Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

19.07.2019 12:03

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.6.- 16.7. 2019

  •  1.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 164/2019. Novela zákona upravující ustanovení týkající se rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, výplaty dávek do ciziny nebo oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců, zejména v souvislosti s první fází realizace projektu elektronické neschopenky. Účinnost – s výjimkou vybraných ustanovení, od 1.1.2020.
  • 11.7.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon, č. 173/2019. Přechodné ustanovení, upravující administrativní zánik vozidel v tzv. polopřevodu, je ústavně konformní - plénum Ústavního soudu zamítlo návrh Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části výše uvedených ustanovení. Podstata sporu spočívá v tom, že žalovaný Magistrát města Hradec Králové odmítl zapsat žalobce do registru silničních vozidel jako vlastníka motocyklu a eviduje toto vozidlo jako zaniklé, neboť žalobce zmeškal lhůtu stanovenou napadeným ustanovením pro zapsání změny údajů o vlastníkovi do registru. Podle tohoto ustanovení lhůta k zapsání (doregistrování) změn údajů o vlastníkovi vozidla do registru silničních vozidel uplynula dnem 30. června 2015. Od 1. července 2015 tak všechna vozidla, která do 30. června 2015 nebyla v souladu s přechodnými ustanoveními zapsána (doregistrována) v registru silničních vozidel, z právního pohledu zanikla. Žalobce se však o zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel začal zajímat až v srpnu roku 2015, tedy více než 10 měsíců poté, co nabyl vlastnické právo k motocyklu.Vzhledem k tomu, že napadeným ustanovením došlo k zásahu do vlastnického práva, bylo nutné se zabývat otázkou, zda je tento zásah přípustný a zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy v kolizi mezi právem na ochranu vlastnického práva a ochranou veřejného zájmu. Ústavní soud za tímto účelem podrobil napadené ustanovení tzv. testu proporcionality a dospěl k závěru, že ustanovení v něm obstojí. Ústavní soud dále uvádí, že napadené ustanovení se vztahuje jak k vozidlům, která zůstala ve stavu tzv. „polopřevodu“ (původní vlastník auto odhlásil a nový ho zatím nepřihlásil), tak i k vozidlům, která zůstala dočasně vyřazená ze silničního provozu i po maximální možné době vyřazení. V obou případech je přitom cíleno pouze na vozidla, u nichž nebyl řádně dokončen proces zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel podle původní úpravy, nebo došlo ze strany osob, které s nimi disponovaly, k porušení jejich základních povinností. Smyslem napadeného ustanovení potom bylo přimět tyto osoby ke splnění povinností a zajistit, aby v registru vozidel vždy byl zřejmý aktuální vlastník vozidla. Lze proto konstatovat, že napadené ustanovení zásadním způsobem přispělo k zajištění bezpečnosti silničního provozu, resp. k ochraně života, zdraví a majetku jeho účastníků.
  • 16.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, č. 177/2019. Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nově nevztahuje na smlouvy, které se týkají zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k), ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany. Nově se povinnost uveřejnit smlouvy v registru smluv vztahuje i na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Novela dále stanoví, že do 31. prosince 2023 lze elektronický obraz textového obsahu smlouvy vložit do registru také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu. Další novelizované ustanovení stanoví, že byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, hledí se na ni pro účel podle tohoto zákona vždy tak, že splňuje podmínku uzavření v písemné formě. Účinnost od 1.11.2019.
  • 16.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 178/2019. Tímto zákonem se zřizuje Národní sportovní agentura. Národní sportovní agentura  poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace.Účinnost 31.7.2019.   

 
Soubory ke stažení
sb0071-2019 (174 kB)
sb0075-2019 (2 003 kB)
sb0077-2019 (260 kB)
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
15. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Roudnice nad Labem
16. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Strakonice
17. října 2019 09:00-15:00

Seminář Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách Praha 10 Vršovice, 28. Pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
17. října 2019 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje