Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

06.04.2017 12:40

Kongres se na svém 32. zasedání tvrdě postavil proti zatýkání starostů a místostarostů v Turecku

Ačkoli hlavním tématem jarního plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28.-30. března 2017 ve Štrasburku, byla stanovena problematika úspěšné integrace uprchlíků, největší ohlas vyvolala současná situace v Turecku, kde dochází k úmyslnému potlačování demokracie a hromadnému zatýkání opozice včetně demokraticky zvolených představitelů územní samosprávy a jejich nahrazování jedinci jmenovanými ústředními orgány.

Zpravodajové Anders Knape ze Švédska a Leen Verbeek z Nizozemska představili Kongresu zprávu opírající se o výstupy ze dvou vyšetřovacích misí v Turecku, které se uskutečnily v roce 2016. Kongres vydal doporučení pro Výbor ministrů Rady Evropy jako svůj výkonný orgán, aby vyzval turecké úřady ke zrušení legislativních opatření týkajících se starostů jmenovaných ústředními státními orgány a k obnově demokratických voleb, kde k takové situaci došlo. Zpráva rovněž upozorňuje, že zatčení zvoleného místního zástupce musí být v souladu s vnitrostátním právem a musí být přijato v souladu s normami Rady Evropy, zejména v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Vedle toho Kongres vyzval Turecko k revizi svých právních předpisů za účelem sladění definice terorismu s evropskými normami, především s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Kongres rovněž vyzval Ankaru k revizi ministerského výnosu ze dne 11. listopadu 2016 za účelem dekriminalizace uvězněných místostarostů. V této souvislosti se Kongres dohodl, že přezkoumá situaci Nurhayatu Altuny, členky turecké delegace Kongresu a místostarostky města Durcem v regionu Tunceli, která byla v listopadu 2016 zatčena a je dosud držena ve vězení.

Z diskuse týkající se problematiky uprchlíků, jež se opírala o monitorovací zprávu György Illese z Maďarska a Yoomi Rentröma ze Švédska a do níž se zapojil svými poznatky zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček, vyplynulo, že místní úřady jsou první v pořadí při řešení nárůstu počtu přistěhovalců a uprchlíků směřujících do Evropy a že musí mít dostatečné zdroje k uspokojení těchto potřeb. Členové Kongresu se shodli, že je nezbytné, aby na všech úrovních veřejné správy vznikl koordinovaný přístup s cílem zavést efektivní přijímací politiky, jež zajistí dodržování lidských práv.

V rámci 32. zasedání se také Kongres věnoval iniciativě „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW), jež letos slaví své desáté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v termínu 9. – 15. října zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW. Hlavním motem letošního Týdne evropské místní demokracie je „účast občanů, konzultace a odhodlání pro prosperující místní demokracii“.  Ti, kteří se chtějí podílet na této dobrovolné iniciativě, se registrují na webových stránkách ELDW (http://www.congress-eldw.eu/en/), kde si vytvoří vlastní profil a informují o svých aktivitách, které budou v rámci ELDW pořádat ve svých krajích, obcích a městech.

V rámci jednání Komory místních samospráv představil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož jako jeden ze zpravodajů výstupy monitorovací mise zaměřené na zhodnocení aktuálního stavu místní demokracie na Islandě, které se jako jeden z pozorovatelů účastnil. Záznam prezentace monitorovací zprávy v Komoře místních samospráv viz: vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-03-29-1/en/5

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, se generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer opět setkal s českou delegací. Cílem setkání, jehož se zúčastnil také velvyslanec ČR při Radě Evropy Emil Ruffer, byla diskuse o připravovaných aktivit ČR v rámci českého předsednictví včetně místní a regionální samosprávy.

Členi české delegace se rovněž setkali se studentkou Annou Jordánovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy pro své zkušenosti ve funkci předsedkyně Mladých demokratů v Brně vybrána jako zástupce české mládeže pro 32. a 33. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání Kongresu se zúčastnilo celkem 43 delegátů ve věku 16 až 30 let z řady členských zemí Rady Evropy.

32. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace posílená o nově nominované delegáty do Komory regionů pro funkční období 2016–2020. Za Komoru místních samospráv se účastnili: Alenka Antošová, Zdeněk Brož, Alena Knobová, Antonín Staněk, a za Komoru regionů: Marie Kaufmannová a Aleš Dufek.

 

Mgr. Šárka Řechková, tajemníce české delegace do CLRAE 

 
Plenární jednání v Hemicyclu Plenární jednání v Hemicyclu
Plenární jednání v Hemicyclu
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Diskuse k situaci v Turecku Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse v plénu Diskuse v plénu
Diskuse v plénu
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo) Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje