Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

13.12.2017 10:35

Především na dopravu, sociální oblast a spolupráci by měly jít dotace v budoucím programovém období. Vyplynulo to z analýzy potřeb měst a obcí

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude tak třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Z rozsáhlého průzkumu mimo jiné vyplynulo, že mezi nejvíce pociťované problémy patří přetíženost dopravou, parkování a stav komunikací. Velká města zdůrazňují nedostatek kvalifikovaných pracovníků a sociální vyloučení, menší obce naopak dostupnost pracovních příležitostí a služeb. Za nejdůležitější faktor ovlivňující budoucí rozvoj považují města a obce stárnutí populace. Podle většiny samospráv s řešením problémů v území významně pomáhá meziobecní spolupráce.

Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály a bariéry rozvoje. Šetření, které se konalo od dubna do října letošního roku, se zúčastnilo 732 měst a obcí.

Podle profesora Luďka Sýkory z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z analýzy mimo jiné vyplynulo, že městské a obecní samosprávy za úspěchy považují revitalizaci částí měst, zejména náměstí, sídlišť a starých průmyslových areálů, výstavbu a modernizaci škol, kulturních institucí či sportovních center, opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků, služby pro obyvatelstvo a veřejnou dopravu. „Mezi hlavní problémové oblasti pojmenované městy patří dopravní přetíženost, parkování, stav silnic, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a sociálně vyloučené lokality,“ říká Luděk Sýkora a dodává: „Menší obce naopak akcentují nedostatek pracovních příležitostí. Za zásadní faktor budoucího rozvoje města a obce považují stárnutí obyvatel. Jistá polarita se přitom projevuje mezi menšími obcemi. V periferních polohách se v důsledku vylidňování snižuje poptávka po službách a obce mají těžkosti s jejich zajištěním. Na druhé straně existují velmi dynamicky se rozvíjející městské oblasti, kde rychle přibývá obyvatel, což vede k poptávce po službách a obce řeší jejich nedostatečnou kapacitu.“

Aby se bariéry zjištěné v analýze překonaly, obce navrhují, jak rovněž vyplynulo ze šetření, lépe nastavit systém financování měst a obcí v rámci rozpočtového určení daní a také systém dotací. Také by se měla snížit administrativní zátěž samospráv a zvýšit součinnost institucí. Podpora by měla především směřovat do zlepšení infrastruktury, zejména té dopravní. Dále pak do služeb pro občany. Podporu ekonomického rozvoje a podnikání zdůrazňují hlavně velká města. Rovněž je třeba vhodně využívat pozemky a nemovitosti ve vlastnictví měst či obcí, zlepšit místní spolupráci a komunikaci.

Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátora Karlových Varů Petra Kulhánka mají zjištění z analýzy sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR ve vztahu k Evropské unii. „Výsledky analýzy budou podkladem pro vyjednávání s centrálními orgány České republiky o národních intervencích, tedy v souvislosti s národními dotační tituly,“ říká Petr Kulhánek a dodává: „Zároveň budeme potřeby českých obcí tlumočit na evropské úrovni prostřednictvím našeho zapojení v Radě evropských obcí a regionů (CEMR), což je evropská střešní organizace sdružující národní asociace měst, obcí a regionů, a prostřednictvím české delegace do Evropského výboru regionů.“

Z analýzy také vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci. Vede totiž k územnímu rozvoji, může komplexně řešit problémy, navazovat a udržovat sousedské vztahy. Pro obce je přitom klíčová spolupráce na základě dobrovolnosti. Tedy zespoda, kdy obce využívají existující vztahy a zkušenosti, geografickou blízkost a také velikostní podobnost. To byl ostatně jeden z důvodů, proč Svaz měst a obcí jako první v České republice realizoval projekt na podporu meziobecní spolupráce (MOS), na který aktuálně navazuje svazový projekt Centra společných služeb (CSS), financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Podle náměstka ministryně pro místní rozvoj pověřeného řízením sekce regionálního rozvoje Davida Koppitze se stát víc než dřív snaží obcím naslouchat. „Objem evropských peněz se v dalším programovém období významně sníží, o to důležitější je soustředit se na nejsilnější věcné priority,“ říká David Koppitz a dodává: „Výsledky analýzy potřeb měst a obcí jsou jedním z podkladů pro Strategii regionálního rozvoje, kterou v současné době připravujeme. Návrhová část by měla být hotova do poloviny příštího roku, část implementační, která popíše způsoby naplňování celé strategie, odpovědnosti a zdroje na realizaci konkrétních opatření, v pololetí druhém. Ve čtvrtém kvartálu 2018 bychom pak chtěli spustit připomínkové řízení a po nalezení široké shody předložit celý materiál vládě.“

Ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora připomíná, že evergreenem, který řeší města a obce, je i podle výsledků rozsáhlého šetření rostoucí administrativní zátěž. Netýká se pouze samospráv, ale také podnikatelských subjektů, škol apod. „Protože operativa vyžaduje stále víc času, města a obce ho mají méně na skutečné strategické řízení, i když integrované nástroje jsou vnímány jejich nositeli pozitivně a představují významný posun ve strategickém řízení rozvoje území,“ říká Tomáš Sýkora a dodává: „Analýza také říká, že by se měla výrazně zvýšit flexibilita veřejné správy včetně nastavení dotací. Aktuálně totiž neodpovídá vysoké dynamice změn ve společnosti. Průzkum rovněž potvrdil, že napříč veřejnou správou dostatečně nefunguje koncepční přístup k řešení problémů. Chybí dlouhodobá závaznost jednotlivých politik a strategií, účastníci průzkumu také zmiňovali odtrženost pracovníků centrálních orgánů od praktického života.“

Analýzu potřeb měst a obcí podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. Finální výsledky průzkumu by měly být zveřejněny do konce roku 2018. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno

Naši partneři

 

 

Kalendář

26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
17. května 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora měst

Třeboň
 
17. května 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Třeboň
 
17. - 18. května 2018

Rada Svazu

Třeboň
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje