Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

27.01.2012 14:36

Jaké je role místních samospráv a partnerské spolupráce měst v novém programu Evropa pro občany 2014 -2020?

V návaznosti na návrh Evropské komise programu Evropa pro občany 2014 -2020 se dostáváme k tomu, jak a v jaké míře nový program bude podporovat aktivity měst a obcí, především jejich projekty partnerské spolupráce měst, které v současném programu Evropa pro občany tvoří jeden z nedůležitějších pilířů s vyčleněným rozpočtem 45% (cca 96 mil EUR). 

Procházíme-li textem návrhu překvapí nás zjištění, že zde naprosto chybí zdůraznění role obcí a měst v oblasti zapojování občanů do veřejného života a v posilování občanského uvědomění. Přitom obce a města mají esenciální roli pro posilování občanské zodpovědnosti jak vůči své obci, státu, tak vůči Evropské unii. Návrh naprosto zapomíná na fakt, že obce a města mají ke svým občanům přirozeně nejblíže a mohou srozumitelně a názorně ukázat vliv evropských politik na běžný život. A nezastupitelnou roli zde hraje také partnerská spolupráce měst, jako naprosto přirozený nástroj mezinárodní spolupráce, který během dlouhé doby své existence dokázal svou užitečnost v oblasti porozumění mezi národy a kulturami, v předávání zkušeností ze všech oblastí života obce a občanů a v rozvoji obcí a v posilování integrace Evropy, a tím i její větší politické a ekonomické soudržnosti. A zde zaráží druhý nedostatek návrhu – termín town-twinning je zmíněn pouze jednou a to ve výčtu aktivit, které program bude také podporovat.

Můžeme se jen ptát – je to záměrné opomenutí nebo jen nedostatečné uvědomění si důležitosti samospráv a partnerské spolupráce měst jako nástroje tohoto programu? Tisíce obcí a měst v Evropě jsou  zapojeny do partnerské spolupráce měst, je to tisíce a tisíce jednotlivých aktivit a miliony osobních kontaktů, které tvoří kamínky mozaiky pevného základu Evropské unie a Evropy v širším slova smyslu. Je to nástroj nejen pro demokratickou integraci, ale i ekonomický rozvoj Evropy. Je to opravdu tak málo významné hnutí, že nestojí za to je zdůraznit v jediném nástroji, který je podporuje?

V ideovém rámci návrhu programu je patrná tendence odklonu od malých projektů k velkých nadnárodním projektům se zapojením více partnerů s odůvodněním, že to efektivněji dosáhne cíle, tj. vyšší angažovanosti občanů ve věcech EU. Je to opravdu efektivní metoda, která tyto velké projekty dostane k občanům žijící svůj život ve městech a obcích a zvýší jejich schopnost podílet se na tvorbě politik EU?

Program chce větší spolupráci mezi různými subjekty v místním a regionálním životě a naklade důraz na žadatele grantu, nýbrž na obsah a zaměření projektu. Svaz měst a obcí podporuje větší synergii mezi obcemi a občanskými organizacemi na místní úrovni a jejich intenzivnější spolupráci na společných projektech. Je to ku prospěchu věci, pokud se do projektů partnerské spolupráce měst nebo do projektů občanských organizací zapojí veřejné  i občanské subjekty, občanská sdružení a spolky (však tato spolupráce již nyní mnohde  existuje), protože to povede k  větší efektivitě výstupů a zajistí dlouhodobý a širší dopad projektů.

Co se týče finanční alokace na projekty partnerské spolupráce měst, celková výše finančních prostředků v návrhu Evropské komise je významně nižší oproti současnému období, a to o cca 21 mil EUR na navrhovaných 62,9 mil. EUR. Program redukuje na minimum podporu jednorázových setkání občanů, které jsou velmi oblíbené především menšími městy a obcemi, a to o 50 mil. EUR! Naopak vyšší rozpočet získaly víceleté projekty sítí partnerských měst s navýšením o 28,7 mil EUR 

Jak již z výše uvedeného textu vyplývá, Svaz měst a obcí ČR má několik zásadních připomínek k novému návrhu programu Evropa pro občany 2014 – 2020, které Svaz uplatnil při připomínkování Rámcové pozice České republiky k tomuto programu. Jedná se o tyto zásadní připomínky:

  1. Svaz měst a obcí ČR v návrhu programu Evropa pro občany postrádá zohlednění role samospráv a partnerské spolupráce měst a obcí v oblasti posilování evropského občanství a angažovanosti občanů v politických procesech Evropské unie.
  1. Žádáme, aby program Evropa pro občany 2014 - 2020 jasně specifikoval finanční alokaci pro projekty v rámci partnerské spolupráce měst v programu, ať už je žadatelem město/obec nebo občanská organizace, a aby finanční alokace na tyto projekty zůstala ve výši současného programu Evropa pro občany, tj. 45% celkové alokace programu
  1. Žádáme, aby navýšení alokace finančních prostředků na aktivitu Setkání občanů v rámci Akce 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.
     
  2. V návrhu budoucího programu Evropa pro občany není dostatečně zdůrazněno, že nejdůležitější cílovou skupinou programu jsou občané Evropské unie, ke kterým všechny aktivity programu mají směřovat.

Připomínky ad 1 a ad 2 byly v připomínkovém řízení zohledněny a do Rámcové pozice České republiky zapracovány. Svaz bude samozřejmě nadále sledovat schvalovací proces nového programu a bude dále prosazovat zachování podpory town-twinningovým aktivitám, které jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů evropské integrace a zapojování občanů do veřejného života.

 

Zpracovala: Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje