Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

24.07.2017 08:28

Ohrazení proti článku Rekonstrukce státu v LN

Ohrazuji se proti článku, který vyšel v Lidových novinách 13. července 2017.  Autor z platformy Rekonstrukce státu Václav Zeman v něm Svaz měst a obcí ČR, organizaci hájící téměř 2 700 českých měst a obcí, nabádá, aby raději šetřila své prostředky a neupozorňovala na neústavnost zákona o registru smluv a předpisů umožňujících rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Rád bych proto uvedl některé zavádějící informace na pravou míru.

Nejdříve fakta

Zdaleka nejsme jediní, kdo upozorňuje na skutečnost, že se městské firmy dostávají v důsledku povinného uveřejňování obchodních smluv v registru do nerovného postavení v hospodářské soutěži, a uvedený zákon je tak s vysokou pravděpodobností neústavní. Stejně jako se mohli seznámit všichni poslanci, také autor by si měl přečíst například stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z března 2016, které nám dává za pravdu. Ústavní soud navíc v těchto dnech potvrdil, že povinnost poskytovat informace (a tedy i smlouvy) podle zákona o svobodném přístupu k informacím se na státem/obcemi spoluvlastněné společnosti, jejichž cílem je podnikání za účelem dosahování zisku, nevztahuje. Tím padl hlavní argument zastánců zákona o registru smluv, že nepřináší nic nového.

Autor se navíc snaží navodit dojem, že Ústavní soud již zákon z hlediska ústavnosti posuzoval, stejně tak navrhované rozšíření pravomocí NKÚ. Musím upozornit, že Ústavní soud posuzuje soulad se zákony až po jejich přijetí! V případě zákona o registru smluv tak zatím neučinil, v případě rozšíření působnosti NKÚ tak ani učinit nemohl, neboť předběžná kontrola ústavnosti zákonů Ústavním soudem u nás neexistuje. A pokud jde o vyjadřování se k ústavnosti zákonů během procesu jejich schvalování, tak ze své praxe vím, že soudci jsou v tomto velmi zdrženliví. Předcházejí tak případnému nařčení z podjatosti.

Tvrzení o zvýhodněném postavení městských firem je naprostý nesmysl. Pokud by se ukázalo, že proběhla záchrana podniku ze strany státu/územních samosprávných celků, představovala by nedovolenou veřejnou podporu. Stejně je to i s tvrzením o neexistenci konkurence městských firem. Aby město vůbec mohlo zadat zakázku své vlastní společnosti mimo režim zákona, tak jedině v případě, že tato společnost neposkytuje služby téměř nikomu jinému, a tedy se v podstatě neúčastní soutěže.

Nedejte na dojmy

Stále marně voláme po tom, aby se kontroly nepřekrývaly, každá kontrolovala úplně něco jiného a nepřidělávaly další administrativu. Kdyby si autor přečetl vládou schválenou Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, která existenci duplicit v kontrolách a náročnost právě těch od NKÚ potvrzuje, nic takového by nemohl napsat. V praxi to vypadá asi tak, jako když máte hodinu angličtiny, kde se probere vše. Pak vás raději ještě jiný učitel přezkouší ze slovíček, přičemž zjistí, že ten předchozí vás zkoušel podle jiné metodiky a že jste se to vlastně celé učil špatně. Načež přijde třetí učitel a ten vás přezkouší jen z části slovíček. Na závěr přitom prohlásí, že on celou výuku pojímá jinak a že názory předchozích učitelů ho nezajímají.

Očekává-li autor od změn pravomocí NKÚ skandální odhalení nedostatků v hospodaření obcí, tak jej asi zklamu. Pokud by nešetřil na právnících, jako tak blahosklonně radí nám, poradil bych mu, aby si nechal vyložit zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zjistil by, že obec je povinna si každoročně nechat přezkoumat hospodaření a to krajským úřadem případně auditorem, přičemž nad výkonem přezkumu bdí Ministerstvo financí. Výslednou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření je obec samozřejmě povinna zveřejnit. Pokud jde o nezávislost provedeného auditu (kontroly), mohu autora ujistit, že obecní zastupitelstva nejmenují ani ředitele krajského úřadu ani ministra financí!

Upozornění na rozpor těchto norem s Evropskou chartou místních samospráv (konkrétně s čl. 8 odst. 2) a na závazky České republiky, které má jakožto právní stát dodržovat, není třeba znovu vysvětlovat. Lze k tomu snad jen doplnit, že orgány Rady Evropy se již v minulosti možným zásahem do uvedeného ustanovení zabývaly.

 

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Svaz ctí závazek vůči pravdě a faktům. Snaží se proto nejen poslance upozorňovat na jednostranné a bohužel leckdy velmi pochybné informace ze stran podporovatelů právních norem. Kdyby se pan Zeman seznámil s množstvím kontrolních mechanismů, kterým nakládání s prostředky obce podléhá, nic takového by s klidným svědomím nemohl napsat.

František Lukl,
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

7. - 9. listopadu 2018

"Strong Communities for a Citizens´ Europe"

Vídeň
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. listopadu 2018 09:30-16:00

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Praha 2, budova MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 9:00 - 16:00
29. listopadu 2018 10:00-13:00

Dopravní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. prosince 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje