Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 188
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 28
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 10
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

MEPCO

 

Vznik a poslání 

Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO) bylo založeno v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a VNG International – Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst.

Jeho posláním je podporovat zejména místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a při jejich zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ. MEPCO se dlouhodobě snaží nabízet české zkušenosti v oblasti dobrého vládnutí také v rozvojových oblastech převážně jihovýchodní a východní Evropy.

Projekty v České republice

V tuzemsku MEPCO jako první v ČR úspěšně zavedlo systém řízení strategie pomocí metody BSC ve městě Vsetín, nyní v zavádění metody pokračuje v dalších organizacích. Bylo zpracovatelem integrovaných plánů rozvoje několika měst a také řady strategických dokumentů spjatých s čerpáním evropských dotací.

V současné době MEPCO realizuje městské projekty zaměřené na zavádění Smart Administration s využitím prostředků ESF. Je také jedním z řešitelů projektu Vzdělaný zastupitel, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Dílna kompetencí Magistrátu města Most, 2010-2012 (Statutární město Most, městský rozpočet/ESF)

Cílem projektu je zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Most prostřednictvím aplikace kompetenčního modelu. Projekt dále umožní provedení kompetenčního auditu ve vazbě na procesy nastavení plánů vzdělávání a vytvoření tzv. zaměstnaneckých karet. Prostřednictvím objektivizovaného přístupu k rozvoji a hodnocení zaměstnanců dochází k přesnějšímu a kvalitnějšímu nastavení vzdělávacích plánů pro zaměstnance. To kromě samotné vzdělanostní úrovně pozitivně ovlivňuje i jejich spokojenost a motivaci.

Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště, 2010-2013 (Město Uherské Hradiště, městský rozpočet/OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Záměrem projektu je rozvoj procesů strategického plánování s důrazem na využití metody řízení kvality Balanced Scorecard (BSC). V praxi to představuje zejména provedení analýzy současného stavu ve vazbě na strategický proces, tvorbu metodiky a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města spolu s nastavením odpovídajících indikátorů, jako i implementaci technické podpory. Součástí projektu jsou také související vzdělávací aktivity pro vedoucí odborů, volené představitele a jednotlivé uživatele.

Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice, 2010-2013 (SMO ČR, SMO/ESF)

Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacího programu a zprovoznění systému komplexních služeb pro zvýšení efektivity, transparentnosti a kvality rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí. Hlavní cílovou skupinou jsou místní zastupitelé. Mezi hlavní projektové aktivity patří zejména příprava a realizace školení pro zastupitele (včetně e-learningových a on-line kurzů), zřízení a provoz informačně-poradenského centra pro zastupitele nebo vytvoření platformy pro sdílení dobré praxe.

 

Mezinárodní projekty

Na poli mezinárodních projektů je MEPCO aktivní již od svého založení. Ve svých počátcích se jeho odborníci účastnili například řízení Fondu pro reformu veřejné správy (PHARE) při Ministerstvu vnitra Rumunska. V rámci mezinárodního projektu LARA Toolbox v programu INTERACT pak přispívali ke schopnosti obcí nacházet vhodná projektová témata a čerpat prostředky z evropských fondů.

Aktuálně je MEPCO zodpovědné za řízení účasti českých partnerů ve třech projektech spolufinancovaných z OP Nadnárodní spolupráce v celkovém objemu zhruba 6,5 milionu euro. Aktivity jsou zaměřeny na podporu podnikání na úrovni měst, místní politiku zaměstnanosti, migraci či spolupráci vysokých škol s inovačními podniky.

V příhraničním projektu PRO 2013+ MEPCO analyzuje potenciál česko-rakouské spolupráce různých aktérů v kraji Vysočina a vytváří tak cenný podklad pro programové období 2014-2020.

Společně se Svazem měst a obcí je MEPCO nositelem jednoletého rozvojového projektu v Moldavsku, jehož cílem je přispět k efektivní decentralizaci tamní veřejné správy, posílit roli měst a obcí při výkonu samosprávy a rozvíjet platformu řízenou moldavskou asociací měst CALM.

MEPCO několikrát do roka organizuje studijní cesty do České republiky pro představitele měst, asociací, neziskových organizací či ministerstev. Tyto a jiné mezinárodní aktivity jsou z velké části financovány Českým svěřeneckým fondem OSN, programem EuropeAid, případně dalšími donory.

Přehled významných projektů (klient, donor):

 

Zvyšování kapacity Kongresu místních samospráv v Moldavsku (CALM) – přenos české zkušenosti, 2011-2012 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem projektu je přenesení českých zkušeností v oblasti řízení asociace místních samospráv. V průběhu týdenní studijní stáže v ČR a tří seminářů v Moldavsku představí čeští experti svým moldavským kolegům dobrou praxi v oblasti reformy veřejné správy a decentralizace v ČR a roli Svazu měst a obcí České republiky v tomto procesu.

PRO 2013+, Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina, 2011-2013 (Kraj Vysočina, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko)

Projekt Analýza sítí a potenciálů kraje Vysočina v sobě zahrnuje tři fáze zpracování. V rámci první fáze – analýza sítí – budou identifikovány sítě přeshraničního charakteru v krajích Vysočina a Dolní Rakousko, které realizují aktivity trvalejšího charakteru (např. v oblasti hospodářství, pracovního trhu, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, kultury apod.). Následně bude proveden jejich kvalitativní průzkum formou dotazníkového šetření a zpracována analýza v českém a německém jazyce. Druhá fáze – analýza potenciálů – bude vycházet ze zjištění v první fázi a v jejím rámci bude zpracována SWOT analýza přeshraniční spolupráce v regionu a budou navrženy strategické zásady a klíčové projekty přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020. Třetí fáze představuje zpracování závěrečné zprávy a sjednocení výsledků práce s ostatními zhotoviteli z Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje.

Re-Turn – Regiony těžící z navracejících se migrantů, 2011-2014 (Rekvalifikační a informační centrum Most, IOM Praha, OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa)

Projekt Re-Turn má dva hlavní cíle. Na jedné straně se snaží vyhledat a přilákat zpět ty migranty, kteří odešli z chudších regionů do bohatších evropských zemí za prací. Na druhé straně je jeho cílem využít potenciál a nové dovednosti již navrátivších se migrantů k rozvoji jejich domovských regionů. V průběhu projektu budou nejprve zmapovány migrační toky ve střední Evropě a bude vytvořena internetová platforma s vizualizacemi těchto trendů. Následně budou vyvinuty a otestovány nástroje a služby usnadňující integraci navrátivších se migrantů (one-stop-shop, rekvalifikační kurzy aj.) a na závěr bude zpracována nadnárodní strategie a přijat společný akční plán, který usnadní implementaci nástrojů vyvinutých v předchozích fázích projektu.

Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji, 2010-2012 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

Cílem projektu je vybudovat regionální tematickou síť s národním i mezinárodním přesahem, která prostřednictvím výměny zkušeností se zahraničními partnery z Nizozemska a Velké Británie vytvoří sborník procesních inovací v následujících oblastech: poradenská práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, příprava programů pro cílovou skupinu, spolupráce při řešení postavení cílových skupin na trhu práce a úlohy místní samosprávy při tvorbě koordinovaných programů a procesů pro cílové skupiny. Primární cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci úřadů práce, městských úřadů a magistrátů a NNO – tedy poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji. Sekundární cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Přenos českých zkušeností a znalostí v oblasti dobrého místního vládnutí za účelem posílení efektivity a demokratičnosti obecních zastupitelstev v Černé Hoře, 2010-2011 (UNDP Český svěřenecký fond)

Cílem 11měsíčního projektu bylo posílení efektivity, demokratického fungování a aktivní role černohorských zastupitelstev prostřednictvím přenesení dobré praxe z České republiky v oblasti místní samosprávy. V rámci projektu proběhly následující aktivity: zhodnocení služeb poskytovaných zastupitelstvům, identifikace relevantních zahraničních zkušeností, vytvoření sady školicích modulů, organizace školení a seminářů, organizace dvou studijních cest do ČR pro černohorské starosty a tajemníky městských úřadů, zmapování materiálových potřeb zastupitelstev a zpracování závěrečné zprávy.

 

Kontakt

 

MEPCO – Mezinárodní poradenské centrum obcí
Spálená 108/51
110 00 Praha 1
tel: +420 736 780 126
www.mepco.cz

 

18. července 2018

Akreditace MEPCO

Akreditace MEPCO

Společnost MEPCO, s.r.o., splnila podmínky Ministerstva vnitra a byla jí udělena akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky - "Strategické a projektové řízení v prostředí veřejné správy" a současně získala akreditaci jako "vzdělávací instituce".

 
21. března 2018

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

MEPCO realizuje projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316 v rámci OP Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice genderové nerovnosti prostřednictvím gender auditu a poskytnout návrhy kroků, které povedou k jejímu odstranění. Projekt nabízí zapojení obecním/městským úřadům, které mohou realizovat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku.

 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje