Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

27.01.2012 14:36

Jaké je role místních samospráv a partnerské spolupráce měst v novém programu Evropa pro občany 2014 -2020?

V návaznosti na návrh Evropské komise programu Evropa pro občany 2014 -2020 se dostáváme k tomu, jak a v jaké míře nový program bude podporovat aktivity měst a obcí, především jejich projekty partnerské spolupráce měst, které v současném programu Evropa pro občany tvoří jeden z nedůležitějších pilířů s vyčleněným rozpočtem 45% (cca 96 mil EUR). 

Procházíme-li textem návrhu překvapí nás zjištění, že zde naprosto chybí zdůraznění role obcí a měst v oblasti zapojování občanů do veřejného života a v posilování občanského uvědomění. Přitom obce a města mají esenciální roli pro posilování občanské zodpovědnosti jak vůči své obci, státu, tak vůči Evropské unii. Návrh naprosto zapomíná na fakt, že obce a města mají ke svým občanům přirozeně nejblíže a mohou srozumitelně a názorně ukázat vliv evropských politik na běžný život. A nezastupitelnou roli zde hraje také partnerská spolupráce měst, jako naprosto přirozený nástroj mezinárodní spolupráce, který během dlouhé doby své existence dokázal svou užitečnost v oblasti porozumění mezi národy a kulturami, v předávání zkušeností ze všech oblastí života obce a občanů a v rozvoji obcí a v posilování integrace Evropy, a tím i její větší politické a ekonomické soudržnosti. A zde zaráží druhý nedostatek návrhu – termín town-twinning je zmíněn pouze jednou a to ve výčtu aktivit, které program bude také podporovat.

Můžeme se jen ptát – je to záměrné opomenutí nebo jen nedostatečné uvědomění si důležitosti samospráv a partnerské spolupráce měst jako nástroje tohoto programu? Tisíce obcí a měst v Evropě jsou  zapojeny do partnerské spolupráce měst, je to tisíce a tisíce jednotlivých aktivit a miliony osobních kontaktů, které tvoří kamínky mozaiky pevného základu Evropské unie a Evropy v širším slova smyslu. Je to nástroj nejen pro demokratickou integraci, ale i ekonomický rozvoj Evropy. Je to opravdu tak málo významné hnutí, že nestojí za to je zdůraznit v jediném nástroji, který je podporuje?

V ideovém rámci návrhu programu je patrná tendence odklonu od malých projektů k velkých nadnárodním projektům se zapojením více partnerů s odůvodněním, že to efektivněji dosáhne cíle, tj. vyšší angažovanosti občanů ve věcech EU. Je to opravdu efektivní metoda, která tyto velké projekty dostane k občanům žijící svůj život ve městech a obcích a zvýší jejich schopnost podílet se na tvorbě politik EU?

Program chce větší spolupráci mezi různými subjekty v místním a regionálním životě a naklade důraz na žadatele grantu, nýbrž na obsah a zaměření projektu. Svaz měst a obcí podporuje větší synergii mezi obcemi a občanskými organizacemi na místní úrovni a jejich intenzivnější spolupráci na společných projektech. Je to ku prospěchu věci, pokud se do projektů partnerské spolupráce měst nebo do projektů občanských organizací zapojí veřejné  i občanské subjekty, občanská sdružení a spolky (však tato spolupráce již nyní mnohde  existuje), protože to povede k  větší efektivitě výstupů a zajistí dlouhodobý a širší dopad projektů.

Co se týče finanční alokace na projekty partnerské spolupráce měst, celková výše finančních prostředků v návrhu Evropské komise je významně nižší oproti současnému období, a to o cca 21 mil EUR na navrhovaných 62,9 mil. EUR. Program redukuje na minimum podporu jednorázových setkání občanů, které jsou velmi oblíbené především menšími městy a obcemi, a to o 50 mil. EUR! Naopak vyšší rozpočet získaly víceleté projekty sítí partnerských měst s navýšením o 28,7 mil EUR 

Jak již z výše uvedeného textu vyplývá, Svaz měst a obcí ČR má několik zásadních připomínek k novému návrhu programu Evropa pro občany 2014 – 2020, které Svaz uplatnil při připomínkování Rámcové pozice České republiky k tomuto programu. Jedná se o tyto zásadní připomínky:

  1. Svaz měst a obcí ČR v návrhu programu Evropa pro občany postrádá zohlednění role samospráv a partnerské spolupráce měst a obcí v oblasti posilování evropského občanství a angažovanosti občanů v politických procesech Evropské unie.
  1. Žádáme, aby program Evropa pro občany 2014 - 2020 jasně specifikoval finanční alokaci pro projekty v rámci partnerské spolupráce měst v programu, ať už je žadatelem město/obec nebo občanská organizace, a aby finanční alokace na tyto projekty zůstala ve výši současného programu Evropa pro občany, tj. 45% celkové alokace programu
  1. Žádáme, aby navýšení alokace finančních prostředků na aktivitu Setkání občanů v rámci Akce 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.
     
  2. V návrhu budoucího programu Evropa pro občany není dostatečně zdůrazněno, že nejdůležitější cílovou skupinou programu jsou občané Evropské unie, ke kterým všechny aktivity programu mají směřovat.

Připomínky ad 1 a ad 2 byly v připomínkovém řízení zohledněny a do Rámcové pozice České republiky zapracovány. Svaz bude samozřejmě nadále sledovat schvalovací proces nového programu a bude dále prosazovat zachování podpory town-twinningovým aktivitám, které jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů evropské integrace a zapojování občanů do veřejného života.

 

Zpracovala: Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje