Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

03.01.2019 14:07

Nejčastější otázky spojené s Evidencí skutečných majitelů

Dovolujeme si připomenout povinnost zápisu právnických osob zřizovaných nebo založených obcí do Evidence skutečných majitelů („ESM“), které jsme se věnovali již v předešlé aktualitě. Nesplnění povinnosti zápisu může přinést do budoucna i další komplikace v souvislosti se získáváním veřejných zakázek či dotací povinnými právnickými osobami. Od 1. ledna 2019 je zápis zpoplatněn, poplatek je ve výši 1000 Kč. V souvislosti s povinností a procesem zápisu se objevuje v praxi řada otázek, které zodpovídáme níže. Že se však jedná o nejasnou a komplikovanou situaci (způsobenou nekvalitně napsanou novelou), dokreslujeme níže na novém stanovisku MŠMT.

1. Co je to Evidence skutečných majitelů?

Evidence skutečných majitelů je neveřejným rejstříkem podle zákona o veřejných rejstřících, který eviduje údaje o fyzických osobách, které jsou označovány jako skutečný majitel právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 4 tzv. AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb.).

2. Kdo je povinen se do ESM zapsat?

Podle § 118b zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, se zřizuje evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů podle tohoto zákona.

Povinnost se tak vztahuje především na právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to včetně právnických osob zřizovaných veřejnoprávní korporací, (např. obcemi). Povinnost vzniká například příspěvkovým organizacím, které se zapisují do obchodního rejstříku podle § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Specifická pravidla však dle názoru MŠMT platí pro školská zařízení, viz níže.

Povinnost se naopak nevztahuje na samotné obce coby veřejnoprávní korporace, které jsou zapisovány v některých případech nanejvýš do živnostenského rejstříku, který je upraven živnostenským zákonem, a stejně tak se nevztahuje ani na dobrovolné svazky obcí, které se evidují v rejstříku svazků obcí podle zákona o obcích.

3. Kdo návrh na zápis podává?

Návrh na zápis podává osoba, která je oprávněna dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů nebo dle jiného zákona podat návrh na zápis do veřejného rejstříku. U příspěvkových organizací zřizovaných obcemi je touto osobu zřizovatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. (malá rozpočtová pravidla). 

4. Komu se návrh podává?

Návrh se podává k příslušnému rejstříkovému soudu, u kterého je právnická osoba již evidována.

5. Kdo je zapisovaným skutečným majitelem PO zřizované obcí?

Ministerstvo spravedlnosti, které je gestorem novely zavádějící ESM, se k problému vyjádřilo následujícím způsobem: „V případě právnických osob veřejnoprávní povahy se lze domnívat, že u některých z nich je identifikace skutečného majitele ve smyslu materiální definice z principu nemožná. V případě subjektů existujících a fungujících ve veřejném zájmu se tedy typicky zapíše jako skutečný majitel člověk, který je členem (či zástupcem člena – právnické osoby) statutárního orgánu dané osoby.“

Proto například u příspěvkových organizací zřizovaných obcí se do ESM zapíše coby „skutečný majitel“ jejich ředitel/ka.

V posledních měsících roku 2018 však i přesto mohly některé rejstříkové soudy požadovat k zápisu osobu starosty, nikoliv ředitele. V takovém případě však vyvstává otázka, zda nezapisovat v případě existence rady obce všechny její členy. Nicméně ministerské stanovisko, které řeší otázku zápisu školských zařízení odkazované níže, se opět vyjadřuje ve smyslu zápisu statutára, nikoliv zástupce zřizovatele: „Není-li u právnické osoby skutečný majitel, považuje se za něj fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu dané osoby [analogicky podle § 4 odst. 4 písm. a) bod 4., respektive písm. b) bod 3. zákona č. 253/2008 Sb.].“

6. Existuje formulář?

Ano, k dispozici je formulář, která lze vyplnit elektronicky na webu Ministerstva spravedlnosti: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.

7. Je ředitel právnické osoby zřizované obcí osobou, jejíž postavení skutečného majitele se zakládá na přímé účasti v právnické osobě?

Informaci je zapotřebí uvést ve formuláři podle § 118f zákona o veřejných rejstřících. Problematice se obšírně věnuje důvodová zpráva k novele č. 368/2016 Sb., kterou byla ESM zavedena, která uvádí: „První dva body písmene d) tak vychází z předpokladu většinového postavení skutečných vlastníků. V konkrétních případech však může být skutečný majitel skutečným majitelem i na základě jiných (nikoli jen právních) důvodů. To ostatně plyne z koncepce ustanovení § 4 odst. 4 AML zákona, kde je skutečný majitel definován na základě materiálních kritérií. Na to pamatuje bod třetí písmene d), který funguje jako sběrná klausule.“ Právě z tohoto důvodu dovozujeme, že postavení ředitele/ky (právnické osoby zřizované či vlastněné obcí) coby „skutečného majitele“ je založeno jinak – materiálně – nikoliv právně a formálně vlastnictvím právnické osoby jako je tomu například u společníků privátních obchodních společností.

8. Je třeba k návrhu přikládat nějaké listiny?

Jako přílohu lze k návrhu připojit listiny dokládající pozici skutečného majitele, tedy například jmenovací dekret.

Školská zařízení a Evidence 

Na Štědrý den se k problému vyjádřilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve svém stanovisku uvádí, že striktním výkladem textu zákona lze dovodit vznik povinnosti všem právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku, nicméně nesplnění této povinnosti nelze sankcionovat. Současně s tím uvádí, že v případě školských zařízení ve formě příspěvkových organizací je dostatečně transparentní již zápis do rejstříku obchodního, a proto není další zápis do Evidence nutný. V otázce vztažení výjimky i na zbylé právnické osoby zřizované obcí (např. s.r.o.)se ministerstvo nevyjadřuje. Otázkou je, zda lze názor MŠMT vztáhnout i na „neškolské“ (ostatní) příspěvkové organizace.  MŠMT uvádí, že stanovisko vyjadřuje společný názor zástupců ministerstev financí, vnitra, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy. Proto lze uvažovat o tom, že tento závěr lze podle uvedených zástupců vztahovat na všechny příspěvkové organizace územních samosprávných celků.  Tento názor podporuje i stanovisko, které je zveřejněno na stránkách ministerstva spravedlnosti. Ke stažen níže.

Přestože ministerstvo doporučuje školská zařízení do Evidence nezapisovat, je nutné zmínit, že konečné rozhodnutí je vždy na vedení dané školy, a při rozhodování je také vhodné zohlednit skutečnost, že stanoviska ministerstva mají pouze nezávazný doporučující charakter, a navíc, sice za užití argumentu smyslem a účelem zákona, jde uvedené stanovisko proti výslovnému znění zákona.

 Marius Svoboda, odborný asistent právního týmu SMO ČR

 

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje