativa. Výměna získaných informací probíhá formou seminářů a konferencí organizovaných v Rakousku, Maďarsku a ČR. Projekt je financován z prostředků Iniciativy Společenství INTERREG IIIB CADSES a z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Více se o projektu dovíte na internetových stránkách Svazu www.smocr.cz.

Pavel Drahovzal, drahovzal@smocr.cz 
Eva Maurová, maurova@smocr.cz


Projekt je spolufinancován
Evropskou unií


 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje