Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

03.09.2019 11:25

Přehled aktuálních dotačních titulů MŽP pro města a obce

O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019.

Více informací zde nebo zde

 

Výzva č. 5/2019: Veřejné osvětlení v CHKO

zde

 

Příjem žádostí: 1.9.2019 - 31.10.2019 Alokace: 30 000 000  Kč

Obce v chráněných krajinných oblastech mohou požádat o dotaci až 2 miliony korun na rekonstrukci veřejného osvětlení. Moderní světelné zdroje jsou šetrnější pro obyvatele i okolní přírodu a současně spotřebovávají méně energie.

Seznam dotčených obcí a měst (týká se řady realizátorů MA21!) najdete spolu s dalšími informacemi  a dokumenty ke stažení zde 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Program slouží zejména na adaptaci na změnu klimatu a boji proti suchu, podporuje širokou škálu opatření pro zadržení vody v krajině, ale také proti invazním druhům.

Pro externí žadatele byla vyhlášena Výzva č. 2/2019. Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Žadatelé mohou žádat na opatření v rámci podprogramů pro adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu (č. 115D174, 115D175 a 115D176). Způsobilými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

V rámci programu jsou poskytovány investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 tis. Kč na lesní a nelesní opatření a 1 mil. Kč na vodní opatření.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je externími žadateli, mezi něž patří například obce, fyzické osoby či nestátní neziskové organizace, hojně využívaný a tradiční ekonomický nástroj pro péči o přírodu a krajinu. Během předchozího období programu bylo realizováno přes 1000 projektů za cca 130 mil. Kč. Nejčastěji byla podporována opatření vedoucí k zadržení vody v krajině a obnově ekologické stability (adaptaci na změnu klimatu), např. výsadby dřevin, remízů, alejí, tvorba tůní, mokřadů a dalších krajinných prvků.

Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Další informace a přílohy ke stažení najdete zde 

Ještě měsíc mohou kraje, města a obce žádat o dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem. Ze 100 milionů korun určených na rozvoj elektromobility je ještě k dispozici 40 procent prostředků, a to do 30. září, kdy výzva č.11/2018 Národního programu Životní prostředí skončí.

 

Více informací zde

 

 

Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Příjem žádostí: 1.11.2019 - 31.1.2020 Alokace: 2 500 000 000  Kč

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

Na co můžete dotaci získat

·         Výstavba kanalizace

·         Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)

·         Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

·         Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody

·         Výstavba úpraven vody

·         Posílení akumulace pitné vody

Kdo může žádat

·         Obce a města

·         Dobrovolné svazky obcí

·         Městské části hl. města Prahy

·         Příspěvkové organizace

·         Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

·         Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Obchodní společnosti, příspěvkové organizace, zájmová sdružení musí být zároveň vlastníkem kanalizace nebo vodovodu.

Výše příspěvku

·         Až 63,75 % z celkových způsobilých výdajů

·         Pro samostatně podané projekty zaměřené na zlepšení dodávek pitné vody je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt

 

Termíny Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2019, Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2020, Termín realizace projektů: 31. 12. 2024

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

·         Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí Oddělení II Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 384, e-mail: marketa.kaislerova@sfzp.cz

·         Ing. Daniela Floriánková, vedoucí Oddělení I Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 531, e-mail: daniela.floriankova@sfzp.cz

·         Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod, tel.: + 420 267 994 345, e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz

 

Jak podat žádost: elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy musí být podány nejpozději do 3 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.

Dokumenty ke stažení: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70

 

Výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

zde více informací

Příjem žádostí: 2.9.2019 - 30.9.2019 Alokace: 10 000 000  Kč

V nové dotační výzvě nabízíme 10 milionů korun na podporu informačních a osvětových kampaní, které se zaměří na ochranu ovzduší, klimatu nebo předcházení vzniku odpadů a současně přispějí k zapojení ochrany přírody a životního prostředí do běžného života lidí.

 

Na co můžete dotaci získat: na realizaci osvětových kampaní, informačních projektů, motivačních soutěží a jiných osvětových aktivit, které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky do ochrany životního prostředí. Projekty musí být zaměřeny na jedno z těchto témat:

Čisté ovzduší

·         Jak topit úsporně a ekologicky

·         Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

Ochrana klimatu

·         Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu

·         Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

Nakládání s odpady

·         Podpora a propagace bezobalového nakupování

·         Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro

·          

Výše příspěvku

·         2 – 5 mil. Kč

·         Až 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Termíny

1. kolo – předkládání projektových námětů
Zahájení příjmu projektových námětů: 2. 9. 2019
Ukončení příjmu projektových námětů: 30. 9. 2019

2. kolo – podání žádostí
Nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k předložení žádosti.

Termín realizace projektů: 31. 12. 2022

Kontaktní osoba pro tuto Výzvu : Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Jak podat žádost: elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP) Tištěné přílohy musí být podány nejpozději do 15 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.

Dokumenty ke stažení: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=71

Seznam výzev, ze kterých lze financovat chytrá řešení. Jsou zde uvedeny již probíhající, ale hlavně nové výzvy, které jsou podbarveny žlutě.

 https://mmr.cz/cs/Microsites/SC/Zdroje-financni-podpory

 

 

 

 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje