Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Konference

13.06.2006 10:32

Energetická politika Evropské unie a úsporné využívání energií

Rakouský svaz měst na počátku měsíce května připravil pro partnery projektu C2ENET konferenci o úsporném využívání energií, která se uskutečnila v Innsbrucku.

Dlouhodobé prognózy využívání energií v celosvětovém a evropském měřítku bylo jedním z diskutovaných témat uvedené konference. Podle názoru zástupkyně Generálního ředitelství pro vědu a výzkum Evropské komise Marie Rosa Virdis musely být prognózy minulých let kvůli neustále se navyšujících cen ropy, majících samozřejmě i dopad na ceny energií, zásadním způsobem přepracovány. Do budoucna se očekává nárůst investic do budování nových rafinérií, zejména v Číně, jejíž spotřeba energií v závislosti na vysoce progresivním ekonomickém růstu stoupá, a taktéž ve Spojených státech. Cena ropy bude podle jejího názoru kolem roku 2010 kolísat na 40 dolarech / barel, pak však dojde znovu k růstu ceny, a to na 60 dolarů / barel. Hlavní příčinou bude stále větší poptávka, přírodní vlivy, např. hurikány v Karibském moři, které ovlivňují těžbu ropy zejména na ropných plošinách umístěných v moři, a také ukončování těžby ropy v některých oblastech (např. v Severním moři). Spotřebu ropy a její zpracování budou doprovázet vyšší emise CO2, jejímiž největšími producenty jsou země OECD a Čína. Ty dohromady vyprodukují mezi 62 % až 68 % veškerého celosvětového objemu emisí CO2. Ze statistických údajů je zajímavé, že dosud bylo spotřebováno cca 1 000 giga barelů ropy, téměř shodné množství, jaké bude ještě do budoucna možno využít.
 
Do roku 2050 se při výrobě elektrické energie v zemích Evropské unie předpokládá masivní nárůst využívání nukleárních a obnovitelných zdrojů, vedoucí k nižší poptávce po standardních surovinách, zejm. ropě a zemním plynu. Při výrobě energie jako takové se bude využívat takřka stejné množství ropy, radikálně však naroste objem jaderných a obnovitelných zdrojů a razantně se omezí spotřeba zemního plynu. Do strategie využívání fosilních zdrojů na výrobu energie samozřejmě zasáhnou i nové technologie, které přeneseně řečeno umožní „pokles“ využívání standardních zdrojů energie.
 
Pim Koegler, předseda Energy Network, pracovní skupiny pro energetická opatření při Radě evropských obcí a regionů (CEMR), zmínil stanovisko CEMR k Zelené knize k eneregtické úspornosti (2005) a Zelené knize k evropské strategii o bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti energií, obě vydávané Evropskou komisí. Jelikož členské státy Evropské unie podepsaly Kjótský protokol, vznikl v EU systém přerozdělování a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další související legislativa o využívání energií, včetně Zelené knihy o energetické úspornosti. Ta obsahuje návod, jak může EU dosáhnout až 20 %  úspor do konce roku 2020. CEMR je toho názoru, že je třeba stanovit pozdější termín s požadavkem na vyšší úspory, přičemž musí být dostatečným způsobem uznána role samospráv. A právě toto v evropské strategii znovu chybí. Požadavky na úsporné využívání energií je třeba důsledně promítnout do všech oblastí, které s tím souvisí (např. plánování). EU by měla samosprávám poskytnout podporu při prosazování energeticky úsporných opatření, při zajišťování informovanosti občanů, využívání způsobů dopravy méně škodlivých k životnímu prostředí a při odborném vzdělávání úředníků zabývajících se energetikou. Především je třeba klást důraz na partnerství mezi samosprávami a Evropskou unií, umožnit obcím a regionům říci, co je proveditelné a co by se mělo dít. Samosprávy jsou ochotny o tomto tématu hovořit, což potvrzuje množství realizovanýh projektů, kde však samozřejmě potřebují finanční a odbornou pomoc Evroské unie. Základní myšlenky o tom, jaká opatření mohou obce uplatňovat při využívání energií, a další spoustu praktických rad lze nalézt i v publikaci CEMR „Šetřete energií, zastavte změnu klimatu, ušetřete peníze“ (Save Energy, Save the Climate, Save Money).
 
V dalších příspěvcích se hovořilo např. o sanaci a zateplování panelových sídlišť v Maďarsku, prezentaci společností o nových modelech financování energeticky úsporných opatření, zavádění nových technologií při vytápění a svícení apod. Svými prezentacemi přispěli i zástupci dvou českých měst, Ing. Pavel Belza ze Zlína, který přednesl 2 příspěvky, jeden na téma "Zapojení města Zlína do programu EU Concerto" (projekt Energy in Minds) a druhý příspěvek „Energeticky úsporný projekt ve městě Zlín“ (zateplení školy) a člen zastupitelstva města Čelákovice Ing. Josef Šalda. Ten přispěl na téma „Jak řešit zásobování teplem v jednom menším českém městě?“.

Mgr. Pavel Drahovzal
Bc. Eva Maurová
Projekt je spolufinancován EU

 
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje