Anketa

Po letošních komunálních volbách se opětovně otevírá diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 676
NE NE 102
NEVÍM NEVÍM 91

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Správa obce

27.11.2017 10:12

Má novela zákona o střetu zájmů paralyzovat veřejnou správu? Starostové volají po změně, přístup do majetkových přiznání nesmí být automatický

Majetková přiznání zastupitelů rezonují celou veřejnou správou. Rada Svazu měst a obcí ČR už před časem novelu zákona o střetu zájmů, která je upravuje, odmítla. Považuje ji za nepřiměřený zásah do soukromí a požaduje, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a měly k nim přístup pouze kontrolní orgány.

Na zásadním požadavku adresovaném zákonodárcům, který plyne z obav zastupitelů ze zneužití dat, se koncem listopadu shodly Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Představitelé organizací, hájících zájmy měst a obcí, proto podepsali společné prohlášení (jeho znění naleznete zde), které poslali předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. V něm mimo jiné stojí, že:

„Novela nebere v potaz ani významná bezpečnostní rizika, které přináší například povinné uvedení všech hodnotnějších movitých věcí, a to včetně úspor v domácnosti, což už lze pokládat za přímou pozvánku pro zločinecké struktury. Bohužel tyto další zájmy manželů (manželek) či dětí novela naprosto přehlíží. Tato zákonná změna navíc nastala v průběhu volebního období a povinné osoby tak neměly na výběr, zda o sobě jako „veřejní funkcionáři“ v rozsahu novely zákona zveřejní své majetkové poměry či raději zůstanou v pozici „běžných“ zastupitelů.“

Podle organizací hájících zájmy samospráv novela vede k omezení fungování místních samospráv a rezignacím řady komunálních politiků. Dá se čekat, že největší dopad bude mít na ochotu schopných a úspěšných občanů kandidovat v nadcházejících komunálních volbách i v letech dalších. Proto SMO, SMS a SPOV požadují, aby majetková přiznání nebyla automaticky dostupná, ale byla zpřístupňována vždy s uvedením důvodu. A ten, o jehož údaj jde, byl jednoduše informován. Z kategorie veřejných funkcionářů – politiků je také třeba vyjmout neuvolněné členy zastupitelstva obce a rovněž je nezbytné chránit práva třetích osob – majetek ve společném jmění manželů není možné bez dalšího zveřejňovat.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Mgr. František Lukl, MPA k dané věci na nedávné XX. celostátní finanční konferenci mimo jiné řekl: „Nechápu, kde se v naší zemi bere takový hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávána se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. I když devět z deseti podání končí odložením, kydanec na osobnosti zproštěného bohužel navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?“

Podle představitelů obcí a měst je tak naprosto nezbytné v zákoně vyjasnit některé pojmy a poskytnout zastupitelům dostatečnou metodickou pomoc. Z toho důvodu uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí v pátek 24. listopadu, ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti seminář k danému právnímu předpisu. Vzhledem k termínu pro podání mimořádných oznámení veřejných funkcionářů, který byl 30. listopadu, se seminář těšil velkému zájmu. Přímo na půdě Ministerstva spravedlnosti (MSp) na něm vystoupil JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů MSp a Mgr. Ludmila Němcová, vedoucí legislativního oddělení krajského úřadu Středočeského kraje. Seminář moderoval Ing. Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku a zástupce výkonného ředitele Svazu.

V úvodu semináře JUDr. Jiří Kapras seznámil přítomné s Metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, která byla zpracována MSp a je k dispozici na webových stránkách MSp. Metodika byla zpracována za účelem usnadnit a sjednotit postup veřejných funkcionářů při podávání oznámení. JUDr. Kapras upozornil přítomné, že k datu 30. listopadu jsou veřejní funkcionáři, kteří vykonávali funkci k 1. září 2017, nebo kteří započali s výkonem funkce v období od 2. září do 30. září 2017, povinni podat oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Toto oznámení zahrnuje oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o závazcích. Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni 1. září 2017. Současně upozornil na povinnost podávat i negativní oznámení. V rámci svého vystoupení seznámil účastníky s možností provedení úprav v již odevzdaných oznámeních. Takové úpravy lze provést pouze na žádost veřejného funkcionáře adresovanou MSp.

Diskutována byla otázka nahlížení veřejnosti do centrálního registru oznámení. Dle stávajícího znění zákona lze na oznámení podávaná „politiky“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) nahlížet přímo bez podání žádosti. U „nepolitiků“ (veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů) lze nahlížet pouze na základě podané žádosti. Jak vyplynulo z diskuse a reakcí přítomných, je možnost neomezeného nahlížení veřejnosti do registru a povinnost uvádět majetek ve společném jmění manželů vnímána jako neopodstatněný zásah do osobních práv. JUDr. Jiří Kapras v této souvislosti informoval o jednání, které se v této věci uskutečnilo na půdě Senátu. Panuje shoda na tom, že je zákon o střetu zájmů nutné podrobit diskusi a případně provést nápravu v rámci zákonodárného procesu tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana práv a svobod třetích osob a odpovídající ochrana osobních údajů veřejných funkcionářů. Rovněž byla podána informace o připravené ústavní stížnosti na neústavnost novely zákona o střetu zájmů.  Tento proces bohužel nemá vliv na stávající znění zákona o střetu zájmů a povinnosti z něj vyplývající. JUDr. Jiří Kapras dále seznámil přítomné s podstatou kontrolní činnosti MSp, která bude zahrnovat kontrolu včasnosti, úplnosti a pravdivosti podaných oznámení. Rámcově bude prováděna kontrola proporcionality, zda nabytý majetek odpovídá příjmům. MSp bude v této oblasti spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, orgány finanční správy a orgány působícími v oblasti přestupků.

V druhé části semináře Mgr. Ludmila Němcová přítomné seznámila s Centrálním registrem oznámení. Na základě praktické ukázky vysvětlila postup při vyplňování oznámení veřejných funkcionářů. Následně společně s JUDr. Kaprasem a Ing. Jiránkem zodpověděli na mnoho otázek od účastníků semináře. Dlouze se debatovaly sbírky a jejich ocenění pro podání oznámení o majetku, stejně jako pohledávky ve formě účtů či spoření. U sbírek zazněl názor, že jde-li o ucelenou sbírku, je nutno hodnotu věci movité stanovit jako hodnotu sbírky. U účtů je každý účet samostatnou pohledávkou – movitou věcí a prostředky na jednotlivých účtech se při stanovení hodnoty movité věci nesčítají. Diskuse se vedla i k možnosti postihu veřejných funkcionářů při nepodání oznámení ve lhůtě 30. listopadu 2017. Výklad zákona není v některých ustanoveních jednoznačný.  JUDr. Kapras uvedl, že řada dotazů včetně odpovědí je publikována na stránkách MSp. V případě dotazů či nejasností se mohou veřejní funkcionáři obracet na MSp prostřednictvím elektronické pošty na adresu: OSZ@msp.justice.cz . Na závěr Ing. Jiránek poděkoval lektorům i účastníkům semináře.

Podrobné informace o střetu zájmů včetně metodiky a nejčastějších otázek a odpovědí jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783.  
  

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR

 
Soubory ke stažení
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

19. února 2019 09:00-14:00

51. Den malých obcí

Praha
20. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Kraji Vysočina

Hotel Gustav Mahrel, Křížová 4, Jihlava
 
21. února 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2
 
21. února 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
25. - 26. února 2019

Konference Ostrovy života

Brno

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje