Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 308
NE NE 48
NEVÍM NEVÍM 38

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

26.04.2016 13:07

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE

22. – 24. 3. 2016, Štrasburk

Zahájení jarního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (dále CLRAE) bylo poznamenáno teroristickými útoky v Bruselu (22. 3. 2016). Předseda Kongresu Jean-Claude Frécon  ve svém zahajovacím projevu odsoudil tyto barbarské útoky a zdůraznil, že přes současné problémy (terorismus, uprchlická krize, konflikty na Středním východě a v Africe nebo hospodářskou krizi) je práce Kongresu, která vede k posilování místní a regionální demokracie, stejně důležitá jako kdykoli předtím. Jean-Claude Frécon uvedl, že místní a regionální samosprávy jsou klíčovými aktéry pro demokratickou stabilitu na kontinentě, přesto dle něj je centrální vlády dostatečně nezapojují. Jean-Claude Frécon připomenul, že Charta místní samosprávy je nedílnou součástí tohoto systému. Jedná se o aktuální text poskytující návod místním orgánům, jak se vyrovnat s výzvami, jimž musí čelit.

Kongres se rovněž věnoval problematice rostoucího extremismu a způsobům, jak mu na místní a regionální úrovni předcházet. Členové Kongresu přijali usnesení o vytvoření souboru nástrojů (toolkitu) na podporu mezikulturního a mezináboženského dialogu určeného pro volené zástupce místních a regionálních samospráv. Navrhovatelé - Bert Bouwmeester z Nizozemí a Josef Neumann z Německa - uvedli, že toolkit bude zahrnovat jak digitální zdroje, tak příklady osvědčených postupů a bude k dispozici v 36 jazycích (včetně češtiny) na internetových stránkách Kongresu. Tato iniciativa je součástí přijaté strategie Kongresu týkající se boje proti radikalizaci na místní úrovni, která byla členy CLRAE přijata v únoru 2015 s cílem omezit náboženskou radikalizaci a podporovat různorodé kulturní a náboženské aktivity na místní úrovni.

Rozsáhlou diskusi vedli členové Kongresu o roli místních a regionálních samospráv v kontextu problematiky obchodování s lidmi. Jak uvedl předseda Komory místních samospráv Anders Knape obchodování s lidmi, jež má mnoho podob (od nucené práce až po prostituci a prodej dětí či orgánů), se stalo globální, rychle se šířící epidemií. Andreas Knape zdůraznil, že municipality a kraje mohou nejen odhalit, ale i efektivně předcházet tomuto obchodování na svém území. Nicolas Le Coz, předseda expertní skupiny odborníků Rady Evropy na opatření proti obchodování s lidmi (GRETA), v diskusi uvedl, že několik evropských měst a regionů (např. z Albánie, Belgie, Nizozemí či Německa aj.) již vyvinulo koordinační struktury pro boj proti obchodování s lidmi, které kombinují jak preventivní opatření, tak opatření na ochranu obětí. Rovněž poznamenal, že přijatá Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi z roku 2008 je zatím nejúčinnější a nejucelenější právní nástroj, který je v současné době k dispozici.

V rámci 30. plenárního zasedání se členové Kongresu mimo jiné věnovali problematice vývoje místní a regionální demokracie ve Francii a výsledkům pozorovatelské volební mise na Ukrajině. Rovněž byly prezentovány výsledky monitorovací mise, která se v prosinci 2015 uskutečnila ve Slovenské republice. Monitorovací delegace CLRAE s uspokojením zaznamenala u našeho souseda zlepšení v oblasti místní a regionální demokracie. Zpravodajové v monitorovací zprávě vyzdvihli především úsilí o decentralizaci a registraci instituce sdružující kraje, díky níž došlo k posílení stávajícího dialogu mezi centrální vládou a regionální úrovní. Přetrvávajícím negativním jevem současného systému je slabá komunikace a spolupráce mezi krajskou a místní úrovní. Zpravodajové rovněž doporučili udělit městu Bratislava zvláštní status – hlavní město nebo metropolitní město. Mimo to bylo Slovenské republice doporučeno přehodnotit systém přerozdělování finančních prostředků pro místní a regionální samosprávy.

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, vyzval generální tajemník CLRAE Andreas Kiefer českou delegaci ke společné schůzce. Cílem setkání bylo seznámení české delegace s obvyklými aktivitami národních delegací do Kongresu v období, kdy jejich stát předsedá Výboru ministrů.

Členi české delegace se se rovněž setkali se studentkou Lenkou Vybíralovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy vybrána na základě svých zkušeností s neziskové organizace Amnesty International a zájmového studentského spolku MuniMUN jako zástupce české mládeže pro 30. a 31. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání CLRAE se zúčastnilo celkem 40 delegátů ve věku 16 až 30 let z několika členských zemí Rady Evropy.

Z české delegace do CLRAE se 30. plenárního zasedání za Komoru místních samospráv zúčastnil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastupitelka obce Proboštov Alenka Antošová a v roli náhradníka starostka obce Liběšice Alena Knobová. Delegace byla posílena o účast nového řádného člena, a to náměstkyni primátora města Pardubice Helenu Dvořáčkovou. Za Komoru regionů se zúčastnil plenárního zasedání zastupitel Karlovarského kraje Josef Novotný. Českou delegaci doprovázela její tajemnice Šárka Řechková ze Svazu měst a obcí ČR.

Mgr. Šárka Řechková, tajemnice české delegace do CLRAE

 

 

 
Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

Boj proti radikalizaci a obchodování s lidmi nebo vývoj místní demokracie na Slovensku – hlavní témata 30. plenárního zasedání CLRAE  

 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

13. prosince 2018 09:30-12:30

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
13. prosince 2018 10:00-13:00

Komise životního prostředí

Praha, Kancelář Svazu
 
19. prosince 2018 10:00-13:00

Národní dotační programy na rok 2019 - seminář MMR

Praha
22. ledna 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
24. - 25. ledna 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka, okres Hodonín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje