Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Zahraniční spolupráce

20.12.2016 14:45

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) pořádalo vícedenní seminář pro vybrané zástupce ze zemí Východního partnerství zaměřený na administrativní reformy na místní a regionální úrovni, na kterém se aktivně podílela Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu měst a obcí ČR.

Seminář, který pořádá každoročně MZV v rámci Panelu pro reformu veřejné správy Východního partnerství a jehož cílem je přenos českých znalostí a know-how partnerům z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, byl letos zaměřený na tři oblasti, a to: samostatná a přenesená působnost obcí, regionální politika ČR a role občanské společnosti v reformě veřejné správy. Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu byla ze strany MZV oslovena ke spolupráci na programové přípravě a realizaci panelu o přenesené a samostatné působnosti obcí a na vytipování a zajištění exkurze do území, která by vhodně doplnila skladbu programu.

V bloku o přenesené a samostatné působnosti obcí, který byl v rámci programu zařazen na 7. prosince 2016, vystoupil Robert Zeman, zastupitel města Prachatice, který zástupcům ze zemí Východního partnerství představil, jak probíhal decentralizační proces v České republice a co znamenal pro české obce a města. V rámci svého příspěvku se rovněž věnoval tomu, jakými kompetencemi české obce z pohledu přenesené a samostatné působnosti disponují a na závěr svého příspěvku shrnul výhody a nevýhody současného systému. Po příspěvku následovala živá diskuse s účastníky semináře, které se vedle Roberta Zemana zúčastnila Šárka Řechková ze Sekce pro projekty a zahraniční vztahy Svazu a v rámci níž oba zástupci Svazu zodpovídali velké množství dotazů týkajících se např. pravomocí zastupitelstva a rady města, volebního systému do obecních zastupitelstev, vzdělávání nově zvolených zastupitelů prostřednictvím Svazových projektů apod. Na obšírnější prezentaci o samostatné a přenesené působnosti obcí navázala Jana Chládková ze Sekce legislativně-právní se svým příspěvkem o fiskální decentralizaci, v níž se věnovala nastavení RUD, skladbě příjmů českých obcí, investicím a v neposlední řadě i zadluženosti českých obcí.

Druhý den, tj. 8. prosince 2016 zástupce ze zemí Východního partnerství čekala exkurze do území, resp. do města Prachatice a přilehlých obcí, kde byl pro ně připraven bohatý celodenní program. V rámci návštěvy Agrokomplexu Šumava ve Strunkovicích nad Blanicí, kde je přivítal její majitel František Šimek, se účastníci semináře měli možnost obeznámit s tím, jak probíhala pozemková reforma v ČR a jak se do ní zapojovaly různé subjekty. Účastníci exkurze se zajímali nejen o transformaci zemědělské výroby a privatizaci půdního fondu, ale rovněž je zajímala i konkrétní podoby spolupráce místních samospráv s podnikatelským subjektem, jehož pozemky se nacházejí v katastru hned několika obcí.

Město Prachatice přijalo delegaci na radnici za účasti místostarosty Jana Klimeše. Po přátelském přivítání doplněným o historický exkurz do dějin města Prachatice následovala praktická přednáška o financování provozu města, která vhodně doplnila teoretickou přednášku o fiskální decentralizaci z předešlého dne. Zástupci ze zemí Východního partnerství měli rovněž možnost seznámit se s fungováním a financováním městské policie, jež představil ředitel městské policie Prachatice Ivo Novotný.

V odpoledním bloku byla pro účastníky semináře připravena prohlídka nestátních zdravotnických zařízení, jež sídlí v Prachaticích, a to hospice a Alzheimer centra, kde jim ředitel centra Ludvík Zíma představil činnost těchto zařízení a jejich provazbu na město Prachatice. Posledním bodem bohatého a účastníky semináře pozitivně kvitovaného programu byla prohlídka odpadového dvora s kompostárnou, který město Prachatice vybudovalo na základě evropských dotací a které je využíváno i přilehlými obcemi v okolí. Odbornou přednášku týkající se činnosti sběrného dvora a vztahu k městu Prachatice pro účastníky semináře zajistil vedoucí odpadového dvora Josef Starý.

Rozvíjení partnerství se zeměmi Východního partnerství je jednou z mnoha evropských politik a je rovněž podporováno zeměmi Visegrádské skupiny včetně České republiky, neboť stabilita, bezpečnost a prosperita zemí v našem blízkém sousedství je klíčová i pro bezpečnost a stabilitu v Evropské unii a České republice. Východní partnerství nabízí zemím strategické partnerství s Evropskou unií a jejími členskými zeměmi. Řada zemí Východního partnerství prochází v současné době transformací veřejné správy a mají zájem o inspiraci v zemích, které prošly obdobným procesem. Zástupci ze zemí Východního partnerství se proto zajímají o české zkušenosti v oblastech, jako je např. rozvíjení dobrého vládnutí, které má přímou souvislost s procesem demokratizace, ochrana životního prostředí, podpora ekonomického a sociálního rozvoje apod.

 

 

 

 
Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

Zástupci ze zemí Východního partnerství mají zájem o zkušenosti české samosprávy  

 

Naše akce

 

26. - 27. dubna 2018
Brno
registrace

Naši partneři

 

 

Kalendář

25. dubna 2018

Konference „CHYTRÝ REGION - víme jak na to“

Brno
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 
26. - 27. dubna 2018

Právní konference

Brno
26. dubna 2018 17:00-19:00

Předsednictvo Komory měst

Brno
 
26. dubna 2018 19:00-21:00

Předsednictvo Svazu

Brno
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje