Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

01.10.2014 15:14

Správné předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.  A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje.

Ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva vede obec dosavadní starosta, tedy ten, který jím byl do dne voleb. Ustavující zasedání zastupitelstva musí proběhnout do 30, max. však 50 dnů ode dne voleb. V případě, že je v obci volena rada (při počtu 15 a více členů zastupitelstva obce), pak stávající rada vykonává své funkce do zvolení rady nové. Přelomovým okamžikem po volbách se tak stává ustavující zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhodne o tom, kdo bude starostou, místostarostou a kdo zasedne v nové radě. V případě, že jsou zvoleni stávající funkcionáři, nemělo by být uvedení do výkonu funkce nijak problematické, jelikož tito mají znalost dosavadních poměrů na obci i v dalších orgánech obce a organizacích.

Jsou-li zvoleni noví kandidáti, měl by jim být ze strany dosavadních veřejných funkcionářů vstup do výkonu funkce co nejvíce usnadněn. Jde přece o zájem obce a jejích občanů. Starosta je odpovědný za chod obce navenek vůči zastupitelstvu i občanům, rovněž odpovídá i za chod obecního úřadu. Obdobně mají odpovědnost na základě rozhodnutí zastupitelstva ve vymezených oblastech jednotliví místostarostové a rovněž členové rady. Při vymezování působností jednotlivých funkcionářů je třeba dbát na to, aby nedocházelo k překryvu při výkonu kompetencí. V této oblasti je možné se inspirovat u jiných obcí či měst, jak mají rozděleny kompetence mezi jednotlivými radními, možné je se poradit také s ministerstvem vnitra, které vykonává dozor a kontrolu nad samostatnou působností obcí. Přenesená působnost je kontrolována a dozorována ze strany krajského úřadu, i zde je vůči obcím vykonávána metodická pomoc.

Obec může být z pohledu veřejné správy v České republice v mnoha postaveních. V podstatě vykonává nejširší spektrum činností. Nachází se v postavení orgánu veřejné správy, rozhoduje o právech a povinnostech občanů, stejně tak ale může být v postavení soukromého subjektu a uzavírat smlouvy. Vše je ovšem limitováno ústavním a zákonným rámcem. Bez jeho znalosti není možné zastávat veřejné funkce odpovědně. Jenže samotná znalost práva také není všechno.

Co je důležité vědět

Chce-li nově nastupující starosta, místostarosta, radní či jiný veřejný funkcionář pracovat pro svou obec odpovědně s dobrými výsledky, musí v prvé řadě porozumět systému organizace a fungování veřejné správy a postavení obce v něm. Za tímto účelem by stávající vedení obce mohlo osvětlit svým nástupcům či novým kolegům, jak tento systém funguje, co je samostatná a přenesená působnost a co vše v jejich rámci může a musí obce konat. V každých komunálních volbách je totiž voleno kolem 1/3 nových členů zastupitelstev.

Spousta činností na obci je do jisté míry „interního charakteru“, dokud z nich nejsou výstupy prezentované veřejnosti, popř. takové, které by mohly být předmětem sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z těchto důvodů by mělo dosavadní vedení vést kromě standardních (a zákonem předvídaných) evidencí (např. majetková, účetní, spisová služba, archív, evidence právních předpisů obce, evidence smluv a z nich vyplývajících závazků a pohledávek) i jakýsi přehled o různých činnostech a krocích, které obec v minulosti učinila, resp. musí ještě učinit, např. v návaznosti na probíhající správní řízení, přípravu některých záměrů (např. územní plán, žádost o dotaci).

Je zřejmé, že vstup do funkce starosty, místostarosty, radního či člena zastupitelstva obce je pro „nováčky“ poměrně náročný, musí se seznámit s procesními pravidly fungujícími uvnitř obce (např. jednací řád zastupitelstva obce, výborů, komisí, zákon o obcích) i navenek (např. správní řád, složkové právní předpisy z různých oblastí – životní prostředí, stavební právo, bezpečnost, doprava, kultura, školství, nakládání s majetkem). Především by ale nové vedení radnice mělo být seznámeno s hospodařením obce a s plněním již stávajícího rozpočtu. V návaznosti na to je nutné zahájit přípravu nového rozpočtu, jinak by některé plány obce mohly být ohroženy.

Důležité je rovněž udržovat kontakty a vztahy, které navázalo dosavadní vedení obce. Obec je odpovědná vůči mnoha institucím jak na svém území, tak i mimo něj. Komunikuje s veřejnými a státními orgány (finanční úřad, katastr nemovitostí, hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení v okolí, školy, obce a obecní úřady v okolí, kraj a krajský úřad, ministerstvo vnitra, obecní i státní policie), dále s různými sdruženími a spolky (sportovci, hasiči, rybáři, myslivci aj.), bankovními domy, smluvními partnery, dodavateli služeb atd. Stávající vedení by proto mělo novému předat všechnu potřebnou dokumentaci a některé zásadní náležitosti pro komunikaci, např. podpisové vzory, razítka obce a obecního úřadu, čísla účtů, hesla, klíče.

Jak již bylo řečeno, činnost obce je velmi široká. V samostatné působnosti je prakticky na jejím uvážení (a samozřejmě i finančních a kapacitních možnostech), jaké aktivity rozvíjí. I když dnes již existuje řada publikací, vpravit se do celé problematiky není snadné. Každý nováček proto jistě ocení zejména předání zkušeností svých předchůdců. Dobrým pomocníkem každého zastupitele by měla být také opakovaně vydávaná příručka člena zastupitele, kterou Svaz už nyní připravuje a vyjde po komunálních volbách. Vedle čerpání poznatků z knih i od svých kolegů je vhodné účastnit se také některých seminářů a konferencí. Je třeba mít stále na paměti, že každý zastupitel, ať už ten „dosluhující“ či nově nastupující, byl zvolen občany. A vůči občanům - voličům je nutno být zodpovědný. Předání dostatečného penza informací umožní novým zastupitelům pokračovat v dobrém chodu a fungování úřadu, který občanům slouží.

Pozn.: V případě zájmu si zde můžete stáhnout návrh předávacího protokolu. Jde o jakýsi úzus, který zákon o obcích výslovně neobsahuje, přesto je ale běžně praktikován. Rozsah i úprava je ponechána na potřebách dané obce, dle velikosti a záběru činností, které vykonávala.

 

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje