Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 38
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 22
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 44

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

23.11.2010 10:50

Mohou obce omezit provozní dobu restaurací?

Ústavní soud jasně potvrdil, že obce mají pravomoc stanovit noční zavírací dobu barů, hostinců a restaurací. V případech, kdy provozem hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného pořádku, má obec právo zasáhnout proti provozovatelům a omezit tak i provozní dobu podobných zařízení.

Ústavní soud jasně potvrdil, že obce mají pravomoc stanovit noční zavírací dobu barů, hostinců a restaurací. V případech, kdy provozem hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného pořádku, má obec právo zasáhnout proti provozovatelům a omezit tak i provozní dobu podobných zařízení.

Problematikou se Ústavní soud zabýval v případu, kdy posuzoval návrh Ministerstva vnitra ČR na zrušení obecně závazné vyhlášky města Břeclavi k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě. Napadená část vyhlášky zněla následovně: „V obytné zástavbě města se stanovuje konec provozní doby hostinských provozoven takto:

a) ve dnech předcházejících dnu pracovního klidu na 24.00 hodin,

b) v ostatních dnech na 22.00 hodin, přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve v 6.00 hodin.“

Ústavní soud návrhu vyhověl a vyhlášku zrušil, nikoliv však z důvodu, že omezovala počátek a konec otevírací doby restaurací. 

Ministerstvo vnitra ČR podalo návrh na zrušení uvedené vyhlášky s tím, že obce nejsou oprávněny upravovat rozsah podnikatelských aktivit, i když cílem tohoto omezení má být ochrana veřejného pořádku. Takové jednání obce je podle ministerstva v rozporu s ústavně zaručeným právem svobodného podnikání. Riziko narušení veřejného pořádku provozem hostinských zařízení navíc není tak rozsáhlé, aby ospravedlňovalo obec k vydání takto silného opatření. Ústavní soud je však jiného názoru – důvodem zrušení vyhlášky nebyl rozpor s právem podnikat, avšak její neurčitost. Z textu vyhlášky totiž nebylo zřejmé, co se má rozumět pod pojmem „obytná zástavba“ a na jaká zařízení se tedy omezení vztahuje – takové vymezení není dostatečně určité. Je proto potřeba lépe specifikovat, co je obytná zóna či zástavba. 

Naopak v otázce pravomoci obce omezit zavírací dobu Ústavní soud v odůvodnění jasně říká, že za situace, kdy provozováním hostinské činnosti v nočních hodinách může docházet k narušování veřejného pořádku, má obec možnost stanovit povinnosti provozovatelům. Taková povinnost může spočívat i v omezení provozní doby v nočních hodinách. V případě napadené vyhlášky města Břeclavi podpořil Ústavní soud daný předmět a cíl omezující vyhlášky – tj. zabezpečení záležitostí veřejného pořádku regulací nežádoucích důsledků provozování hostinských činností v nočních hodinách. 

Dále přihlédl i ke stanovisku Veřejného ochránce práv, že případné omezení práva podnikat přichází v úvahu v případě, kdy je to v demokratické společnosti nezbytné pro závažné ohrožení veřejného pořádku. Podpořil tak názor, že omezením provozní doby se chrání nejen veřejný zájem, ale současně i právo občanů na pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého a rodinného života v širším smyslu. 

Ústavní soud poukazuje, že v poslední době dochází k četnému zřizování provozoven (hostinských zařízení, heren apod.), které při provozu zejména v nočních hodinách narušují pokojné bydlení. Vzhledem k tomu, že takové narušování se nedaří postihovat (ať už zákazem nadměrného hluku nebo zákazem používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích), je dán prostor právě regulaci obcí pomocí obecně závazných vyhlášek. I když samotné provozování hostinské činnosti veřejný pořádek nenarušuje, je možné v určitých lokalitách považovat pouhý provoz problematického zařízení za předpoklad pro narušování veřejného pořádku. 

Tento nález Ústavního soudu je pro obce klíčový. I když byla vyhláška města Břeclavi zrušena, stalo se tak pouze z formálních důvodů a kvůli nedostatečné určitosti vyhlášky. Pro všechny ostatní obce z toho plyne závěr, že mají možnost provozní dobu omezit, ale musí dbát na přesné vymezení území, na které se má omezení vztahovat. 

Svaz měst a obcí doporučuje, aby obce případné vydání vyhlášky omezující provozní dobu hostinské činnosti důkladně zvažovaly. Omezení provozní doby hostinského zařízení bude účelné v místě, kde dochází zejména v nočních hodinách k rušení nočního klidu.  Není přípustné omezovat provozní dobu plošně na celém území obce, ale lze ji omezit v individuálních případech, zejm. na místech, která jsou problematická a kde hrozí narušování veřejného pořádku v nočních hodinách.  

Text nálezu Pl. ÚS 28/09 naleznete na: http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=4206.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje